Nie będzie "Karty dużej rodziny" w aptekach | farmacja.pl

Nie będzie "Karty dużej rodziny" w aptekach

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-03 07:50:00 /

Zgodnie z prawem farmaceutycznym niedozwolone jest prowadzenie jakichkolwiek działań promocyjnych mających cechy szeroko pojętej reklamy aptek. Niedopuszczalne jest również tworzenie lub uczestniczenie w programach lojalnościowych polegających na wydawaniu, np. karty stałego klienta, a nawet w programach tworzonych przez rząd lub samorządowych takich jak "Karta Dużej Rodziny" czy "Karta Seniora".

Wykładnia przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek (art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne) rodzi liczne spory interpretacyjne. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, a zwłaszcza decyzji wydawanych przez organy nadzoru farmaceutycznego prowadzi do wniosku, iż zakaz reklamy jest rozumiany bardzo restrykcyjnie, w sposób ograniczający de facto jakiekolwiek formy nie tylko reklamy, a wręcz promocji i jakichkolwiek innych form aktywności marketingowej aptek.

- Brak legalnej definicji reklamy sprawia, że wyjaśnienia tego pojęcia należy szukać w doktrynie. W aspekcie pierwszym reklama odnosi się do wszelkich starań zmierzających do upowszechnienia określonych informacji w celu ich popularyzacji i wzbudzenia zainteresowania nimi (tzw. reklama społecznościowa). W wąskim ujęciu obejmuje działania wykorzystujące prawdziwe informacje na temat towarów lub usług w celu zwrócenia na nie uwagi potencjalnych klientów (tzw. reklama gospodarcza). Cel reklamy to bezpośrednie lub pośrednie nakłanianie odbiorców do nabywania bądź korzystania z towarów lub usług - czytamy w książce „Reklama, aspekty prawne” pod red. M. Namysłowskiej.

Pojęcie reklamy na gruncie PF wyjaśnia Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II GSK 200/15, w którym stwierdza się, iż jest nią „każde działanie, które ma na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług, bez względu na to, czy mamy do czynienia z nowym klientem apteki, czy też z klientem, który już w aptece się zaopatrywał. Istotą reklamy apteki w tym przypadku jest bowiem przyciąganie klientów poprzez skonstruowane w tym celu programy o charakterze rabatowym”.



Przytoczone wyżej poglądy doktryny oraz definicja jurydyczna reklamy prowadzi do wniosku, iż poza oczywistym zakazem działań promocyjnych apteki nie mogą również uczestniczyć w programach lojalnościowych, takich jak na przykład "Karta Seniora" czy "Karta Dużej Rodziny".

Potwierdza to też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w oficjalnym informatorze zwraca uwagę na brak możliwości udziału aptek w programach dla rodzin wielodzietnych.

- Przystąpienie aptek do ww. inicjatywy wiąże się z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. Dane podmiotów zamieszczane są w wykazie na stronie internetowej samorządu. Ponadto podmioty mogą posługiwać się znakiem graficznym programu w materiałach reklamowych oraz informacyjnych. Powyższe działania, zdaniem Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego mogą mieć znamiona zakazanej reklamy - czytamy we wspomnianym informatorze.

Więcej na ten temat pisze Zdrowie.

Źródło: zdrowie.abc.com.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj