REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 3 lipca 2018

Opinia prawna dot. zasad realizacji rp. wet. na leki odurzające i psychotropowe

Artykuł pochodzi z serwisu

Poniżej znajduje się opinia radcy prawnego Opolskiej Izby Aptekarskiej potwierdzająca nasze stanowisko, że recepta weterynaryjna jest wystawiana na innych zasadach niż recepta lekarska, skutkiem czego nie muszi mieć kodów kreskowych, kiedy zostaje na niej wypisany lek psychotropowy lub odurzający. 

Opole, dnia 20 czerwca 2018 r.

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska

ul. Krakowska 51, 45-076 Opole

OPINIA PRAWNA
dot. zasad realizacji recept weterynaryjnych na leki odurzające i psychotropowe

I. Stan faktyczny

Przedmiotem opinii prawnej jest ocena prawna zasad realizacji recept weterynaryjnych na leki odurzające i psychotropowe.

  1. Stan prawna

Stosownie do art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1479) Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w drodze rozporządzenia, określa oznakowanie, tryb i zasady wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt w sytuacji gdy brak jest weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu, z uwzględnieniem w szczególności grup zwierząt, przypadków oraz warunków, z zachowaniem których mogą być wystawiane recepty, oraz ich wzór uprawniający do nabycia produktów leczniczych za opłatą, sposób zaopatrywania w druki recept, kontroli ich wystawiania, realizacji i stosowania.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej Minister Zdrowia wydał w dniu 9 maja 2003 r. rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr. 97, poz. 981 z późn. zm.). Rozporządzenie określa:

  1. oznakowanie, tryb i sposób wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które są stosowane u zwierząt, zwane dalej “produktami lub lekami”, w sytuacji gdy brak jest produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;

  2. wzór recepty na produkty lub leki;

  3. sposób zaopatrywania w druki recept na produkty lub leki;

  4. sposób kontroli wystawienia i realizacji recept na produkty lub leki oraz sposób kontroli stosowania tych produktów lub leków.

Zgodnie z §4 ust. 3 ww. rozporządzenia na awersie recepty za pomocą nadruku nanosi się symbole “WET” i “WET-KARENCJA”, które dodatkowo przedstawia się techniką służącą do ich automatycznego odczytu, a w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.

W myśl natomiast §7 ust. 1 ww. rozporządzenia szczegółowe warunki wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz wydawania tych preparatów z aptek określają przepisy o przeciwdziałaniu narkomani.

Do 12 lutego 2011 r. obowiązywał ust. 2 ww. przepisu mówiący o tym, że wzór recepty, na podstawie której apteki wydają preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660).

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki wystawiania recept i zapotrzebowania na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, wzory tych dokumentów oraz wydawania tych preparatów z aptek, uwzględniając warunki bezpieczeństwa dystrybucji preparatów.

Pomimo, że przepis ten w swoim brzmieniu wskazuje, że powyższe rozporządzeniu reguluje kwestie szczegółowe warunki wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz wydawania tych preparatów z aptek, to jednak §7 ust. 1 ww. rozporządzenia odczytać należy z zachowaniem wykładni językowej, która nakazuje kierować się dosłownym brzmieniem przepisu, z uwzględnieniem zasady wyrażonej w §  157  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) mówiącej o tym, że nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłania.

§7 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazuje zaś, że szczegółowe warunki wystawiania recept na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz wydawania tych preparatów z aptek określają przepisy o przeciwdziałaniu narkomani, a zatem przepis ten odsyła tylko i wyłącznie do ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Ponadto zasada, że nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłania, czyni zasadnym twierdzenie, że do recept weterynaryjnych na środki odurzające i substancje psychotropowe nie znajduje zastosowania rozporządzenie ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Stanowisko to potwierdza §5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z dnia 11 września 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1889) mówiący o tym, ze recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, które będą stosowane u zwierząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509).

Tym samym przepis §5 ust. 8 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 745) mówiący o tym, że na receptach wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego ((tzw. trzy kody), nie dotyczy recept wystawianych przez lekarzy weterynarii.

  1. Wnioski.

Mając powyższe na względzie recepty weterynaryjne na środki odurzające i substancje psychotropowe realizować należy zatem na dotychczasowych zasadach obowiązujących przed dniem 18 kwietnia 2018 roku, a to zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr. 97, poz. 981 z późn. zm.).

Z poważaniem

Marcin Kusz

radca prawny

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych