Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 8 marca 2017

Nie może bowiem być tak, że reklamy suplementów wprowadzają konsumentów w błąd

– Rynek suplementów diety w ostatnich latach rozwijał się w […]

– Rynek suplementów diety w ostatnich latach rozwijał się w Polsce w sposób niezwykle dynamiczny. Polacy w roku 2016 wydali łącznie na tego typu preparaty niemalże 4 mld zł. Od 2011 r. jest to wzrost o ok. 1,5 mld zł. Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli od 2007 r. zarejestrowano w Głównym Inspektoracie Sanitarnym ponad 30 tys. nowych preparatów – piszą posłowie w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia. – Prognozy wskazują, że do 2020 roku rynek będzie rósł o około 8% rocznie, dochodząc w 2020 r. do przeszło 5 mld zł wartości. O skali wzrostu popularności suplementów diety świadczy również rynek reklamy. Jak podaje KRRiT, liczba reklam dotyczących leków i suplementów diety w latach 1997–2015 zwiększyła się dwudziestokrotnie.

Tomasz Piotr Nowak i Jarosław Urbaniak zwracają uwagę, że kontrola rynku suplementów diety przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała pilną potrzebę wprowadzenia dokładniejszych regulacji obrotu i wprowadzania na rynek tego typu preparatów. Badania laboratoryjne zlecone przez NIK wykazały, że wiele suplementów diety będących w obrocie nie spełnia właściwości deklarowanych przez producenta, a co gorsze, stwarza realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W najgorszych przypadkach suplementy diety były skażone groźnymi bakteriami chorobotwórczymi lub w ich skład wchodziły substancje, które swą strukturą i właściwościami odpowiadały stymulantom takim jak narkotyki. Ponadto w wielu przypadkach suplementy diety zawierały znacznie obniżone wartości składników lub w ogóle nie zawierały deklarowanych komponentów i właściwości.

Ich zdaniem Głównym problemem jest obowiązujący system notyfikacji, który pozwala na wprowadzenie suplementu diety do sprzedaży zaraz po złożeniu powiadomienia do głównego inspektora sanitarnego. Jeżeli powiadomienie spełnia wymogi formalne, to w momencie jego przyjęcia preparat może zostać wprowadzony do obrotu. Jak podaje NIK, procedura weryfikacji powiadomienia i ewentualne postępowanie wyjaśniające nie powodują zatrzymania lub wycofania z dystrybucji suplementu diety. Należy tu podkreślić, że średni czas oczekiwania na rozpoczęcie weryfikacji wynosi od 8 miesięcy do 1,5 roku. Jednakże nie oznacza to zabezpieczenia dla osób kupujących nieprzebadany preparat, ponieważ okres trwania weryfikacji wynosi od 455 do 817 dni!

– Problemem jest również szara strefa. Obrót suplementami diety w szarej strefie, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu, jest niezwykle trudny do oszacowania, jednakże stanowi realny problem. Kontrola NIK wykazała bowiem, że niektóre preparaty zagrażające zdrowiu ludzi, które zostały wycofane z handlu w sklepach i aptekach stacjonarnych, nadal można było nabyć za pośrednictwem sklepów internetowych – czytamy w interpelacji.

Posłowie PO przytaczają opinię NIK, która podaje, że przy obecnym stanie prawnym oraz obecnej podaży i spożyciu suplementów diety skuteczna kontrola ich jakości przez organy Inspekcji Sanitarnej jest niemożliwa. Dziennie rejestrowanych jest w Polsce ok. 30 powiadomień dot. suplementów, tymczasem w Głównym Inspektoracie Sanitarnym rozpatrywaniem tychże powiadomień zajmuje się zaledwie siedem osób. Problemem w tym przypadku jest również brak opłat za uruchomienie procedury notyfikacji, co sprawia nadmierną ilość zgłoszeń. Ponadto środki pochodzące z tego typu opłaty można by spożytkować na prowadzenie kontroli nad rynkiem suplementów diety.

– Z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika również, że istotnych regulacji prawnych wymaga rynek reklamy suplementów diety. Nie może bowiem być tak, że reklamy tego typu środków wprowadzają konsumentów w błąd. Analiza reklam przeprowadzona przez NIK wskazuje, że duża ich część określa suplementy diety na równi z lekami, przypisując im właściwości lecznicze w określonej klasyfikacji schorzeń. Ponadto w wielu reklamach sugeruje się, że obecnie suplementy diety stanowią nieodzowny element zdrowego trybu życia, prowadzący do znacznej poprawy ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia, co stanowczo mija się z prawdą – piszą posłowie.

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz