REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 15 maja 2019

Opieka farmaceutyczna za granicą – Wielka Brytania

Artykuł pochodzi z serwisu

W Wielkiej Brytanii rola farmaceuty wykracza daleko poza wydawanie pacjentom leków. Można spokojnie powiedzieć, że przedstawiciel tego zawodu jest bardzo ważnym elementem zespołu medycznego, który współpracuje zarówno z lekarzami, jak i pacjentami.

(fot. shutterstock)

Dodatkowo zawód ten darzony jest ogromnym szacunkiem przez pacjentów, którzy chętnie zwracają się po pomoc i poradę.   W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu aspekt opieki farmaceutycznej  oraz pokazać rolę, jaką odgrywa farmaceuta w systemie opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Wykształcenie farmaceutyczne

Aby zostać farmaceutą w Wielkiej Brytanii, konieczne jest ukończenie 4-letnich studiów i odbycie rocznego stażu w aptece otwartej lub szpitalnej nadzorowanego przez doświadczonego farmaceutę (istnieje możliwość rozdzielenia stażu, tak by jego część spędzić w aptece szpitalnej a część w aptece otwartej). Staż kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii. Wszyscy przedstawiciele tego zawodu, niezależnie od miejsca pracy, muszą być zarejestrowani w Naczelnej Radzie Aptekarskiej. [1]

REKLAMA

Czym jest opieka farmaceutyczna?

Opieką farmaceutyczną, nazywany jest zespół usług farmaceutycznych, których celem jest racjonalizowanie farmakoterapii oraz poprawa zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W tym kontekście farmaceuta jest ważnym członkiem zespołu medycznego, który współpracując z pacjentem, lekarzami i innymi członkami personelu medycznego dba o prawidłowy przebieg farmakoterapii.

Idea opieki farmaceutycznej narodziła się w 1975 roku. Opisano ją w „American Journal of Hospital Pharmacy”. [2]  Według tego artykułu, sprawowanie opieki farmaceutycznej wiąże się z kilkoma głównymi działaniami, do których zaliczyć można: rozpoznawanie, rozwiązywanie istniejących problemów lekowych i zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości. Należy podkreślić fakt, że tym kontekście opieka farmaceutyczna jest nieodzownym elementem opieki zdrowotnej.

Rola farmaceuty w Wielkiej Brytanii

Wart podkreślenia jest fakt, iż około 90% z całkowitej liczby aptek funkcjonujących na terenie Wielkiej Brytanii posiada pokój konsultacyjny. Funkcja farmaceuty w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej związana jest bardziej z byciem konsultantem pacjenta niż sprzedawcą leków. Rola ta wpierana jest przez dostępność całej gamy usług z zakresu zdrowia publicznego, z których pacjenci mogą korzystać w swoich aptekach. Wszystkie dostępne świadczenia kontraktowane są przez NHS, co oznacza, że ich finansowanie odbywa się głównie w oparciu o środki publiczne i polisy zdrowotne.  Farmaceuci, by świadczyć takie usługi muszą przejść odpowiednie szkolenia.

Raportowanie działań niepożądanych w Wielkiej Brytanii

Najważniejsze zadania farmaceuty

Uważa się, że jednym z najważniejszych zadań farmaceuty w Wielkiej Brytanii jest wykonywanie przeglądów lekowych. Realizowane są one poprzez nieodpłatne spotkania pacjenta z wykwalifikowanym pracownikiem apteki. Praktyka ta jest szczególnie zalecana osobom, które przyjmują regularnie minimum dwa leki przez okres co najmniej 3 miesięcy. [3]

New Medicine Service

Innym zasługującym na uwagę programem, funkcjonującym w ramach brytyjskiej opieki farmaceutycznej jest „New Medicine Service”. Jest to nic innego jak forma opieki farmakologicznej, sprawowana w okresie 3-4 tygodni od wprowadzenia nowego, przeznaczonego do długotrwałego przyjmowania leku. Farmaceuta odpowiedzialny jest za zapoznanie pacjenta z działaniem, sposobem stosowania, dawkowaniem i ewentualnymi objawami ubocznymi nowo wprowadzonego preparatu. To rozwiązanie jest niezwykle pomocne w monitorowaniu początkowych etapów leczenia m.in. cukrzycy, astmy czy zaburzeń krążenia. Farmaceuta dodatkowo może m.in. modyfikować pory przyjmowania substancji leczniczych, tak by niwelować działania niepożądane. [4]

Usprawnienia pracy

Do ciekawych rozwiązań, które pozwalają na usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, należą również elektroniczny system przepisywania leków oraz możliwość wydania leków pomocnych w leczeniu drobnych dolegliwości. Wydawanie leków „przepisanych przez farmaceutę” odbywa się po wcześniejszej dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz postawieniu diagnozy.

Czynności wykonywane w aptekach

W ramach programu kontroli zdrowia pacjentów farmaceuci mogą dokonywać pomiarów ciśnienia krwi, oznaczać poziom glukozy i cholesterolu, kontrolować masę ciała. Podczas takiej wizyty osoba zainteresowania może uzyskać również cenne wskazówki, dotyczące np. zmiany nawyków żywieniowych.[5]

Podsumowanie

W powyższym tekście umieszczone zostały tylko niektóre, z interesujących rozwiązań realizowanych w ramach opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Przedstawiony model opieki farmaceutycznej pozwala na zwiększenie dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, podniesienie efektywności leczenia. Dodatkowo, wykwalifikowany farmaceuta poprzez bezpośrednią współpracę z pacjentem buduje pozytywny wizerunek zawodu, co sprawia, że przedstawiciele tego fachu postrzegani są jako cenne i rzetelne źródło informacji dotyczących ochrony zdrowia i farmakoterapii.

Źródła:

[1]        „Brytyjskie uniwersytety medyczne i organizacje naukowe kształcące farmaceutów”, Lekolepki, 04-paź-2018. .

[2]        B. Berenguer, C. La Casa, M. J. de la Matta, i M. J. Martín-Calero, „Pharmaceutical care: past, present and future”, Curr. Pharm. Des., t. 10, nr 31, s. 3931–3946, 2004.

[3]        PSNC, „Medicines Use Review (MUR)”, PSNC Main site. [Online]. Dostępne na: https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/murs/. [Udostępniono: 13-maj-2019].

[4]        „Co Twój pacjent wie o swoich lekach? New Medicine Service (NMS) – opieka.farm”, Opieka Farmaceutyczna w Praktyce, 21-luty-2017. .

[5]        PSNC, „Advanced Services”, PSNC Main site. [Online]. Dostępne na: https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/. [Udostępniono: 13-maj-2019].

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz