REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 26 sierpnia 2018

Odpis na lek bardzo silnie działający?

Artykuł pochodzi z serwisu

Na początek odświeżmy przepis regulujący odpisy recept, który już nie obowiązuje, ale jednocześnie pozostaje w pamięci, gdyż na przestrzeni 6 lat pozostawał niezmienny.

Chodzi o § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich lub § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie recept pielęgniarskich (prawie identyczny w brzmieniu), który mówi:

Jeżeli recepta została wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” i „Rpz”, z wyłączeniem substancji należących do wykazu A – substancje bardzo silnie działające, określonych w Farmakopei Polskiej, zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, farmaceuta może wystawić odpis recepty, który jest realizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, w której został sporządzony. Odpis recepty zawiera:
1) co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci;
2) dane pacjenta, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-c;
3) nazwę leku, który ma być wydany;
4) postać farmaceutyczną;
5) dawkę;
6) ilość leku, będącą różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece;
7) sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty zawarta była taka informacja;
8) imię i nazwisko osoby uprawnionej;
9) termin realizacji;
10) datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę;
11) imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci;
12) podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty.
5. Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty.

Okazuje się, że nieco inaczej odpisy zostały uregulowane w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, gdzie w ust. 6 czytamy:

REKLAMA

6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis recepty zawiera:
1) numer odpisu;
2) dane, o których mowa w ust. 1;
3) ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na recepcie, będącą różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą receptę i wydaną w aptece;
4) datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez aptekę.

Wspomniane w pkt 2 dane [z art. 96a ust. 1] to te odnoszące się do danych: pacjenta, apteki, osoby wystawiającej odpis (również numer PWZ), leku i daty wystawienia. Jak widać znaczącą różnicą jest poszerzenie grup leków, na które można wystawić odpis. Poprzednio wyłączone zostały leki o kategorii dostępności z grup III-P, IV-P oraz II-N oraz wykazu A. Obecnie nie ma ani słowa o grupach wykluczonych.

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że dozwolone jest obecnie wystawienie odpisu na lek bardzo silnie działający.

Pozostałe ww. grupy z uwagi na dodatkowe obostrzenia (kody kreskowe) nie byłyby możliwe do realizacji.

Dodatkowo można zauważyć, że poprzednio obowiązywała zasada 1 lek – 1 odpis, a teraz może być to kilka pozycji z recepty.

Nie zmieniły się natomiast zasady realizacji odpisu – dalej powinien zostać zrealizowany w aptece, która go wystawiła, w terminie ważności recepty, której dotyczy. Warto również pamiętać, że nieprawidłowe jest wystawianie odpisu od odpisu (odpis nie jest receptą, mimo że posiada numer ewidencyjny, a ilość leku na odpisie to różnica pomiędzy ilością wypisaną przez lekarza, a wydaną w aptece) czy realizacja odpisu z innej apteki.

Uwaga!

Art. 96a ust. 6 ustawy Prawo farmaceutyczne nie jest nowy, ponieważ obowiązuje od grudnia 2015 r., jednakże do czasu publikacji obecnego rozporządzenia w sprawie recept obowiązywał równolegle z przytoczonym § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych