REKLAMA
Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 15 czerwca 2018

Osad CaHPO4 w mieszaninie żywieniowej

Artykuł pochodzi z serwisu

Brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych jednym z gwarantów bezpiecznej mieszaniny

Zanieczyszczeniem stanowiącym szczególne zagrożenie dla życia chorych, na którego wystąpienie wpływ ma nie tylko prawidłowe sporządzenie mieszaniny, ale zminimalizowane może być także poprzez właściwe skomponowanie jej składu przez lekarza i kontrola wystawionej recepty przez farmaceutę, jest wytrącenie osadu wodorofosforanu wapnia – CaHPO4.

Zagrożenia, jakie niesie osad CaHPO4

Już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) wydała alert bezpieczeństwa, związany z przypadkami niewydolności oddechowej, zatorowości płucnej czy nawet zgonów spowodowanych wytrąceniem wodorofosforanu wapnia w mieszaninie odżywczej. Mimo upływu lat i wdrożeniu wielu procedur mających zapewnić bezpieczeństwo żywienia pozajelitowego, jak np. używanie filtrów w zestawach do przetoczeń, jest to problem, o którym nie wolno nam zapomnieć i nie możemy go zaniedbać. Czemu?

REKLAMA

Niebezpieczeństwo wytrącenia tego osadu wynika zarówno z jego charakterystyki, jak i czasu potrzebnego do wywołania tej reakcji. Niekiedy może się on wytrącić niemal natychmiast, gdy w sporządzanym roztworze znajdą się sole wapnia i fosforanów, co jest łatwe do zauważenia od razu podczas sporządzania mieszaniny, jednak przy dużych rozcieńczeniach reakcja może zostać spowolniona i osad może się pojawić nawet po kilku lub kilkunastu godzinach. Oznacza to, że do wytrącenia może dość już podczas wlewu, nawet w cewniku żylnym, a obecna w mieszaninie emulsja tłuszczowa sprawia, że w gotowym worku jest on niemożliwy do wykrycia drogą wizualną. Ponadto jest o tyle nietypowy, że niska temperatura zwiększa jego rozpuszczalność – podczas przechowywania mieszaniny w lodówce często nie zauważymy więc żadnych nieprawidłowości, a osad może zacząć się wytrącać tuż przed albo podczas wlewu, kiedy to mieszanina jest doprowadzona do temperatury pokojowej.

REKLAMA

Ryzyko wytrącenia wodorofosforanu wapnia jest szczególnie istotne w mieszaninach neonatologicznych i jest jedną z przyczyn stosowania systemu Two-In-One, tj. równoczesnego podawania z dwóch różnych pojemników mieszaniny glukozy i aminokwasów z elektrolitami oraz emulsji tłuszczowej i witamin. Wcześniaki i noworodki mają wielokrotnie większe zapotrzebowanie na wapń i fosforany niż dzieci starsze, a oddzielenie od całości mieszaniny emulsji tłuszczowej i witamin nie tylko minimalizuje ryzyko rozkładu emulsji tłuszczowej, ale także umożliwia stałą obserwację klarowności mieszaniny zarówno podczas jej sporządzania, jak i przetaczania.

Czynniki wpływające na ryzyko wytrącenia osadu

Tabela 1 Czynniki wpływające na ryzyko wytrącenia fosforanu wapnia

↑ ryzyko wytrącenia CaHPO4

↓ ryzyko wytrącenia CaHPO4
 • zastosowanie organicznych soli wapnia i fosforanów

 • prawidłowa kolejność łączenia składników i mieszanie w trakcie sporządzania

 • ↓ stężenie jonów wapniowych i fosforanowych
 • ↑ stężenie aminokwasów i glukozy

Na wytrącanie osadu CaHPO4 ma wpływ szereg czynników. Jednym z najistotniejszych jest rodzaj zastosowanych soli fosforanowych i wapniowych. Stosowanie organicznych fosforanów (np. glicerofosforan sodu, glukozo-1-fosforan) czy też soli wapnia (np. glukonian lub glubionian wapnia) znacznie zmniejsza ryzyko wytrącania osadu. Z tego powodu sole organiczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w mieszaninach neonatologicznych, a także zawsze, kiedy iloczyn stężenia jonów wapniowych i fosforanowych w mieszaninie przekracza 72 mmol2/l2. W przypadku użycia jonów nieorganicznych jest to dopuszczalna wartość graniczna, której nie należy przekraczać.

Kolejność nie bez znaczenia

Kluczową rolę w minimalizowaniu ryzyka wytrącenia wodorofosforanu wapnia ma prawidłowa kolejność łączenia składników mieszaniny, tak by nie dochodziło do kontaktu roztworów soli wapnia i fosforanów bez wcześniejszego ich rozcieńczenia. W praktyce polega to na dodaniu roztworu fosforanów do mieszaniny na samym początku jej sporządzania, do roztworu glukozy, natomiast sole wapnia podaje się w roztworze aminokwasów, prawie na końcu, do możliwie dużej objętości dokładnie wymieszanych składników.

Piśmiennictwo

 1. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012

 2. McKinnon BT.; FDA safety alert: hazards of precipitation associated with parenteral nutrition.; Nutr Clin Pract. 1996 Apr;11(2):59-65. Erratum in: Nutr Clin Pract 1996 Jun;11(3):120.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz