Nowe zasady stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki w Wielkopolsce | farmacja.pl

Nowe zasady stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki w Wielkopolsce

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-20 13:12:25 /

Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 r. przyjęła nową uchwałę określającą zasady i przebieg postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Postępowania w tej sprawie prowadzi Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W rozdziale pierwszym uchwały określono tryb postępowania w sytuacji, gdy opinia ma zostać wydana w toku prowadzonego postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej bądź zmiany zezwolenia, łączących się z zatrudnieniem kierownika apteki lub w razie zmiany kierownika działającej już apteki. W rozdziale drugim uregulowano tryb wydawania zaświadczeń potwierdzających, że farmaceuta daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, przy czym zaświadczenie to ma charakter ogólny i jest różne od opinii opisanej w rozdziale I.

Uchwała powstała w wyniku analizy wniosków i postępowań dotyczących wydania rękojmi, a także stanowiska sądów administracyjnych (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. akt II GSK 4920/16), uznających stanowisko okręgowych izb aptekarskich za opinię, a nie decyzję administracyjną czy zaświadczenie; dotyczy to zwłaszcza określenia większości tzw. negatywnych przesłanek, stanowiących podstawę do odmowy wydania rękojmi. Podobne stanowisko zajęła Naczelna Rada Aptekarska w uchwale nr 18/2017 z dnia 5 września 2017 r.Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska w uchwale z dnia 17 października 2017 r. wprowadziła własne rozwiązania, które w sposób bardziej precyzyjny określają przebieg postępowania w sprawie o stwierdzenie rękojmi; przyjęte zostały między innymi dodatkowe przesłanki stanowiące podstawę do odmowy stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki.

Uchwała reguluje też kwestie związane z zgłoszeniem powierzenia zastępstwa kierowania apteką.

Uchwała wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Źródło: WOIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj