REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 czerwca 2018

NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”

Artykuł pochodzi z serwisu

W opinii Ministerstwa Zdrowia punkty edukacyjne zdobywane przez farmaceutów w ramach szkoleń internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. „twarde”. Naczelna Izba Aptekarska uważa, że taka interpretacja jest sprzeczna z dotychczasową praktyką i przypomina, że przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich.

Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że nie jest możliwe przyjęcie wykładni, zgodnie z którą kursy realizowane metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, za które farmaceuci uzyskają „punkty twarde”, nie mogą być realizowane za pośrednictwem sieci internetowej. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Kilka tygodni temu Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wydał stanowisko, z którego wynika, że zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, jest niezgodne z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (czytaj więcej: MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

O opinię w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia poprosiliśmy Naczelną Izbę Aptekarską.

– W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej taka interpretacja nie znajduje podstaw w przepisach wspomnianego rozporządzenia. W § 4 określono jedynie, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, za które z kursów wymienionych w katalogu ciągłych szkoleń, farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy, czyli tzw. „punkty twarde”. Wbrew stanowisku Ministerstwa Zdrowia, § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia nie wskazują na formy, w jakich wyżej wymienione kursy mogą być realizowane. – czytamy w nadesłanym do naszej redakcji stanowisku.

NIA podkreśla, że formy, w jakich mogą być prowadzone szkolenia ciągłe określa § 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia, zgodnie z którym program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 (a więc programy kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń), jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych.

– Z powyższego wynika więc jednoznacznie, iż w § 4 wskazany został jedynie katalog kursów, za który można uzyskać „punkty twarde”, zaś ich formy określa § 5 ust. 1 pkt 8 tego samego rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje, że kursy te mogą być realizowane również za pomocą sieci internetowej – zaznacza Tomasz Leleno, rzecznik prasowi NIA.

Izba wskazuje, że przywołany przez Ministerstwo Zdrowia § 3 ust. 1 pkt 2 wskazuje na kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, określając tym samym ich formę. Podkreśla jednak, iż przepis ten stanowi odrębną normę, która wyodrębnia spośród katalogu szkoleń ciągłych kursy realizowane jedynie w formie internetowej.

– Nieprawidłowe jest zatem stanowisko, że odwołanie się w § 4 rozporządzenia wyłącznie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, i celowe pominięcie § 3 ust. 1 pkt 2 przesądza o tym, że przepisy uniemożliwiają uzyskanie „punktów twardych” za pośrednictwem sieci internetowej poprzez wykłady, seminaria, ćwiczenia – czytamy w stanowisku NIA.

Mając na uwadze powyższe, po analizie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia ws. szkoleń ciągłych farmaceutów, Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, że nie jest możliwe przyjęcie wykładni, zgodnie z którą kursy realizowane metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, za które farmaceuci uzyskają „punkty twarde”, nie mogą być realizowane za pośrednictwem sieci internetowej.

– Taka interpretacja jest sprzeczna z dotychczasową praktyką oraz przede wszystkim z obecnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia w tym zakresie – zwraca uwagę Tomasz Leleno. – Obecnie obowiązujące przepisy jednoznacznie wskazują na możliwość odbycia kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń za pomocą sieci internetowej i uzyskanie za nie „punktów twardych”. Przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich.

– Jesteśmy gotowi rozmawiać o poszczególnych zapisach tego rozporządzenia z wiceministrem Januszem Cieszyńskim, odpowiedzialnym za zmiany w zakresie informatyzacji sektora ochrony zdrowia. W naszym przekonaniu uczestnictwo w kursach odbywających się przy pomocy nowoczesnych metod kształcenia oraz uzyskiwanie za nie tzw. „punktów twardych” wpisuje się w wizję odbiurokratyzowania całego systemu – czytamy w stanowisku NIA.

Samorząd przypomina iż resort zdrowia podkreślił, że odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas. Tym samym możliwość zdobywania przez farmaceutów „punktów twardych” za pomocą sieci internetowej można uznać za dopuszczalne. Mając na uwadze, że przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie od kilkunastu lat, Naczelna Izba Aptekarska nie widzi podstaw do zmiany swojego wcześniejszego stanowiska.

Źródło: NIA

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz