REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 20 września 2018

O nas bez nas

Artykuł pochodzi z serwisu
Choć wydawać by się mogło, że zawirowania w systemie opieki zdrowotnej omijają szerokim łukiem apteki szpitalne, ostatnie tygodnie w pewnym stopniu odmieniły ten trend. Do tej pory byliśmy z reguły neutralni i nie braliśmy strony żadnego z walczących ze sobą, jednak czy nie warto podnieść swój głos w dyskusji, skoro w życie wchodzą zmiany, które mogą odmienić pracę farmaceutów szpitalnych na lata?

Dlaczego nie strajkujemy?

Wszyscy pamiętamy strajki pielęgniarek przed sejmem, ogólnopolski protest ratowników medycznych czy w końcu zeszłoroczne protesty rezydentów, lekarzy i w końcu wszystkich zawodów medycznych. W tym miejscu warto wspomnieć fakt, że farmaceuci nie byli wymieniani w poczcie tych grup zawodowych, które popierają konieczność zmian w służbie zdrowia. Minęły miesiące i sytuacja zaczęła robić się dynamiczna również w naszym farmaceutycznym świecie. Pilotaż e-recepty, projekt wdrażania opieki farmaceutycznej, nakreślanie roli farmaceutów w „Polityce lekowej państwa na lata 2018-2022” to tylko kilka z licznych przykładów dowodów na to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu dzieje się coś w naszym temacie. Jednak w tym wszystkim bardzo marginalnie omawiane są problemy farmaceutów szpitalnych. Dlaczego więc nie wyjdziemy na ulice w ślad za innymi? Nie strajkujemy, bo jest nas w Polsce w 750 szpitalach zatrudnionych 1750 osób. Nie możemy opuścić stanowiska pracy i narazić się na zarzut bezpośredniego narażenia zdrowia pacjenta. W służbie zdrowia stanowimy tylko półtora promila całego personelu.

Zarabiać tyle co pielęgniarka

A zatem silniejsi decydują za nas. Co więc w ostatnich dniach uzgodniono zaocznie z pominięciem naszego zdania? Na pierwszy plan wysuwa się z pewnością rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – 1 sierpnia 2018 roku projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. wpłynął do Sejmu, 11 września miało miejsce I czytanie w Komisji Zdrowia. Tego dnia Ewa Steckiewicz-Bartnicka, przewodnicząca komisji ds. aptek szpitalnych przy NRA, po raz kolejny przedstawiła sytuację polskich farmaceutów szpitalnych i konieczności przeniesienia ich z grup 5 i 6 do 1 i 2, jeśli chodzi o tabelę wynagrodzeń minimalnych, która stanowi załącznik do ustawy. Głos ten jednak pozostał bez odpowiedzi, dwa dni później całość projektu ustawy uchwalono podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu i ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

REKLAMA

“(…) zostaliśmy zrównani z personelem pielęgniarskim, zapominając o naszych kompetencjach w zakresie farmacji klinicznej, zbliżających nas do zawodu lekarza”

Decyzja zapadła – farmaceuta szpitalny nadal będzie zarabiał tyle co lekarz stażysta i położna ze specjalizacją (współczynnik pracy = 0,73), a po zrobieniu – na swój koszt – specjalizacji może liczyć na pensję lekarza bez specjalizacji lub pielęgniarki z tytułem magistra ze specjalizacją (współczynnik pracy = 1,05). A zatem patrząc na analogiczne stawki wynagrodzeń, zostaliśmy zrównani z personelem pielęgniarskim, zapominając o naszych kompetencjach w zakresie farmacji klinicznej, zbliżających nas do zawodu lekarza.

REKLAMA

Apteki szpitalne 24/7?

Tym większe oburzenie wywołuje fakt, iż według innego projekt, wprowadzone zmiany mają włączać apteki szpitalne i zatrudnionych tam farmaceutów. Ministerstwo Zdrowia słynie w ostatnim czasie z nowatorskich pomysłów w kontekście uzdrowienia sytuacji w polskiej opiece zdrowotnej – nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o pomyśle wprowadzenia dwóch rodzajów szpitalnych dyżurów: ostrych i tępych. Innym ciekawym zabiegiem wydaje się uderzająca bezpośrednio w nas, farmaceutów szpitalnych, propozycja nowelizacji art. 106 ust. 3 Prawa Farmaceutycznego, w którym dodano by zapis umożliwiający zaopatrywanie w aptekach szpitalnych „pacjentów, jeżeli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem leczniczym, w którym udzielono świadczenia szpitalnego lub stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne i istnieje realne niebezpieczeństwo, że niezaopatrzenie pacjenta w produkty lecznicze uniemożliwi kontynuowanie leczenia poza zakładem leczniczym”. Z jednej więc strony próbuje nam się wmówić, że należymy do personelu niższego, z drugiej zaś, kazać nam stać na straży zdrowia i życia pacjentów ramię w ramię z lekarzami, świadczącymi określone formy pomocy dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Rozczarowująca wizja przyszłości

Czy w tym wszystkim mamy jakieś prawo głosu? Jak widać, niekoniecznie. Przykry to jednak obraz, w którym setki farmaceutów poświęcających się pracy w aptekach szpitalnych pozostaje po raz kolejny niedocenionych i dodatkowo uwiązanych w kolejne obowiązki za te same pieniądze.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz