Nowe apteki sieciowe będą powstawać w Polsce jeszcze przez lata | farmacja.pl

Nowe apteki sieciowe będą powstawać w Polsce jeszcze przez lata

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-24 09:34:56 /

Od początku roku w organach inspekcji farmaceutycznej złożono około 1000 wniosków o otwarcie nowych aptek. Część z tych wniosków jest nadal procedowanych, a część postępowań zostało zawieszonych na żądanie wnioskodawców, więc wydawanie zezwoleń może potrwać jeszcze kilka lat...

Zgodnie z Rejestrem aptek prowadzonym w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), od dnia 25 czerwca 2017 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo Farmaceutyczne, nazywanej też 'apteką dla aptekarza', do 9 listopada 2017 r. wydano 308 zezwoleń na prowadzenie nowych aptek ogólnodostępnych. Od 1 stycznia 2017 roku do 25 czerwca 2017 roku takich zezwoleń wydano 605.

- W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 25 czerwca 2017 r. w organach inspekcji farmaceutycznej złożono około 1000 wniosków o otwarcie nowych aptek - wyjaśnia wiceminister zdrowia Marcin Czech dodając, że dotyczyły one głównie aptek sieciowych. - Część z tych wniosków jest nadal procedowanych. Ponadto, sam proces uzyskania zezwolenia na prowadzenie aptek na mocy poprzednio obowiązujących przepisów może potrwać jeszcze kilka lat, z uwagi na fakt, że część postępowań zostało zawieszonych na żądanie wnioskodawców w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Zdaniem resortu zdrowia pierwszej oceny efektów wprowadzenia 'apteki dla aptekarza' będzie można dokonać najwcześniej po roku obowiązywania nowych przepisów.
- Dzięki wprowadzonym zmianom, powinno pojawić się więcej nowych aptek na terenach wiejskich i mniejszych miast. Jednakże, nie można oczekiwać tych zmian zaledwie po kilku miesiącach po wprowadzeniu ustawy, ponieważ powyższe założenia, ze względu na specyfikę i zakres działań, były przewidziane w perspektywie długofalowej. Dlatego też, jest zdecydowanie za wcześnie, aby oczekiwać natychmiastowego efektu w/w regulacji. Pierwsze efekty w tym zakresie ustawodawca przewiduje najwcześniej po 1 roku obowiązywania nowego prawa. Po tym okresie możliwa będzie wstępna analiza trendu związanego z zamykaniem i otwieraniem aptek na tych terenach, a także parametrów związanych z migracją zarobkową farmaceutów do większych aglomeracji - pisze Marcin Czech w odpowiedzi na interpelację grupy posłów Nowoczesnej (czytaj więcej: Nadzwyczajne zainteresowanie posłów rynkiem aptek).

Ministerstwo zdrowia uważa też, że za wcześnie jest na ocenę wpływu 'apteki dla aptekarza' na ceny leków.

- Czas jaki upłynął od momentu wejścia w życie ww. ustawy jest stanowczo zbyt krótki, aby można było wyciągnąć co do jej skutków konkretne wnioski. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, wysokość cen leków może mieć różne źródła, obok zmian ustawowych, są również nimi normalne zjawiska rynkowe występujące niezależnie od wprowadzenia ww. ustawy. Na zmianę cen produktów leczniczych wpływa wiele czynników - pisze Marcin Czech i wymienia czynniki wpływające na ceny leków:

zachowania konsumentów, zależne od liczby i struktury zachorowań oraz dolegliwości, ale także te podejmowane pod wpływem komunikacji producentów leków,
niezależna od ww. ustawy polityka cenowa producentów leków, hurtowni farmaceutycznych i aptek,
zmiany struktury asortymentu aptek, które z kolei może wynikać z sezonowości, polityki handlowej dystrybutorów oraz producentów leków, a także innych czynników, jak np. struktury zakupów analizowanej pod względem wielkości opakowania.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj