REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 30 grudnia 2016

Opiekun chorego musi mieć pisemne upoważnienie do realizacji wniosku na wyroby medyczne?

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia poprosiło Narodowy Fundusz Zdrowia o wyjaśnienia sytuacji, zgłaszanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, dotyczących odmowy refundacji wyrobów medycznych z powodu realizacji wniosku po śmierci pacjenta. Zdaniem NFZ mają one charakter sporadyczny i są na bieżąco wyjaśniane ze świadczeniodawcami. Wojewódzkie Oddziały NFZ informują, że często odrzucanie pozycji w sprawozdaniu jest wynikiem błędu świadczeniodawców, co wymaga jedynie naniesienia przez nich korekt pozycji oznaczonych błędem.

Ewa Warmińska – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia – przypomina też, że realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się na odmiennych zasadach niż realizacja recept na leki i wyroby medyczne.

– W przypadku zleceń, odbiór wyrobu medycznego potwierdza osoba realizująca zlecenia (np. pracownik apteki) oraz osoba odbierająca dany wyrób medyczny – pisze Warmińska. – Jak informuje NFZ, bardzo często potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego, za wyjątkiem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, dokonuje w imieniu pacjenta przedstawiciel ustawowy albo inna osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed datą odbioru wyrobu medycznego, zgodnie z paragrafem 14 ust. 4 zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dani 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne.

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia przypomina też, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma charakter osobisty i wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego świadczeniobiorcy, a świadczeniodawca oraz osoba odbierająca wyrób medycznych ponoszą odpowiedzialność za realizację zleceń po zgodnie świadczeniobiorcy.

REKLAMA

Jednocześnie NFZ i OW NFZ podkreślają, że nie ma możliwości weryfikacji upoważnienia osoby odbierającej wyrób medyczny, bo nie uczestniczy na tym etapie realizacji przedmiotowego świadczenia. W związku z powyższym, świadczeniodawca powinien realizować z należytą starannością postanowienia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy wydawaniu wyrobu medycznego tj. wydać zaopatrzenie osobie uprawnionej oraz sprawdzić czy osoba odbierająca działa w imieniu osoby uprawnionej do korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne i legitymuje się dokumentem potwierdzającym umocowanie do działania w jej imieniu.

Źródło: NIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych