Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 29 sierpnia 2018

Pierwiastki śladowe – cichy bohater żywienia cz. II

Artykuł pochodzi z serwisu
Pierwiastki śladowe są niezbędnym składnikiem mieszanin do żywienia pozajelitowego, który w pewnym stopniu umożliwia wykorzystanie białka i składników energetycznych, katalizując wiele reakcji biochemicznych i regulując metabolizm na wielu poziomach. O ich znaczeniu pośrednio mówi nam fakt, iż mieszanin odżywczych pozbawionych pierwiastków śladowych czy witamin, tak samo jak któregoś z głównych makroskładników, w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wykażemy jako żywienia kompletnego, co wiąże się również z mniejszą przyznaną kwotą.

Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym to nadal wiele niewiadomych i niejasności, poczynając od rozpoznawania objawów poszczególnych niedoborów, a kończąc na wskazaniu właściwych dawek poszczególnych pierwiastków, co widać chociażby w rozbieżnościach wytycznych poszczególnych towarzystw naukowych (tab.1). Mimo to, koniecznością jest znajomość różnic między dostępnymi na rynku preparatami, a wiedza ta pozwoli dobrać preparat nie tylko na podstawie jego ceny, ale taki, który będzie w największym możliwym stopniu odpowiadał zapotrzebowaniu pacjenta przy danej jednostce chorobowej i pomagał w osiągnięciu zamierzonego efektu klinicznego.

Obecnie na polskim rynku dostępne są cztery preparaty, w których pierwiastki śladowe przeznaczone dla dorosłych pacjentów: Addamel, Tracutil, Nutryelt i Supliven. Dwa pierwsze preparaty zostały po raz pierwszy zarejestrowane ponad 20 lat temu, dwa ostatnie w obecnej dekadzie. Zalecana dawka dobowa każdego z nich przy podstawowym zapotrzebowaniu wynosi 10ml, natomiast w sposób znaczący różnią się one między sobą stężeniem poszczególnych pierwiastków, co odzwierciedla również postęp badań i wiedzy w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat.

We wszystkich preparatach znajdziemy podobne dawki, pokrywające zalecane dobowe zapotrzebowanie chromu, jodu, molibdenu, fluoru czy żelaza – jedyne odstępstwa znajdziemy w preparacie Tracutil. Inna sytuacja ma natomiast miejsce w przypadku pozostałych pierwiastków – tu różnice są znaczne, przy czym wyjątkowo dużą zawartością cynku wyróżnia się Nutryelt.

Porównując dwa nowsze preparaty z tymi dostępnymi na rynku od kilkudziesięciu lat zauważyć należy przede wszystkim dużo wyższą dawkę selenu – antyoksydantu biorącego udział w reakcji immunologicznej organizmu, którego podaż pozwala skuteczniej leczyć krytycznie chorych. Drugą różnicą, zgodną z trendem który możemy zaobserwować w wytycznych, jest znaczne ograniczenie dawek miedzi i manganu, pierwiastków śladowych wydalanych głównie z żółcią. Zmiana ta wychodzi więc naprzeciw pacjentom żywionym tą drogą długoterminowo, a także tym z zaburzeniami czynności wątroby czy niedrożnością dróg żółciowych, u których może dojść do ich akumulacji i związanej z tym toksyczności.

Zawartość poszczególnych pierwiastków jest nie jedyną różnicą, jaka występuje między tymi preparatami – kolejną jest osmolarność, która wynika nie tylko ze stężeń użytych związków, ale także z doboru substancji pomocniczych. Największą osmolarnością cechują się preparaty Addamel i Supliven, u których wartość ta sięga 3100 mOsm/l. Dodając ampułkę któregoś z tych preparatów do mieszaniny odżywczej o niewielkiej objętości można znacząco zwiększyć osmolarność całej mieszaniny, podczas gdy zmiana osmolarności po dodaniu pozostałych dwóch preparatów jest nikła i pozostaje bez znaczenia klinicznego. Aspekt ten należy brać pod uwagę przede wszystkim planując żywienie drogą żył obwodowych.

Ostatnią większą różnicą między preparatami jest rodzaj użytych związków. W preparatach Addamel, Tracutil i Supliven użyte zostały sole nieorganiczne, podczas gdy w preparacie Nutryelt zastosowane zostały sole organiczne, głównie glukoniany. Poza lepszą biodostępnością i rozpuszczalnością tych związków są one także doskonałymi środkami chelatującymi kationy, co pozwala na zwiększenie stabilności fizykochemicznej mieszaniny, zapobiegając wytrącaniu osadów i rozkładowi emulsji tłuszczowej. Ta właściwość nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza w przypadku sporządzania mieszanin odżywczych „na zapas”, np. u pacjentów żywionych w systemie domowym.

*Należy pamiętać, iż wszystkie wymienione preparaty są koncentratami do sporządzania roztworu do infuzji i nie mogą zostać podane pacjentowi bezpośrednio. W przypadku konieczności ich zastosowania poza mieszaniną do żywienia pozajelitowego należy je rozcieńczyć odpowiednią ilością właściwego, zgodnego farmaceutycznie roztworu, a sam wlew powinien nie być krótszy niż 6 godzin.

Piśmiennictwo

 1. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

 2. Kłęk S., Ciszewska-Jędrasik M., Kupczyk K., Piętka M., Szczepanek K.; Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?; Postępy żywienia klinicznego 2016, 3, 5-12

 3. Osland EJ., Ali A., Isenring E, Ball P., Davis M., Gillanders L.; Australasian Society for Parenteral and Enteral Nutrition guidelines for supplementation of trace elements during parenteral nutrition; Asia Pac J Clin Nutr. 2014

 4. Vanek V, Borum P, Buchman A, Fessler TA i wsp. A.S.P.E.N. Position Paper: Recommendations for Changes in Commercially Available Parenteral Multivitamin and Multi–Trace Element Products Nutrition in Clinical Practice Volume 27 Number 4 August 2012 440-491

 5. Vanek V, Borum P, Buchman A, Fessler TA i wsp. A.S.P.E.N A Call to Action to Bring Safer Parenteral Micronutrient Products to the U.S. Market. Nutr Clin Pract 2015, 30 (4):559-569

 6. Staun M. et al, ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition:Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients. Clinical Nutrition 28 (2009) 467–479]

 7. Charakterystyki produktu leczniczego wymienionych preparatów

Artykuł Pierwiastki śladowe – cichy bohater żywienia cz. II pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz