Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 29 października 2018

Pacjentka z nadciśnieniem i jaskrą — Przegląd lekowy 41

Artykuł pochodzi z serwisu

Przedpołudniem do Twojej apteki przychodzi pani Krystyna, zrealizować recepty na stale przyjmowane leki. W pewnym momencie stwierdza, że musi usiąść, bo się dziś gorzej czuje. Odpoczywa kilka minut, w czasie kiedy przygotowywałaś dla niej leki. W momencie, kiedy wstawała z krzesła, wyraźnie się zachwiała. Po krótkiej rozmowie namawiasz ją na krótką konsultację i przegląd lekowy.

(fot. shutterstock)

Informacje o pacjentce

Płeć Kobieta
Wiek 71 lat
Wzrost 155 cm
Waga 55 kg
Choroby przewlekłe Migotanie przedsionków
Nadciśnienie tętnicze
Jaskra
Hipercholesterolemia

 

Leki

Lek Dawkowanie
dabigatran 150 mg 1-0-1
valsartan 80 mg + hydrochlorotiazyd 12,5 1-0-0
rosuvastatyna 10 mg 0-0-1
timolol 0,5% krople oczne 1-1-1

 

Wywiad

Pani Krystyna od 15 lat leczy się na nadciśnienie tętnicze. Rok temu lekarz zalecił jej dwuskładnikowy lek, który skutecznie wyrównuje ciśnienie krwi. Pacjentka twierdzi, że zwykle jej ciśnienie wynosi ok. 140/90 mmHg. W czasie pomiaru w aptece okazuje się, że ciśnienie wynosi 115/75 mmHg.

 

Pani Krystyna od 2 miesięcy stosuje timolol w dawce 0,5%. Lek przepisał okulista po zdiagnozowaniu jaskry. Była u tego lekarza 2 tygodnie temu, zalecił kontynuację leku i zmianę schematu dawkowania. Przez przypadek pani Krystyna ma ze sobą zalecenia. Niestety są napisane niewyraźnym pismem i pacjentka nie była w stanie ich odczytać. Okazuje się, że okulista zalecił pacjentce stosowanie kropli raz dziennie, a nie trzy, jak zrozumiała chora.

Pytasz też o technikę podania kropli. Okazuje się, że pani Krystyna zakrapia oczy bez uciskania kącika oka.

 

Problemy lekowe

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Reakcja niepożądana – ogólne działanie timololu Niewłaściwa technika podania leku Edukacja pacjentki Rzeczywisty
Reakcja niepożądana – ogólne działanie timololu Zbyt częste dawkowanie leku Poinformowanie o właściwym dawkowaniu Rzeczywisty

 

Hipotonia ortostatyczna i problemy z niedociśnieniem Twojej pacjentki wynikają z niewłaściwego stosowania timololu w leczeniu jaskry. Choć nieselektywne beta-blokery są bezpieczne i często stosowane w okulistyce, to w pewnych przypadkach mogą wywołać działanie ogólne. Tak się stało w przypadku pani Krystyny. Przyczyny tego stanu były dwie. Pierwsza to błędna komunikacja z lekarzem. Okulista zalecił pacjentce zmniejszenie  częstotliwości dawkowania leku. Chora zrozumiała inaczej i zaczęła lek podawać częściej. Dodatkowo nie stosowała technik zmniejszających ryzyko przeniknięcia składnika aktywnego do krążenia ogólnego. W efekcie lek wywołał obniżenie ciśnienia tętniczego i hipotonię ortostatyczną. Konsekwencją tego mógł być groźny upadek lub utrata przytomności.

 

W celu poprawy leczenia należy poinstruować pacjentkę o właściwym stosowaniu kropli. Powinna je podawać do worka spojówkowego raz dziennie. Poza tym trzeba jej pokazać właściwą technikę podawania kropli zawierających beta-bloker. W celu zmniejszenia ryzyka działania ogólnoustrojowego należy ucisnąć kanał nosowo-łzowy, po podaniu kropli. Alternatywnym sposobem jest zamknięcie oczu na 3-5 minut.

 

O co warto jeszcze zapytać?

 Warto też zadać kilka dodatkowych pytań o to czy pacjentka nie zauważyła u siebie:

 • krwawienia z dziąseł w czasie mycia zębów.
 • krwi w stolcu (świeżej)
 • ciemnych, smolistych stolców
 • trudnych do opanowania krwawień

 

Pani Krystyna stosuje leki antykoagulacyjne. Terapia taka powinna być szczególnie monitorowana. Dlatego też personel medyczny nadzorujący farmakoterapię (lekarze i farmaceuci) powinni uczulić pacjentkę o alarmujących objawach, takich jak te wymienione powyżej. Mogą one świadczyć o tym, że lek działa zbyt mocno (trudne do opanowania i nietypowe krwawienia) lub, że doszło do krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego (krew w stolcu, smoliste stolce). W takim wypadku pacjentka powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza, w celu dalszej diagnostyki i ewentualnej modyfikacji leczenia. Przy czym nawet w momencie pojawienia się niepokojących objawów nie powinna odstawiać leku, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

 

Bibliografia

 

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1444852/
 2. ChPL – Oftensin 0,5%
 3. Chpl – Pradaxa 150

Artykuł Pacjentka z nadciśnieniem i jaskrą — Przegląd lekowy 41 pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz