Autor: Barbara Sytek Opublikowano: 3 sierpnia 2018

Preparaty aminokwasowe stosowane w żywieniu pozajelitowym – Questions & Answers

Artykuł pochodzi z serwisu
W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu poświęconego preparatom aminokwasowym stosowanym w żywieniu pozajelitowym poniżej przedstawiono kilka pytań i odpowiedzi dotyczące tego działu. Są to pytania z którymi spotkałam się podczas szkolenia studentów, nowych pracowników ale i takie z którymi sama musiałam się zmierzyć lub które sama sobie zadawałam. Mam nadzieję, że poniższe odpowiedzi przyczynią się do lepszego zrozumienia tego tematu.

 1. Czy istnieją preparaty aminokwasów specjalistycznych dla dzieci z niewydolnością wątroby / nerek?

Według Charakterystyk Produktów Leczniczych większość preparatów aminokwasowych omówionych we wcześniejszym artykule nie posiada wystarczających danych w stosowaniu u dzieci i nie określono ich skuteczności w tej grupie pacjentów. Wyjątkiem jest preparat Aminoplasmal ® Hepa, który posiada rejestrację od 2 r.ż. pacjenta.

 1. Jakie aminokwasy byłyby najlepszym wyborem dla pacjenta z fenyloketonurią, który ma mieć wdrożone żywienie pozajelitowe?

U chorych na fenyloketonurię dochodzi do zaburzenia metabolizmu fenyloalaniny. W wyniku mutacji genu dochodzi do upośledzenia aktywności enzymatycznej enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej, która przekształca fenyloalaninę w tyrozynę. Powoduje to nadmierne gromadzenie się fenyloalaniny i produktów jej rozkładu we krwi. Dochodzi do wystąpienia zaburzeń neurologicznych. Przy wczesnym rozpoznaniu i wyeliminowaniu fenyloalaniny z diety można zapobiec wystąpieniu objawów, dlatego wczesna interwencja żywieniowa jest bardzo istotna. Podawanie chorym na fenyloketonurię preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione sprzyja obniżaniu stężenia fenyloalaniny w mózgu, gdyż podwyższenie poziomu aminokwasów rozgałęzionych we krwi powoduje obniżenie absorpcji fenyloalaniny przez ten narząd. Dla dorosłego pacjenta z fenyloketonurią, który musi być żywiony pozajelitowo dobrym wyborem są preparaty aminokwasowe stosowane w niewydolności wątroby – Aminosteril® N-Hepa 8%, Aminoplasmal® Hepa 10% . Zawierają one zarówno zwiększoną zawartość aminokwasów rozgałęzionych jak i obniżoną zawartość aminokwasów aromatycznych, w tym fenyloalaniny.

W przypadku preparatów dla dzieci chorych na fenyloketonurię wybór jest mniejszy. Według charakterystyk produktów leczniczych jedynie Aminoplasmal® Hepa może być stosowany u pacjentów powyżej 2 r.ż., Aminosteril® Hepa nie posiada danych w stosowaniu u dzieci. W zależności od wieku pacjenta lekarz ocenia czy lepiej wybrać spośród preparatów aminokwasowych standardowych pediatrycznych – Aminoplasmal® Paed 10%, Aminoven® Infant 10%, Primene®, Vaminolact® (spośród nich najniższą zawartość fenyloalaniny posiada Vaminolact®) czy zastosować aminokwas specjalistyczny z rejestracją od 2 r.ż.

 1. Czy podanie aminokwasów o standardowym składzie zaszkodzi osobie z niewydolnością nerek/wątroby?

Organizm dąży do utrzymania fizjologicznego poziomu aminokwasów i zapobiegania zaburzeniom równowagi w ich ogólnym profilu. Jeżeli mechanizmy kompensacyjne organizmu funkcjonują prawidłowo, dopiero znaczne zmiany w ilości dostarczanych aminokwasów są w stanie zaburzyć ich homeostazę we krwi. Ponieważ reakcja organizmu z niewydolnymi nerkami lub wątrobą na aminokwasy egzogenne jest inna, infuzja roztworów przystosowanych do potrzeb pacjentów ze zdrowymi nerkami może spowodować zaburzenia równowagi aminokwasów, powodując nadmierne obciążenie nerek czy wątroby.

 1. Czy roztwory preparatów aminokwasowych zawsze muszą być bezbarwne?

W charakterystykach produktu leczniczego znajdują się informacje o barwie, jaką powinien mieć stosowany produkt. Roztwory aminokwasów w zależności od producenta powinny być bezbarwne lub mogą przyjmować barwę do lekko żółtawej. Jeżeli w trakcie oceny wizualnej produktu zauważymy jakieś niepokojące odstępstwa od normy (barwa, zmętnienie, osad itd.) nie należy go podawać pacjentowi i pozostawić go na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

 1. Czy z punktu widzenia farmaceuty znajomość składu elektrolitowego jest ważna?

Oczywiście, znajomość składu elektrolitowego jest kluczowa dla farmaceuty. Podczas np. opracowywania procedur do pracowni żywienia pozajelitowego warto przemyśleć czy dostępne w szpitalu preparaty aminokwasowe będą wymagały zmiany kolejności dodawania pozostałych składników mieszaniny. Wybór preparatu aminokwasowego z dodatkową zawartością fosforanów, wymusiłby zmianę kolejności dozowania, gdyż fosforany należałoby dodać do aminokwasów, a preparaty wapnia należy dodać do glukozy.

 1. Czy z punktu widzenia lekarza ważna jest dokładna znajomość składu elektrolitowego preparatów aminokwasowych?

Znajomość zawartości elektrolitów w dostępnych preparatach jest ważna, gdyż może pomóc w wyeliminowaniu błędów przy zlecaniu mieszaniny. Błąd może się pojawić w przypadku np. potrzeby suplementacji pacjentowi potasu i nie skorygowanie tej ilości o zawartość tego elektrolitu w zaordynowanym preparacie aminokwasowym. Natomiast w przypadku pacjenta z niewyrównaną gospodarką elektrolitową, gdy lekarz chciałby zachować elastyczność i dawkować dany elektrolit w kroplówce poza mieszaniną żywieniową, wydaje się wskazany wybór preparatu pozbawiony tego elektrolitu.

W szpitalach państwowych, gdy w wyniku nowego postępowania przetargowego pojawia się nieużywany wcześniej preparat zadbajmy o to by poinformować wszystkie zainteresowane strony o zmianie dotychczasowego preparatu i różnicach między nimi.

Bibliografia:

 1. Charakterystyki produktów leczniczych omawianych w tekście.

 2. Laskowska J.; Żywienie pozajelitowe u dzieci, Farm Pol, 2009, 65(7)

 3. Ciszewska-Jędrasik M., Pertkiewicz M.; Mieszaniny do żywienia pozajelitowego, standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004

 4. Drywień M., Dźwigała J., Staszewska-Skurczyńska M.; Znaczenie aminokwasów rozgałęzionych w żywieniu człowieka oraz profilaktyce i przebiegu niektórych chorób, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 379–384

 5. Małgorzewicz S.; Niewydolność wątroby i nerek, a żywienie w OIT; prezentacja POLSPEN 21.09.2011

 6. Ciszewska-Jędrasik M.; Żywienie pozajelitowe, część II. Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym, Farmacja Polska; tom 64, nr 24, 2008

Artykuł Preparaty aminokwasowe stosowane w żywieniu pozajelitowym – Questions & Answers pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz