REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 3 czerwca 2019

Pacjent z cukrzycą, który przewlekle przyjmuje NLPZ

Artykuł pochodzi z serwisu

Do apteki zgłasza się pacjent, który w rozmowie z farmaceutą przyznaje, że od kilku lat choruje na cukrzycę.  Ponadto chce zakupić lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), z powodu częstych incydentów bólowych. 

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Pacjent deklaruje, przyjmowanie wyżej wymienionej grupy leków przewlekle od dłuższego czasu. Jak powinien zachować się w tej sytuacji farmaceuta? Co może doradzić pacjentowi?

REKLAMA

Cukrzyca zgodnie z definicją WHO to zespół zmian metabolicznych zachodzących w organizmie pod wpływem zbyt wysokiego stężenia glukozy we krwi. Przyczyna tkwi w nieprawidłowej odpowiedzi komórek na działanie insuliny bądź jej niedoborem.

Wyróżnia się kilka typów cukrzycy:

 1. Cukrzyca I typu – spowodowana zniszczeniem komórek β trzustki, odpowiedzialnych za produkcję insuliny. Ten rodzaj cukrzycy związany jest z mutacją genetyczną autoprzeciwciał, które atakują komórki β. Zwykle dotyka ludzi między 10 a 30 rokiem życia. Istnieje konieczność stałego podawania insuliny w celu regulacji glikemii.
 2. Cukrzyca typu 2 – związana z upośledzeniem uwalniania insuliny bądź insulinoopornością komórek, co skutkuje brakiem ich wrażliwości na jej działanie. Często nazywana cukrzycą starczą. Leczenie opiera się na stosowaniu leków przeciwcukrzycowych, przestrzeganiu diety oraz zwiększeniu aktywności fizycznej.
 3. Cukrzyca ciążowa – spowodowana zmożonym wpływem estrogenów, upośledzających działanie insuliny w organizmie. Zazwyczaj ustępuje po porodzie.
 4. Cukrzyca LADA – podrodzaj cukrzycy typu 1 o podłożu autoimmunologicznym, często trudna do odróżnienia od cukrzycy typu 2.
 5. Cukrzyca monogenową: MODY, noworodkową, wywołaną mutacją pojedynczego genu.

Terapia cukrzycy polega na stałym przyjmowaniu insuliny bądź leków przeciwcukrzycowych obniżających poziom glukozy we krwi.

Cukrzyca a NLPZ, dlaczego pacjent powinien uważać? 

NLPZ-ty należą do leków, które bardzo silnie łączą się z białkami osocza (w ponad 90%). Skutkiem tego jest wypieranie leków przeciwcukrzycowych z połączeń z białkami i ich zwiększonym stężeniem we krwi. Powoduje to nagłe obniżenie poziomu glukozy we krwi, co może doprowadzić nawet do śpiączki hipoglikemicznej.

Ponadto zwiększone stężenie leku we krwi może powodować nasilenie działań niepożądanych, co często jest przyczyną odstawienia leku przez pacjenta. Dodatkowo NLPZ skracają czas działania leków przeciwcukrzycowych, ponieważ nie ma frakcji związanej z białkami, która odpowiada m.in. za przedłużenie ich działania. W konsekwencji zalecona przez lekarza dawka leku okazuje się zbyt niska i powoduje wystąpienie wysokiego stężenia glukozy we krwi.

Kolejnym problemem  stosowania  NLPZ przez osoby chore na cukrzycę jest ich predyspozycja do uszkadzania nerek. Sama cukrzyca powoduje nefropatię, zauważalną, jako zwiększenie stężenia leukocytów, a następnie pojawienie się białka w moczu. Przyjmowanie więc leków, wywołujących podobne zmiany potęguje ten efekt, co skutkuje przeciwwskazaniem stosowania NLPZ w cukrzycy.

Co powinien doradzić farmaceuta?

Po pierwsze farmaceuta, który spotkał się z pacjentem chorym na cukrzycę i przyjmującym przewlekle NLPZ-ty, powinien spróbować dowiedzieć się, w jakim celu, w jakich dawkach i jak często pacjent przyjmuje takie leki. Jeśli odbywa się to pod kontrolą lekarza, to pacjent powinien  otrzymać przypomnienie o częstszej kontroli poziomu glukozy we krwi po przyjęciu niesteroidowego leku przeciwzapalnego.

Jeśli lek przeciwbólowy stosowany jest samodzielnie na dolegliwości związane z bólem stawów, kości, stłuczeń lub urazów farmaceuta może w takim przypadku zamienić stosowany  lek doustny, na stosowany zewnętrznie, miejscowo, również zawierający substancję uśmierzającą ból.

Jeżeli jednak pacjent cierpi na ostry, piekący i przeszywający ból, któremu towarzyszy mrowienie i drętwienie kończyn, uczucie oziębienia lub nadwrażliwość na dotyk, zwłaszcza nasilających się nocą powinien jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, a najlepiej z neurologiem. Powyższe objawy mogą być oznakami rozwijającej się polineuropatii cukrzycowej, dotykającej ok. 90% osób chorych na cukrzycę, która polega na uszkodzeniu nerwów obwodowych. Wymagane jest wówczas specjalistyczne leczenie uwzględniające  terapię cukrzycy.

Bibliografia:

 1. Brenner G.M., Stevens C.W., Farmakologia, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,
 2. Kostka-Trąbka E, Woroń J. Interakcje leków w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
 3. ChPL Decloratio, roztwór do wstrzykiwań
 4. https://aptekarz.pl/cukrzyca-rodzaje-i-klasyfikacja-opis (dostęp 09.05.2019)

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ