REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 27 września 2018

Nowe formulacje – nowe nadzieje

Artykuł pochodzi z serwisu
Choć w rutynowej pracy farmaceuty szpitalnego wiedza technologiczna zawierająca w sobie procesy technologiczne czy formulacje nie jest niezbędna do wykonywanej przez nas pracy, jesteśmy nieraz dużo bliżej pacjenta niż nasi koledzy z aptek ogólnodostępnych i z racji uczestniczenia w świadczeniach lecznictwa zamkniętego niejednokrotnie bliżej nowych rozwiązań medycznych, dlatego warto zwrócić uwagę na doniesienie, które miejmy nadzieję zrewolucjonizuje farmakoterapię jednej z najpowszechniejszych chorób przewlekłych XXI wieku.

Doustne formulacje marzeniem milionów

Biorąc pod uwagę dostępne formulacje leków przeciwcukrzycowych: wybór pigułki lub podanie podskórne, większość z nas zdecydowałaby się na doustne przyjmowanie leku. Ale dla milionów ludzi żyjących z cukrzycą typu 1 bolesne ukłucie igłą raz lub dwa razy dziennie jest jedyną opcją dostarczenia insuliny, której ich ciała nie są w stanie produkować samodzielnie. Jednak naukowcy z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) opracowali metodę doustnego podawania insuliny, która może radykalnie zmienić sposób, w jaki diabetycy utrzymują poziom cukru we krwi pod kontrolą. Doustne dostarczanie insuliny nie tylko może poprawić jakość życia nawet 40 milionów osób z cukrzycą typu 1 na całym świecie, ale może także złagodzić wiele zagrażających życiu skutków ubocznych choroby, które wynikają z tego, że pacjenci nie wykonują wymaganych zastrzyków.

Nieuchwytne formulacje insuliny

Znalezienie sposobu dostarczania insuliny doustnie było przez lata nieuchwytne – białko jakim jest insulina nie zachowuje swoich właściwości gdy napotyka kwaśne środowisko żołądka i jest słabo wchłaniane z jelita. Kluczem do nowego podejścia jest przenoszenie insuliny w cieczy jonowej zawierającej cholinę i kwas geranowy, które następnie umieszcza się w kapsułce z odporną na kwasy powłoką jelitową. Formulacja jest biokompatybilna, łatwa do wytworzenia i może być przechowywana przez maksymalnie dwa miesiące w temperaturze pokojowej bez degradacji, co jest okresem dłuższym niż rekomendowany czas przechowywania niektórych typów insulin do wstrzykiwania dostępnych obecnie na rynku.

REKLAMA

Innowacyjny pomysł

Dzięki enkapsulacji insulino-jonowej ciekłej formulacji w powłoczce jelitowej, zespół pokonał pierwszą przeszkodę, opierając się rozkładowi przez kwasy żołądkowe w jelitach. Z kolei powłoka polimerowa rozpuszcza się, gdy osiąga bardziej alkaliczne środowisko w jelicie cienkim, gdzie uwalniana jest jonowa ciecz niosąca insulinę. Kiedy cząsteczka białka, taka jak insulina, dostaje się do jelita, istnieje wiele enzymów, których funkcją jest rozkładanie białek na mniejsze aminokwasy, lecz insulina przenoszona przez płyn jonowy pozostaje stabilna. Wykazano także, że formulacja kwasu cholino-geranowego ma dużą skuteczność w penetrowaniu dwóch końcowych barier – warstwy śluzowej wyściółki jelita i połączeń ściany jelita.

REKLAMA

Inni badacze próbowali różnych sposobów pokonywania tych barier poprzez przeprojektowanie cząsteczki insuliny, powlekanie jej w polimerach ochronnych i wprowadzanie dodatków w celu zahamowania rozkładu przez enzymy lub w celu zwiększenia absorpcji. Jednak obecnie proponowane rozwiązanie wydaje się być najbliższe ideałowi w kontekście doustnego podawania insuliny. Doustnie spożyta insulina będzie bardziej naśladować sposób, w jaki trzustka zdrowego osobnika wytwarza i dostarcza insulinę do wątroby, gdzie około 80% całej jej ilości jest wychwytywane, a reszta krąży w krwiobiegu. Może również złagodzić niekorzystne skutki przyjmowania zastrzyków przez długi czas.

Korzyści dla pacjenta, korzyści dla portfela

Ponadto, insulina przenoszona przez ciecz jonową może być przygotowywana w jednoetapowym procesie, który można łatwo skalować w celu uzyskania niedrogiej produkcji przemysłowej, dzięki czemu potencjalny koszt wytwarzania preparatu doustnego byłby niewielki. Naukowcy planują teraz kolejne badania na zwierzętach, jak również długoterminowe badania toksykologiczne i biodostępność. Niemniej, są przekonani, że uzyskanie zgody na ewentualne badania kliniczne u ludzi będzie łatwiejsze dzięki temu, że kluczowe składniki ich jonowych płynów – choliny i kwasu geranowego – są już uważane za bezpieczne. Agencja ds. Żywności i Leków ustanowiła zalecaną dzienną dawkę choliny, a kwas geranowy to substancja chemiczna powszechnie stosowana jako dodatek do żywności

Nowe formulacje okiem farmaceuty szpitalnego

Dla gospodarki lekowej szpitala wprowadzenie doustnej farmakoterapii cukrzycy przyczyniłoby się do zminimalizowania kosztów i procedur – brak konieczności przechowywania leków w lodówce, brak reżimu transportu leku lodówkowego na oddział, to z pewnością znacząca oszczędność czasu i kosztów. A zatem nie tylko okiem farmaceuty-naukowca, ale również z perspektywy farmaceuty-menadżera warto spojrzeć na te doniesienia z należytą uwagą.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz