Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 22 maja 2017

Nowy zawód czy licencjat? Posłowie pytają o techników farmaceutycznych

Przedstawiciele IGWPAiA spotkali się między innymi z Małgorzatą Pępek, którą […]

Przedstawiciele IGWPAiA spotkali się między innymi z Małgorzatą Pępek, którą zaalarmowali iż wprowadzane obecnie zmiany do zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw są zagrożeniem dla ich miejsc pracy.

– Argumentują, że projekt przewiduje bardzo poważne ograniczenie uprawnień zawodowych techników sprowadzając ich do roli osób, które nie mogą sprzedać klientom aptek i punktów aptecznych wielu leków, w tym niektórych, OTC takich Lotion żel, czy popularny Niqutin gumy dla osób uzależnionych od palenia – pisze w swojej interpelacji posłanka PO (Interpelacja 12421). – Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek poinformowała, że sprawa dotyczy ok. 40 tysięcy zatrudnionych techników farmaceutycznych, a na etapie procedowania zmian w ustawie nikt z autorów projektu nie chciał spotkać się z jej przedstawicielami. Nie było w tej sprawie żadnych wcześniejszych konsultacji. Nikt nie powiadomił żadnej organizacji techników farmaceutycznych, że planuje tak poważne zmiany, związane z ich uprawnieniami.

Zdaniem Pępek w konsekwencji zmian technicy nie będą mogli wydawać setek leków, w tym wielu leków OTC; czy homeopatycznych, które w innych krajach dostępne są na półkach w marketach. Jedynym powodem, który podało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu, jest konieczność naprawy oczywistej pomyłki.

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zwróciła się również do posłanki Mirosławy Nykiel, którą przekonywało, iż nowe regulacje sprawią, że technicy nie będą mogli wydawać leków zawierających silnie działające substancje, wymienione w Farmakopei oraz mające w składzie nikotynę, heparynę czy hioscynę – dostępne też bez recepty. Czyli jest to zbiór monografii opisujących substancje lecznicze (zawiera informacje o tych substancjach, w tym również o przynależności do trucizn). IGWPAiA podkreśla, że nie można używać tego wykazu w stosunku do gotowych produktów leczniczych z uwagi na nieuwzględnienie czynników takich jak droga podania czy stężenie. Farmakopea Europejska nie publikuje w ogóle tzw. wykazu A ze względu na wstrzymanie produkcji pewnych produktów aptecznych.

– Obecnie technik farmaceutyczny może wydawać prawie wszystkie leki dostępne w aptekach. Wprowadzenie obostrzeń spowoduje ograniczenie kontaktu z receptami oraz klientami – pisze w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia posłanka Nykiel (Interpelacja 12496). – Należy zauważyć, że co trzeci klient apteki jest faktycznym pacjentem. Osoby o złym stanie zdrowotnym zlecają wykupowanie leków innym osobom. Czynności fachowe mogą obecnie wykonywać farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Przy czym techników zatrudnionych w punktach jest 40 tys., a farmaceutów 20 tys., większość zatem stanowią technicy. Farmaceuci zatrudniani są głównie na kierowniczych stanowiskach i tylko niewielki odsetek obsługuje również klientów.

Z kolei posłowie Waldemar Buda, Anna Elżbieta Sobecka i Arkadiusz Myrcha poruszają w swoich interpelacjach kwestię wygaszania kształcenia techników farmaceutycznych i powołania nowego zawodu pomocniczego.

– W całym kraju techników jest około 40 tysięcy i często są oni właścicielami oraz podstawowym personelem wielu aptek. Jest ich dwa razy więcej niż farmaceutów, czyli magistrów farmacji. To głównie technicy wydają nam dziś leki – pisze Sobecka (Interpelacja 12464). – I choć przeciętny Kowalski nie zwraca na to uwagi, bo zakres obowiązków technika i magistra jest podobny, jeśli zabraknie techników, może brakować osób do wydawania medykamentów.

Z kolei Waldemar Buda prosi Ministerstwo Zdrowia o przedstawienie stanowiska w zakresie systemu kształcenia osób, które fachowo mogą wspierać kadrę magistrów farmacji w pracy w aptekach oraz punktach aptecznych.

– Obecnie w życie wchodzą rozwiązania, które są wynikiem działań podjętych jeszcze w 2014 r. o wygaszeniu zawodu technika farmaceutycznego. W tej sytuacji trzeba wskazać, że nabyte uprawnienia obecnych techników farmaceutycznych zachowują swoją aktualność i każdy technik będzie mógł kontynuować zatrudnienie w aptece – pisze Buda (Interpelacja 12450). – Warto jednak ocenić, kim będą zasilać apteki swoje fachowe kadry w przyszłości. Przewidywać można, że pełna kadra magistrów farmacji w aptece jest mało prawdopodobna z wielu względów. Przede wszystkim możliwe, że zabraknie farmaceutów na rynku chętnych do pracy w tym charakterze. W tej sytuacji przy braku techników farmaceutycznych i braku wyraźnych wymagań ustawowych w zakresie kadry do poszczególnych działań w aptece mogą być angażowane osoby z niewielkimi kompetencjami farmaceutycznymi.

Poseł PiS zwraca się do resortu zdrowia o rozważenie czy zasadne byłoby wnioskowanie do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie kształcenia w zawodzie licencjata farmacji, którego absolwenci stanowiliby naturalny zasób dla branży aptecznej.

Jeszcze dalej w swoich pytaniach idzie poseł Arkadiusz Myrcha, który jeszcze kilka tygodni temu uzyskał od Ministerstwa Edukacji Narodowej informację o możliwości powołania nowego zawodu pomocniczego w aptekach (czytaj więcej: Będzie nowy zawód w aptekach?).

– Jaki jest powód tej zmiany wiążącej się przecież z obniżeniem poziomu wykształcenia? Czy jest to inicjatywa własna MZ czy propozycja zewnętrzna? Jeżeli tak to czyja? Czy MZ prowadziło w tej sprawie jakieś konsultacje? Jeżeli tak to kiedy? I z kim? Czy zmieniony ma być zakres uprawnień w stosunku do obecnego technika farmaceutycznego, jeżeli tak to czy ma to być zawód niesamodzielny? – pyta w swojej interpelacji poseł Myrcha (Interpelacja 12476).

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz