Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 23 października 2017

NRA powinna poprzeć protest PZM

To właśnie 16 października 2017 roku przewodniczący komitetu protestacyjnego Porozumienia […]

To właśnie 16 października 2017 roku przewodniczący komitetu protestacyjnego Porozumienia Zawodów Medycznych poinformował, że „Porozumienie Zawodów Medycznych, przejmuje protest głodowy Porozumienia Rezydentów i przekształca go w protest głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych. Protest rozszerza się na cały kraj. Wszystkie postulaty lekarzy rezydentów, m.in. apel o zwiększenie do 6,8 procent PKB nakładów na ochronę zdrowia w Polsce pozostają aktualne”.

– Z jednej strony chcemy być postrzegani i traktowani jak przedstawiciele zawodu medycznego, a z drugiej strony aptekarze nadal się w tej kwestii nie określili – mówi Walenty Zajdel. – Do 16 października można było mieć wątpliwości czy popierać czy też nie, a jeśli popierać to w jakiej formie. W końcu to młodzi rezydenci, w głowach im się poprzewracało i chcą ogromnych pieniędzy dla siebie. Sytuacja jednak mocno zmieniła się właśnie 16 października, kiedy protest został przekształcony w protest Porozumienia Zawodów Medycznych, zrzeszającego 12 związków zawodowych i rozszerzony na cały kraj. Zwróćmy też uwagę, że akcentowanie postulatów rezydentów zmieniało się w czasie. Ten współczynnik finansowania opieki zdrowotnej na poziomie 6,8% PKB był zawsze na pierwszym miejscu, ale zmieniła się postulowana wysokość wynagrodzenia dla rezydentów. Początkowo były to dwie średnie krajowe, a teraz to 1,05 średniej krajowej, czyli do poziomu zapisanego w tabeli minimalnego wynagrodzenia.

Zajdel podkreśla, że jeśli farmaceuci uważają się za jeden z zawodów medycznych, powinni poprzeć słuszne postulaty protestujących. Jego zdaniem farmaceutom powinno zależeć szczególnie na głównym postulacie protestujących, jakim jest wzrost finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 % PKB.

– Czy aptekarzom zależy na wzroście finansowania ochrony zdrowia do takiego poziomu żeby możliwa była realizacja refundowanej opieki farmaceutycznej? – pyta farmaceuta. – Oczywiście, że tak. W końcu lepszego momentu na zawalczenie o refundowanie opieki farmaceutycznej nie będzie. Poza tym gdyby w puli środków przeznaczonych na ochronę zdrowia znalazły się wystarczające środki, to może wreszcie realna byłaby zmiana sposobu naliczania marż aptecznych. Obecnie są one liczone od limitu refundacji, co sprawia, że apteki rentowności muszą szukać w sprzedaży kosmetyków czy suplementów diety. Dotychczasowe sugestie dotyczące sposobu naliczania marż aptecznych resort zdrowia zbywał stwierdzeniem, że nie ma na to środków. Co jednak gdyby się one w końcu znalazły?

Farmaceuta zwraca też uwagę, że kolejnym postulatem protestujących jest zwiększenie liczby pracowników medycznych i podwyższenia ich wynagrodzeń. A to przecież farmaceutom szpitalnym też zależy na zwiększeniu liczby etatów w szpitalach i podwyższeniu wynagrodzeń.

– Obecnie jeśli chodzi o środki przeznaczane na inwestycje w szpitalach, to apteki są na ostatnim miejscu. Mimo, że są na „A”, to inwestuje się w nie na samym końcu – mówi półżartem Walenty Zajdel. – Tutaj potrzebne są inwestycje w lokale, sprzęt, no i zwiększenie liczby etatów, który ciągle jest za mało. To są nasze podstawowe bolączki. Słabe warunki lokalowe i zbyt mało personelu.

Zdaniem farmaceuty w aktualnej, wyjątkowej sytuacji to jak zachowali się rezydenci w trakcie prac nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest bez znaczenia.

– Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że konieczne jest zajęcie przez NRA odpowiedniego stanowiska popierającego determinację rezydentów oraz popierającego postulaty których się domagają. Zasadne byłoby wręczenie tego stanowiska protestującym oraz opublikowanie na stronie internetowej NIA – twierdzi mgr farm. Walenty Zajdel.

Źródło: mgr.farm

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz