REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 28 sierpnia 2018

Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

Artykuł pochodzi z serwisu

W latach 2015-2016 inspekcja farmaceutyczna skontrolowała 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. W 2017 roku był ich już 19%. Zdaniem ministerstwa zdrowia nadzór nad obrotem i jakością leków w tego typu placówkach powinien być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Zdaniem resortu zdrowia problemem nie są przepisy, ale realizacja obowiązków nałożonych przez nie na farmaceutów (fot. Shutterstock)

W odpowiedzi na interpelację posłanki Katarzyny Osos, w sprawie nieprawidłowości w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej, ministerstwo zdrowia zapewniło, że prawidłowa realizacja ich zadań, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia. Podsekretarz stanu Marcin Czech przypomniał, że nadzór nad działalnością aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w zakresie obrotu produktami leczniczymi i świadczenia usług farmaceutycznych sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.

REKLAMA

– Celem działalności Inspekcji jest zabezpieczenie interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się m.in. w aptekach i działach farmacji szpitalnej – zapewniał Czech

REKLAMA

W latach 2015-2017 służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły łącznie 722 kontrole aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, w tym w 2015 r. 215 kontroli, w 2016 r. 223 kontrole i w 2017 r. 284 kontrole. W tym czasie liczba aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej wynosiła średnio 1 483 (w 2015 r. 1 452, w 2016 r. 1 476, a w 2017 r. 1 520). Służby inspekcji farmaceutycznej przeprowadziły kontrole w co szóstej aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej. W 2015 r. i 2016 r. kontrolami objęto 15% funkcjonujących aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej, a w 2017 r. 19% tych jednostek.

– Wydaje się właściwym zintensyfikowanie nadzoru Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem i jakością produktów leczniczych w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej w celu zapewnienia prawidłowej działalności szpitali w zakresie realizacji usług farmaceutycznych – stwierdził podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, odpowiadając na interpelację posłanki Katarzyny Osos.

Marcin Czech odniósł się również do pytania o możliwości doprecyzowania przepisów dotyczących zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych szpitali.

– Po dokonaniu szerszej analizy problemu, ewentualne działania legislacyjne mogą zostać wzięte pod uwagę – zapewnił przedstawiciel resortu zdrowia. – Zaznaczyć jednak należy, że różnorodność i specyfika działalności podmiotów leczniczych, w których działają ww. komórki sprawia, że przepisy mogłyby określać jedynie minimalne wymagania w zakresie dotyczącym wymagań kadrowych, lokalowych i organizacyjnych.

Z kolei w kwestii dopuszczalności usług farmaceutycznych, których realizacja byłaby dopuszczalna poza apteką szpitalną, Marcin Czech wskazał, że aktualnie w resorcie zdrowia trwają prace Zespołu do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty, które dotyczą m.in. kwestii kompleksowego unormowania zasad i warunków wykonywania zawodu farmaceuty, w tym także zasad udzielania usług farmaceutycznych.

– Celem prowadzonych prac będzie wypracowanie najbardziej optymalnych i kompleksowych rozwiązań, które zostaną przedłożone Ministrowi Zdrowia, a następnie poddane szerokim konsultacjom społecznym – zapewnił podsekretarz stanu. – Przepisy regulujące działalność aptek szpitalnych oraz działów aptek szpitalnych w znacznej mierze regulują normy zatrudnienia farmaceutów, jednak wydaje się, że problemem jest realizacja obowiązków nałożonych na nich przez ustawę.

Zdaniem Marcina Czech podobnie kształtuje się sytuacja z dopełnieniem obowiązków wynikających z treści art. § 10 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek (Dz. U. Nr 187, poz. 1565 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 882) dotyczącego dokumentacji przekazywanych do utylizacji przeterminowanych i zniszczonych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

– Prawidłowa realizacja zadań aptek szpitalnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki lekowej oraz realizacja usług farmaceutycznych, mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia – zapewnia przedstawiciel resortu zdrowia.

Ministerstwo zaznacza, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli skierowała do organów prowadzących sześć ze skontrolowanych szpitali powiadomienia o ocenach, uwagach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że kierownicy skontrolowanych jednostek przyjęli do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne.

Źródło: sejm.gov.pl

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych