Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 15 listopada 2017

Pfizer podarował NIL łącznie 320 tys. złotych

Na początku sierpnia do Ministerstwa Zdrowia trafiła interpelacja grupy posłów […]

Na początku sierpnia do Ministerstwa Zdrowia trafiła interpelacja grupy posłów Kukiz’15, którzy domagali się wyjaśnień dotyczących darowizn jakie firma Pfizer przekazała Narodowemu Instytutowi Leków. Z informacji ujawnianych corocznie przez koncerny farmaceutyczne wynikało, że NIL otrzymał od Pfizera 260 tys. złotych (czytaj więcej: Pfizer przekazał darowiznę Narodowemu Instytutowi Leków. Czy to konflikt interesów?).

Dopiero niedawno resort zdrowia opublikował odpowiedź, jaka została udzielona posłom. Wynika z niej, że Pfizer przekazał Narodowemu Instytutowi Leków darowiznę wysokości nie 260 a 320 tys. złotych. Na co zostały wykorzystane te pieniądze?

– Cel na jaki zostały przekazane wyżej wskazane darowizny nie mają żadnego związku z obszarem dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, zaś charakter współpracy NIL z ww. podmiotami nie zobowiązuje do wzajemności w zachowaniu obdarowanego wobec darczyńcy – zapewnia Ministerstwo Zdrowia. – Przeznaczone kwoty wydatkowane są na cele edukacyjne związane z pozyskaniem specjalistycznej wiedzy przez pracowników Instytutu z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej oraz Zakładu Mikrobiologii Molekularnej (granty edukacyjne firmy Pfizer Polska sp. z o.o.), na rozwój naukowy młodych pracowników naukowych (darowizna firmy Roche Polska Sp. z o.o.) oraz na działania związane z usprawnieniem systemu monitorowania pozaszpitalnych zakażeń inwazyjnych w Polsce, potwierdzanych laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KORUN) – działającego w ramach Narodowego Instytutu Leków, co niewątpliwie służy ochronie zdrowia publicznego.

Resort podkreśla, że darowizny mają charakter transparentny, zaś darczyńca związany jest uregulowaniami Kodeksu przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego oraz Stowarzyszeń EFPIA.

– Działalność naukowo–badawcza NIL jest całkowicie rozdzielna od działalności kontrolnej, przez co nie dochodzi do konfliktu interesów. Darowizny nie były przeznaczone na rozwój, czy też badanie konkretnego produktu leczniczego, a nawet nie trafiały do jednostek zajmujących się działalnością kontrolną. Rozdział prowadzonej działalności wynika ze struktury organizacyjnej NIL i obowiązujących procedur. Prawidłowość działania w tym zakresie była wnikliwie analizowana przez audytorów Europejskiego Dyrektoriatu do Sprawa Jakości Produktów Leczniczych EDQM i potwierdzona w zakresie uzyskania przez NIL atestacji – twierdzi resort zdrowia.

Ministerstwo przekonuje też, że nie może być w tym przypadku mowy o konflikcie interesów. W ramach obowiązujących w Polsce przepisów, centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Prezes URPL), do którego zadań należy m. in. prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów leczniczych, w szczególności wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.

– NIL nie podejmuje decyzji o dopuszczaniu do obrotu produktów leczniczych, a jedynie w sporadycznych przypadkach, na wniosek Prezesa URPL, na zasadzie eksperckiej, może wykonywać ocenę dokumentacji produktu leczniczego w zakresie Modułu 3 – Jakość produktów leczniczych dopuszczanych w procedurze narodowej. Prezes URPL nie jest związany ww. oceną, a dopuszczenie do obrotu następuje na podstawie raportu eksperta, przy ewentualnym udziale Komisji do spraw Produktów Leczniczych działającej przy URPL – wyjaśnia resort zdrowia.

Narodowy Instytut Leków, nie wykonywał żadnych ocen dokumentacji w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych. Jedyne oceny, jakie były wykonane w roku 2015 (na zlecenie URPL) to 39 ocen, w stosunku do produktów leczniczych dla których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na rzecz grupy Pfizer (w tym Pfizer Polska Sp. z o.o.), dotyczyły ocen zmian porejestracyjnych wprowadzanych do dokumentacji produktów leczniczych posiadających już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W odniesieniu do tego rodzaju ocen należy podkreślić, że jeżeli w trakcie oceny stwierdzone zostaną braki w dokumentacji, podmiot odpowiedzialny wzywany jest o ich uzupełnienie i wyjaśnienie wątpliwości. Do rzadkości należą sytuacje, w których dochodzi do wydania negatywnej opinii dla złożonego wniosku o wprowadzenie zmiany, po kilkukrotnym składaniu uzupełnień.

Pełną treść odpowiedzi oraz szczegóły dotyczące darowizn firmy Pfizer na rzecz NIL można znaleźć na stronach Sejmu RP.

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz