Niemiecki farmaceuta założy w Polsce aptekę? | farmacja.pl

Niemiecki farmaceuta założy w Polsce aptekę?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-23 07:50:00 /

Przeciwnicy ustawy "apteka dla aptekarza" wielokrotnie wskazywali, że wejście w życie nowych przepisów uniemożliwi otwieranie aptek polskim przedsiębiorcom, ale będą to mogli robić np. farmaceuci niemieccy czy francuscy. Postanowiliśmy sprawdzić czy to faktycznie możliwe...

Wprowadzone niedawno przepisy art. 99 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142 z późn.zm.) wskazują, że dwie grupy uprawnionych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Pierwszą stanowią farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Drugą grupę stanowią spółki prawa handlowego (jawne, partnerskie lub komandytowe), w których wszyscy wspólnicy, partnerzy lub komplementariusze, są farmaceutami. Co zatem musiałbym zrobić niemiecki lub francuski farmaceuta, by otworzyć w Polsce aptekę?

Przede wszystkim taki farmaceuta musiałby uzyskać polskie prawo wykonywania zawodu. PWZ w odniesieniu do obywatela polskiego oraz cudzoziemca przyznaje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada wymaganiom oraz:

posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty,
korzysta z pełni praw publicznych.
- W przypadku cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego UE warunek znajomości języka polskiego w mowie i piśmie uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską - wyjaśnia nam Milena Kruszewska, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia i dodaje, że wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja w języku polskim.

Na tym jednak nie koniec. Przepis art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich stanowi, że prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do cudzoziemca posiadającego dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, przyznaje się pod warunkiem, że dany dyplom został uznany w Polsce za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Polsce. Poza tym jeżeli cudzoziemiec nie wykonywał zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, ma obowiązek odbyć przeszkolenie uzupełniające.

- Nowelizacja prawa farmaceutycznego, potocznie zwana „Apteką dla Aptekarza” nie stwarza preferencyjnych warunków dla zagranicznych farmaceutów, aby mogli otwierać apteki na terytorium naszego kraju - zapewnia nas rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej, Tomasz Leleno. - Potencjalnie taka możliwość istniała od wielu lat, jednak w praktyce nie zauważyliśmy zainteresowania ze strony zagranicznych farmaceutów otwieraniem placówek w naszych kraju, tak samo jak nie widać zainteresowania ze strony choćby niemieckich, brytyjskich, francuskich, czy hiszpańskich lekarzy przyjazdem do Polski celem otwierania prywatnej praktyki lekarskiej. W tej sytuacji „straszenie” opinii publicznej zalewem farmaceutów z jakiegokolwiek innego kraju jest bezpodstawne i nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Źródło: NIA / MZ

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj