REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 5 grudnia 2018

Nowy sposób leczenia czerniaka z mutacją BRAF

Artykuł pochodzi z serwisu

Obecnie na poziomie inhibicji zmutowanego BRAF działają trzy leki: wemurafenib, dobrafenib, enkorafenib. Z kolei na poziomie inhibicji MEK1/2 wykazują działanie: kobimetynib, trametynib, binimetynib.

Blokada enzymów odpowiedzialnych za raka

Standardem leczenia miejscowego zaawansowanego lub przerzutowego czerniaka z mutacją BRAFV600 była terapia skojarzona BRAF i MEK1/2. Początkowe rezultaty leczenia inhibitorem BRAF/MEK były bardzo dobre. Niestety pojawiała się oporność, która prowadziła do wzrostu guza u większości pacjentów. Ponadto często pojawiały się skutki uboczne, co powodowało modyfikację dawki lub przerwanie leczenia. Enkorafenib inhibitor drugiej generacji BRAF został opracowany w celu poprawy skuteczności i tolerancji właściwości farmakologicznych.

Enkorafenib jako drobnocząsteczkowy inhibitor kinazy BRAF i binimetynib jako drobnocząsteczkowy inhibitor MEK blokują kluczowe enzymy w szlaku sygnałowym MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK). Wykazano, że nieprawidłowa aktywacja białek będących elementami tego szlaku towarzyszy wielu nowotworom. Zalicza się do nich m.in. czerniaka, raka jelita grubego, niedrobnokomórkowego raka płuc, nowotwór tarczycy i inne.

REKLAMA

Dłuższy czas przeżycia

Komisja Europejska zatwierdziła terapię na podstawie badania III fazy COLUMBUS. Wykazało ono, że mediana czasu przeżycia bez progresji choroby wynosi w przypadku kombinacji inhibitorów BRAF i MEK 14,9 miesiąca. Jednocześnie mediana całkowitego czasu przeżycia wynosi 33,6 miesiąca w porównaniu z odpowiednio 7,3 i 16,9 miesiąca w przypadku stosowania wemurafenibu w monoterapii.

REKLAMA

Badanie potwierdziło, że połączenie leków enkorafenib 450 mg raz na dobę i binimetynib 45 mg dwa razy na dobę istotnie poprawia medianę czasu przeżycia bez progresji choroby. Szczególnie w porównaniu z zastosowaniem samego wemurafenibu w dawce 960 mg dwa razy na dobę. Dane opublikowano we wrześniu 2018 r. w czasopiśmie „The Lancet Oncology”. Wykazały one, że leczenie połączeniem produktów leczniczych enkorafenib i binimetynib pozwala osiągnąć medianę całkowitego czasu przeżycia OS. Wynosiła ona 33,6 miesiąca w porównaniu z 16,9 miesiąca w przypadku pacjentów leczonych wemurafenibem w monoterapii w zaplanowanej analizie OS w badaniu COLUMBUS.

Wyższy paradox index

Enkorafenib ma niższą obserwowaną paradoksalną aktywację ERK w zdrowych komórkach niż wemurafenib lub dabrafenib. Paradoksalna aktywacja ERK to zdolność BRAF do stymulacji szlaku sygnałowego przez RAF w komórkach bez mutacji BRAF i pobudzenie onkogenezy. Leki – inhibitory BRAF indukują paradoksalną aktywację ERK w zdrowych komórkach. Stosunek między zdolnością BRAF do inhibicji szlaku MAPK w komórkach nowotworowych do indukowania szlaku MAPK w zdrowych komórkach nazywa się paradox index.

Stwierdzono, że im większy jest paradox index, tym mniej dana forma leczenia wywołuje niepożądanych działań skórnych dla stężeń terapeutycznych. Paradox index enkorafenibu jest 5 razy wyższy od wartości dla dabrafenibu i 10 razy wyższy od wartości dla wemurafenibu. Wyższy paradox index enkorafenibu przekłada się na szersze okno terapeutyczne do osiągnięcia hamowania nowotworu bez paradoksalnej aktywacji ERK.

Źródło: IK/medexpress.pl

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz