REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Pilotaż e-recepty, opinia pracownika apteki cz. 2

Pierwszą elektroniczną receptę zrealizowano w Siedlcach 25 maja w obecności kamer, przy ogólnym szumie i poklasku. Jakże pięknie to wyglądało, tylko co z tego?

Pierwszą elektroniczną receptę zrealizowano w Siedlcach 25 maja (czyli prawie miesiąc po ogłoszeniu kolejnego terminu rozpoczęcia programu pilotażowego). Realizacja odbyła się z udziałem Ministra Zdrowia i prezydenta Siedlec, w obecności kamer, przy ogólnym szumie i poklasku. Jakże pięknie to wyglądało, tylko co z tego? Jakoś w pozostałych aptekach włączonych do pilotażu tak wesoło nie jest. A to może dlatego, że zamiast szumnie zapowiadanej pomocy i szkoleń, zostaliśmy zostawieni sami sobie. Po wielkich bojach zespołu informatyków we współpracy z Kamsoftem, udało się aptekę podłączyć do systemu i na tym koniec sukcesu. Nikt nie wie co dalej. Po pierwsze, póki co nikt za bardzo nie chce wystawiać e-recept i nie ma się co dziwić. Wprowadzono szybkie, nieprzemyślane zmiany, które zamiast usprawnić system, zasiały tylko zamęt. Nikt nie miał czasu na dostosowanie się do wymogów i przeszkolenie personelu, więc wszyscy czują się niepewnie.

W międzyczasie Minister Zdrowia wydał kolejne „dzikie” rozporządzenie, bezpośrednio związane z programem e-recepty. Mowa o rozporządzeniu z dnia 13 kwietnia 2018 w sprawie recept, które nakłada absurdalne wymogi na apteki. Notabene Rozporządzenie ogłoszono 17 kwietnia, a weszło w życie 18 kwietnia!!! Totalny absurd i sianie dezorientacji. Najwięcej kontrowersji budzi część dotycząca nakazu umieszczania na rewersie recepty adnotacji o jej całkowitej bądź częściowej realizacji oraz (o zgrozo!) daty i godziny jej realizacji, jakby nadruk lub wydruk z drukarki fiskalnej to było za mało. Nie wiem jak inni interpretują ten kuriozalny przepis, ale dla mnie jest on niejasny i nieprecyzyjny. Znów do konsultacji zabrakło osoby, która na co dzień pracuje w aptece i na bieżąco styka się z różnymi problemami. Bo co to znaczy „Całkowicie Zrealizowana”? A no jak się okazuje, dla każdego coś innego…

REKLAMA

Dziennik Ustaw podaje: „Całkowicie Zrealizowana” – Informacja przedstawiona w Dokumencie Realizacji Recepty o wydaniu pacjentowi WSZYSTKICH opakowań danej pozycji z recepty i zakończeniu procesu realizacji recepty.

REKLAMA

I tu pojawiają się pytania. A co jeśli pacjent rezygnuje z jakiegoś opakowania lub całej pozycji? W takim wypadku recepta zrealizowana całkowicie chyba nie jest, ale częściowo też nie, bo jak podaje Dziennik Ustaw w dalszej części: „Częściowo zrealizowana” – Informacja przedstawiona w Dokumencie Realizacji Recepty o możliwości DALSZEJ realizacji danej pozycji recepty w zakresie opakowań niewydanych pacjentowi. A tu pacjent czegoś nie chce, ani teraz, ani później, po prostu rezygnuje. Jak opisać receptę… nie wiadomo.

Kolejny dyskusyjny przypadek: co zrobić, jeśli na recepcie jest wypisany między innymi lek OTC (np. mnie osobiście zdarza się najczęściej Acard 30 tabl.) a pacjent chce Acard 60 tabl. I co teraz? Jak zrealizować receptę i jak ją opisać? Podjęłam próbę wyjaśnienia tej kwestii. NFZ odpowiada, że ich nie interesują pozycje z recepty OTC, ani te 100% i będą weryfikować tylko te refundowane Wszystko fajnie, ale recepta jest jedna i opis ma być jeden i dotyczyć wszystkich pozycji recepty a nie tylko tych refundowanych. Czy w takim przypadku prawidłowe jest wpisanie rezygnacji pacjenta z Acardu i wydanie go poza receptą OTC i czy recepta w takiej sytuacji jest zrealizowana częściowo czy całkowicie? Nikt nie wie.

Na dzień 21 maja NFZ oddział w Warszawie odpowiada, że: „Odnośnie całkowitej realizacji recepty/częściowej realizacji recepty” w przypadku wystawienia odpisu lub rezygnacji z pozycji na recepcie – wystąpiono o stanowisko Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie”. Prawo, które nas już obowiązuje jest niejasne i brak do niego jednoznacznej interpretacji.

Dochodzi jeszcze sprawa umieszczania daty i godziny realizacji i tu też jest ciekawie. Z marszu NFZ informuje, że „Jeżeli apteka przekaże błędnie datę realizacji recepty tzn. Inna data na adnotacji i w danych sprawozdanych do NFZ, zostanie nałożona kara umowna za błędne dane oraz zlecenie korekty danych na poprawne”. Wiecznie tylko chcą nas za wszystko karać. Nieczytelne dane pacjenta lub niejednoznaczne (dla NFZ) określenie nazwy leku – kara (nie dla lekarza, tylko dla nas, bo trzeba było nie realizować). Dyskusyjne, niejednoznaczne określenie refundacji – kara. I to właściwie niezależnie od tego jak postąpimy, bo jeśli zrealizujemy z refundacją, to usłyszymy że ich zdaniem się nie należała, a jak wydamy na 100% to też źle, bo bezpodstawnie pozbawiamy pacjenta uprawnień. A teraz jeszcze kary za datę i godzinę. Kara za karą, strach cokolwiek realizować.

Opublikowany tekst jest opinią nadesłaną do redakcji przez pracownika apteki objętej pilotażem e-recepty, autor prosił o anonimowość.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powyższe stwierdzenia.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz