Pfizer podarował NIL łącznie 320 tys. złotych | farmacja.pl

Pfizer podarował NIL łącznie 320 tys. złotych

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-15 07:50:00 /

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy na co zostały wykorzystane pieniądze, które koncern farmaceutyczny Pfizer przekazał Narodowemu Instytutowi Leków. Zdaniem grupy posłów Kukiz'15 mogło dość w tej sytuacji do konfliktu interesów...

Na początku sierpnia do Ministerstwa Zdrowia trafiła interpelacja grupy posłów Kukiz'15, którzy domagali się wyjaśnień dotyczących darowizn jakie firma Pfizer przekazała Narodowemu Instytutowi Leków. Z informacji ujawnianych corocznie przez koncerny farmaceutyczne wynikało, że NIL otrzymał od Pfizera 260 tys. złotych (czytaj więcej: Pfizer przekazał darowiznę Narodowemu Instytutowi Leków. Czy to konflikt interesów?).

Dopiero niedawno resort zdrowia opublikował odpowiedź, jaka została udzielona posłom. Wynika z niej, że Pfizer przekazał Narodowemu Instytutowi Leków darowiznę wysokości nie 260 a 320 tys. złotych. Na co zostały wykorzystane te pieniądze?

- Cel na jaki zostały przekazane wyżej wskazane darowizny nie mają żadnego związku z obszarem dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zaś charakter współpracy NIL z ww. podmiotami nie zobowiązuje do wzajemności w zachowaniu obdarowanego wobec darczyńcy - zapewnia Ministerstwo Zdrowia. - Przeznaczone kwoty wydatkowane są na cele edukacyjne związane z pozyskaniem specjalistycznej wiedzy przez pracowników Instytutu z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej oraz Zakładu Mikrobiologii Molekularnej (granty edukacyjne firmy Pfizer Polska sp. z o.o.), na rozwój naukowy młodych pracowników naukowych (darowizna firmy Roche Polska Sp. z o.o.) oraz na działania związane z usprawnieniem systemu monitorowania pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych w Polsce, potwierdzanych laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KORUN) – działającego w ramach Narodowego Instytutu Leków, co niewątpliwie służy ochronie zdrowia publicznego.

Resort podkreśla, że darowizny mają charakter transparentny, zaś darczyńca związany jest uregulowaniami Kodeksu przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego oraz Stowarzyszeń EFPIA.
- Działalność naukowo–badawcza NIL jest całkowicie rozdzielna od działalności kontrolnej, przez co nie dochodzi do konfliktu interesów. Darowizny nie były przeznaczone na rozwój, czy też badanie konkretnego produktu leczniczego, a nawet nie trafiały do jednostek zajmujących się działalnością kontrolną. Rozdział prowadzonej działalności wynika ze struktury organizacyjnej NIL i obowiązujących procedur. Prawidłowość działania w tym zakresie była wnikliwie analizowana przez audytorów Europejskiego Dyrektoriatu do Sprawa Jakości Produktów Leczniczych EDQM i potwierdzona w zakresie uzyskania przez NIL atestacji - twierdzi resort zdrowia.

Ministerstwo przekonuje też, że nie może być w tym przypadku mowy o konflikcie interesów. W ramach obowiązujących w Polsce przepisów, centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes URPL), do którego zadań należy m. in. prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów leczniczych, w szczególności wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.

- NIL nie podejmuje decyzji o dopuszczaniu do obrotu produktów leczniczych, a jedynie w sporadycznych przypadkach, na wniosek Prezesa URPL, na zasadzie eksperckiej, może wykonywać ocenę dokumentacji produktu leczniczego w zakresie Modułu 3 – Jakość produktów leczniczych dopuszczanych w procedurze narodowej. Prezes URPL nie jest związany ww. oceną, a dopuszczenie do obrotu następuje na podstawie raportu eksperta, przy ewentualnym udziale Komisji do spraw Produktów Leczniczych działającej przy URPL - wyjaśnia resort zdrowia.

Narodowy Instytut Leków, nie wykonywał żadnych ocen dokumentacji w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych. Jedyne oceny, jakie były wykonane w roku 2015 (na zlecenie URPL) to 39 ocen, w stosunku do produktów leczniczych dla których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rzecz grupy Pfizer (w tym Pfizer Polska Sp. z o.o.), dotyczyły ocen zmian porejestracyjnych wprowadzanych do dokumentacji produktów leczniczych posiadających już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W odniesieniu do tego rodzaju ocen należy podkreślić, że jeżeli w trakcie oceny stwierdzone zostaną braki w dokumentacji, podmiot odpowiedzialny wzywany jest o ich uzupełnienie i wyjaśnienie wątpliwości. Do rzadkości należą sytuacje, w których dochodzi do wydania negatywnej opinii dla złożonego wniosku o wprowadzenie zmiany, po kilkukrotnym składaniu uzupełnień.

Pełną treść odpowiedzi oraz szczegóły dotyczące darowizn firmy Pfizer na rzecz NIL można znaleźć na stronach Sejmu RP.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj