REKLAMA
Autor: lukasz Puchala Opublikowano: 31 października 2018

Opieka farmaceuty nad pacjentem stosującym doustną chemioterapię

Artykuł pochodzi z serwisu
Farmaceuta wchodząc na teren oddziału szpitalnego diametralnie zmienia zakres swoich obowiązków. Aktywny udział w procesie terapeutycznym wymaga znacznie więcej niż mnożenia procedur ISO, weryfikowania kompletności dokumentów przed wydaniem kosztownego antybiotyku czy przygotowania zapisów przetargowych.

Farmaceuta na oddziale onkologicznym. Jak zacząć?

Oceniając możliwości i zagrożenia wdrożenia farmaceutów do pracy na oddziale onkologicznym, należy jasno i precyzyjnie określić zakres zadań i celów do zrealizowania dzięki takiej aktywności. Nowy zakres prac bezwzględnie wymaga poszerzenia wiedzy o elementy kliniczne. Potężny zasób informacji niezbędnych do odpowiedzi nawet na proste pytania zadawane przez pacjentów, wymaga uprzedniego wdrożenia do specyfiki pracy oddziału i wymusi częściowe chociaż ukierunkowanie tematyczne. Nie sposób oczekiwać, aby jeden farmaceuta, szczególnie na początku swojej drogi zawodowej, był w stanie na równie wysokim poziomie pracować na każdym oddziale, stanowiąc wsparcie zarówno dla lekarzy i pielęgniarek oraz edukując pacjentów.

Wbrew pozorom, większość lekarzy przychylnie spogląda na możliwość przekazania części zadań innym fachowcom. Pod warunkiem jednak, że przekonamy ich do swoich kompetencji w zakresie ich realizacji. Jak to zrobić? Jak rozwiązać problem niedostatku edukacyjnego wyniesionego ze studiów farmaceutycznych, pogłębiony wieloletnią praca biurową i administracyjną w tradycyjnej aptece szpitalnej?

Uczestnictwo w szkoleniach kierowanych do farmaceutów nie jest wystarczające. Podobny efekt przynosi zresztą bierne wysłuchiwanie profesorów na konferencjach dla lekarzy. Należy więc postawić na samodzielną pracę i poszerzanie wiedzy z danego zakresu tematycznego, podobnie jak robią to lekarze w trakcie specjalizacji, konsultując się z opiekunem naukowym. Szczególną wartością jest możliwość „przepracowania” kilku pacjentów pod opieką lekarza. W trakcie takiej rozmowy należy przekazać pacjentowi zakres informacji wcześniej ustalony z lekarzem prowadzącym, co jest specyficznym egzaminem umiejętności klinicznych.

REKLAMA

Dobrym pomysłem może być zaproponowanie wsparcia farmaceuty w opiece nad pacjentami korzystającymi z tzw. programów lekowych NFZ. Są to świadczenia gwarantowane przez NFZ, dzięki którym pacjenci mogą korzystać z kosztownych terapii. Wadą jest jednak znaczące obciążenie obowiązkami administracyjnymi lekarza prowadzącego terapię, przez co czas niezbędny do przeprowadzenia rozmów o zasadach leczenia, szczególnie na początku terapii, jest mocno ograniczony. Częściowo rozwiązuje problem dostępność ulotek dystrybuowanych przez producentów leków, ale nie zastąpią one rozmowy i możliwości wyjaśnienia wątpliwości na początku leczenia. Szeroka oferta dostępnych terapii onkologicznych opartych o programy lekowe, jest problemem tylko pozornie. Wiele z nich nie wymaga wsparcia farmaceuty, gdyż są realizowanie w trakcie pobytu w szpitalu.

REKLAMA

Adherence, pacjent i farmaceuta

Odkrycie wspólnych mechanizmów rozwoju komórek nowotworowych niezależnie od miejsca w których rozwija się guz, zaowocowało stworzeniem substancji ukierunkowanych molekularnie, działających inaczej niż dotychczasowe chemioterapeutyki. Stopniowe pojawianie się dowodów naukowych na ich skuteczność w różnych typach nowotworów, zmienia obraz onkologii, kierując uwagę na biologię nowotworu, a nie na lokalizację. Szczególnym aspektem związanym ze stosowaniem tych nowoczesnych, kosztownych leków jest możliwość podawania doustnego. Konsekwencją jest jednak fakt, że oddajemy w ręce schorowanego pacjenta lub jego rodziny „pudełko tabletek”, oczekując właściwego stosowania. Tymczasem pacjenci korzystający z przeciwnowotworowych leków w postaci doustnej wymagają szczególnej troski, bo wraz z ich stosowaniem pojawia się prawie nieobecne do tej pory w onkologii pojęcie non-compliance.

W rezultacie jest to dobra przestrzeń do wdrożenia dodatkowej usługi medycznej, w której farmaceuta edukuje pacjenta na początku terapii i jest w stanie otoczyć go opieką, polegającą choćby na ocenie systematyczności przyjmowania leków. Z własnego doświadczenia wiem, że pacjenci wstydzą się przyznać lekarzowi do tego, że zapominają przyjmować swoje leki. Poprawa „adherence” w specjalistycznych terapiach to doskonałe zadanie, które przekona środowisko o korzyściach ze współpracy z farmaceutami. Kolejnym elementem wnoszonym przez dodatkową usługę farmaceutyczną jest poprawa wykrywalności działań ubocznych, co znajduje odzwierciedlenie w badaniach naukowych. Tego typu usługa może znaleźć zastosowanie w przypadku inhibitorów kinaz i innych leków o zbliżonym mechanizmie działania, które są stosowane do leczenia wielu różnych nowo- tworów m.in. nerki, wątroby, płuca, skóry, mięsaków, chłoniaków, jelita. Farmaceuta posiadający wiedzę o tej grupie leków będzie przygotowany do współpracy z wieloma pacjentami i ich lekarzami prowadzącymi, nie tylko z powodu wzrostu ich zastosowania, ale przede wszystkim z powodu zbliżonego zakresu toksyczności i interakcji. O ile zarządzanie toksycznością w leczeniu onkologicznym stanowi bardzo ważne zadanie onkologa, to przygotowanie pacjenta przez farmaceutę pomaga w zapobieganiu i ograniczeniu jego nasilenia.


TEN ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W NR 2 APTEKA SZPITALNA

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ZAMÓW PRENUMERATĘ!

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz