Opiekun chorego musi mieć pisemne upoważnienie do realizacji wniosku na wyroby medyczne? | farmacja.pl

Opiekun chorego musi mieć pisemne upoważnienie do realizacji wniosku na wyroby medyczne?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-30 10:36:52 /

Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia przypadki realizacji wniosku na wyroby medyczne po śmierci pacjenta mają charakter sporadyczny i są na bieżąco wyjaśniane ze świadczeniodawcami. Przypomina też, że osoba realizująca wniosek w imieniu chorego powinna posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez świadczeniodawcę.

Ministerstwo Zdrowia poprosiło Narodowy Fundusz Zdrowia o wyjaśnienia sytuacji, zgłaszanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, dotyczących odmowy refundacji wyrobów medycznych z powodu realizacji wniosku po śmierci pacjenta. Zdaniem NFZ mają one charakter sporadyczny i są na bieżąco wyjaśniane ze świadczeniodawcami. Wojewódzkie Oddziały NFZ informują, że często odrzucanie pozycji w sprawozdaniu jest wynikiem błędu świadczeniodawców, co wymaga jedynie naniesienia przez nich korekt pozycji oznaczonych błędem.

Ewa Warmińska - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia - przypomina też, że realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się na odmiennych zasadach niż realizacja recept na leki i wyroby medyczne.
- W przypadku zleceń, odbiór wyrobu medycznego potwierdza osoba realizująca zlecenia (np. pracownik apteki) oraz osoba odbierająca dany wyrób medyczny - pisze Warmińska. - Jak informuje NFZ, bardzo często potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, za wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje w imieniu pacjenta przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego, zgodnie z paragrafem 14 ust. 4 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dani 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Ministerstwo Zdrowia przypomina też, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma charakter osobisty i wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego świadczeniobiorcy, a świadczeniodawca oraz osoba odbierająca wyrób medycznych ponoszą odpowiedzialność za realizację zleceń po zgodnie świadczeniobiorcy.

Jednocześnie NFZ i OW NFZ podkreślają, że nie ma możliwości weryfikacji upoważnienia osoby odbierającej wyrób medyczny, bo nie uczestniczy na tym etapie realizacji przedmiotowego świadczenia. W związku z powyższym, świadczeniodawca powinien realizować z należytą starannością postanowienia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy wydawaniu wyrobu medycznego tj. wydać zaopatrzenie osobie uprawnionej oraz sprawdzić czy osoba odbierająca działa w imieniu osoby uprawnionej do korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne i legitymuje się dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania w jej imieniu.

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj