REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 15 stycznia 2019

Nowy numer dwumiesięcznika AptekaSzpitalna.pl już dostępny!

Artykuł pochodzi z serwisu
9 lutego 2019 r. wszystkie szpitale jako ostatnie ogniwo łańcucha dystrybucji produktów leczniczych będą zobowiązane do weryfikacji zabezpieczeń znajdujących się na opakowaniach. Czy jesteśmy już gotowi i system pozwoli wychwycić wszystkie fałszywe produkty lecznicze? W najnowszym, 5 numerze AptekaSzpitalna.pl odpowiedzi na to i wiele innych nurtujących farmaceutów szpitalnych pytań udzieli Michał Kaczmarski, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).

9 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dyrektywy unijnej 2011/62/UE, której celem jest wyeliminowanie z rynku Unii Europejskiej problemu związanego z fałszowaniem produktów leczniczych.  Nie ma chyba wśród farmaceutów (a przynajmniej być nie powinno) żadnej osoby, która nie zna jeszcze skrótu KOWAL. Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków to jednostka powstała w związku z dostosowaniem się Polski do wymogów europejskich i odpowiada za wdrożenie dyrektywy w naszym kraju.

Przyznać trzeba, że czasu na reorganizację informatyczną (choć słowo rewolucja jest bardziej adekwatne) w szpitalach, niezbędną do podłączenia się z PLMVS (Krajowym Systemem Weryfikacji Autentyczności Leków), i zakup wymaganych czytników 2D  jest jak zwykle za mało… Biorąc pod uwagę fakt, że tylko 58% szpitali ma zapasowe łącze internetowe (raport CSIOZ czerwiec 2018 r.), a więc przy awarii sieci internetowej nie ma możliwości skanowania i weryfikacji przyjętych do apteki leków, wdrożenie dyrektywy w terminie może okazać się utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.

Czy farmaceuci odnajdą się w nowej rzeczywistości? Jak postąpić w przypadku, gdy połączenie internetowe w naszej aptece zostanie przerwane, uniemożliwiając tym samym weryfikację produktów leczniczych? Jak wygląda obecny stan wdrożenia PLMVS? I wreszcie, ile szpitali jest w pełni gotowych do wejścia w życie tzw. dyrektywy fałszywkowej?

REKLAMA

 

REKLAMA

W najnowszym wydaniu     zapraszamy do przeczytania ekskluzywnego wywiadu

z Michałem Kaczmarskim,

prezesem Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków

(KOWAL)

 

W 5 numerze dwumiesięcznika   poruszamy także temat koncyliacji lekowej jako procedury postępowania zwiększającej bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta, przytaczając przykład z zagranicy, gdzie jej zastosowanie umacnia ważną pozycję farmaceuty w zespole medycznym. Magister farmacji Monika Wieczorek zwraca uwagę na liczne problemy związane z optymalizacją terapii wankomycyną u noworodków i zbyt małą liczbą danych klinicznych dostępnych w literaturze, a dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz i mgr farm. Monika Marczyńska przybliżają tematykę soczewek wewnątrzgałkowych stosowanych w terapii zaćmy.

Życzymy przyjemnej i pouczającej lektury!

 

Zespół redakcyjny

Spis treści:

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

mgr farm. Monika Łopata

 

Zaćma i soczewski wewnątrzgałkowe

dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz
mgr farm. Monika Marczyńska
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Przegląd lekowy – pacjent z ostrym atakiem jaskry

mgr farm. Wojciech Chudziński

 

System weryfikacji autentyczności leków służy poprawie bezpieczeństwa pacjenta, a nie ograniczeniu dostępności leków – rozmowa z Prezesem KOWAL

mgr farm. Katarzyna Gancarz

 

Diety stosowanie w leczeniu żywieniowym drogą przewodu pokarmowego – co powinien wiedzieć farmaceuta szpitalny?

mgr farm. Ksenia Czech

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

 

Wankomycyna – znany antybiotyk, nowe standardy? Ocena możliwości zastosowania terapii monitorowanej stężeniami leku w grupie noworodków z sepsą

mgr farm. Monika Wieczorek

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

 

Koncyliacja lekowa jako strategia poprawy bezpieczeństwa pacjenta

mgr farm. Jagoda Jasińska

 

Koszty chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce

mgr n. ekon., mgr n. o zdr. Aneta Mela

Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr farm. Katarzyna Gancarz

 

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ I CZYTAJ
NAJWIĘKSZY MAGAZYN BRANŻOWY DLA FARMACEUTÓW SZPITALNYCH

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz