REKLAMA
Autor: Agnieszka Zimmermann Opublikowano: 11 stycznia 2019

Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty

Artykuł pochodzi z serwisu

Odpowiedzialność zawodowa służy samoregulacji profesji i wewnątrzkorporacyjnej kontroli jakości pracy farmaceuty. Od momentu, kiedy tylko farmaceuta może ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie apteki, nabiera ona szczególnego charakteru.

Farmaceuta wykonując zawód zaufania publicznego podlega odpowiedzialności zawodowej, czyli odpowiedzialności za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu (art. 45 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich – dalej u.i.a.). Jednocześnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn, toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego (u pracodawcy). Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego (art. 52 u.i.a.).

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. sygn. K. 41/97) „wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie im – najpierw – pozasądowego charakteru, znajdować może podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i samorządności.” Specyfika ta jednocześnie powoduje, że nie istnieją taryfikatory kar. Nie ma też katalogu przewinień aptekarskich i odpowiadającym im przewidzianych sankcji, tak jak jest to w Kodeksie karnym.

REKLAMA

Kary za nieetyczne zachowania farmaceutów

Każde zachowanie farmaceuty nielicujące z powagą zawodu może rodzić dla niego poważne konsekwencje w sferze cywilnej, karnej oraz zawodowej. Ostatecznym celem dochodzenia odpowiedzialności zawodowej, która jest procedurą represyjną, jest ukaranie farmaceuty, który dopuścił się przewinienia zawodowego. Sąd aptekarski może orzekać względem obwinionego farmaceuty następujące kary:

REKLAMA
 • upomnienia;
 • nagany;
 • zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
 • pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Rejestr ukaranych prowadzi Naczelna Rada Aptekarska. Informacje o ukaraniu mogą być udzielane organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.

Prawa ukaranych farmaceutów

Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb aptekarskich, do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu. Farmaceuta, który ma zawieszone prawo wykonywania zawodu, traci także czynne prawo wyborcze. W razie prawomocnego ukarania zawieszeniem prawa wykonywania zawodu i pozbawieniem prawa wykonywania zawodu, stosunek pracy farmaceuty wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Możliwe jest też tymczasowe zawieszenie farmaceuty w czynnościach zawodowych. Dzieje się tak, jeśli sąd aptekarski orzekł w I instancji karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub farmaceutę tego prawa pozbawił. Postanowienie o zawieszeniu tymczasowym wydaje sąd aptekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Postanowienie to jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd Aptekarski musi zbadać z urzędu zasadność zawieszenia.

O tym, czy i jaka kara zostanie wymierzona farmaceucie, decydują właściwe sądy aptekarskie. Zasiadają w nich farmaceuci wybierani podczas wyborów na 4-letnią kadencję. Na członków sądów aptekarskich mogą kandydować tylko farmaceuci mający co najmniej siedmioletni staż pracy w zawodzie. Sądy aptekarskie są dwuinstancyjne. Orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Aptekarski w drugiej instancji, kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, są prawomocne z chwilą ogłoszenia.

Od prawomocnego orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Aptekarski w drugiej instancji, kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej:

 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem farmaceuty i która wniosła skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 • obwinionemu farmaceucie,
 • Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej,
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
 • Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia.

Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia można wnieść tylko raz.

Kiedy farmaceuta może stracić Prawo Wykonywania Zawodu?

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu orzekane jest w skrajnych przypadkach uchybień wobec prawa i etyki zawodowej. Jest to kara najcięższa, nie jest jednak możliwe dożywotnie wykluczenie z zawodu. W wyroku z dnia 18 października 2010 roku (sygn. akt: K 1/09) Trybunał Konstytucyjny uznał, iż dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest karą zbyt dolegliwą (a więc niekonstytucyjną). W rezultacie osoby ukarane powinny mieć prawo ubiegać się ponownie o prawo wykonywania zawodu. Ukarany taką karą farmaceuta ma prawo ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania zawodu po upływie okresu dziesięciu lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Farmaceuta pozbawiony prawa wykonywania zawodu zostaje skreślony z listy członków okręgowej izby aptekarskiej.

Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Zatem osoba pozbawiona prawa wykonywania zawodu nie może ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu farmaceuty skutkuje także cofnięciem zezwolenia na prowadzenie we własnym imieniu apteki (art. 37ap ust. 1 pkt 2), ponieważ w takiej sytuacji przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Odpowiedzialność karna farmaceutów

W świetle przepisów kodeksu karnego sąd karny może orzec karę zakazu zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu. Dzieje się tak jeżeli „sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem” (art 41). Zakres znaczeniowy terminów „zakaz wykonywania zawodu” oraz „utrata prawa do wykonywania zawodu” jest różny.

Ukaranie przez sąd aptekarski ulega zatarciu. Oznacza to, że po upływie określonego czasu, w sytuacji gdy osoba ukarana nie popełniła w tym czasie nowych czynów karalnych, ukaranie uważa się za niebyłe. Takie zatarcie następuje z urzędy tzn. ukarany farmaceuta nie musi składać żadnego wniosku w tym zakresie. Terminy zatarcia są różne w zależności od rodzaju orzeczonej kary i wynoszą:

 • rok – od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu upomnieniem,
 • dwa lata – od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu naganą,
 • pięć lat – od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • piętnaście lat – od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu pozbawieniem prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

_____________________________________________________
Zacytuj ten artykuł jako:

 • Agnieszka Zimmermann, Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty, MGR.FARM, nr 3/2018 (19), str. 10-11
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ