Wielkimi krokami zbliża się już okres jesienno-zimowy i wzrost ilości zachorowań na schorzenia sezonowe.Najbardziej rozpowszechnioną w tym okresie chorobą jest ostra infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych, zwana potocznie przeziębieniem.

Przeziębienie obejmuje błonę śluzową nosa, gardła, tchawicy i zatok. Pierwsze objawy pojawiają się już 1–2 dni po zakażeniu [1]. Należą do nich: katar,kichanie, ból gardła, kaszel, złe samopoczucie i ból głowy [2]. 

Ostry kaszel w przebiegu infekcji wirusowej jest bardzo częstą dolegliwością, z jaką pacjenci zgłaszają się po poradę do lekarza bądź farmaceuty [3]. Częstością występowania w porównaniu do innych objawów przeziębienia kaszel przewyższa m.in. częstość występowania bólu głowy.Jest on zdecydowanie najdłużej trwającym objawem tej jednostki chorobowej.

Im mniej pacjent przykłada się do przyjmowania leków – tym bardziej wydłuża się czas trwania choroby,a w kontekście infekcji wirusowej naraża to choregona możliwość wystąpienia nadkażenia bakteryjnego [1, 4, 5, 6].

Zjawisko przestrzegania zaleceń terapeutycznych w odniesieniu do odsetka przyjmowanych dawek nosi nazwę compliance [6]. Odsetek pacjentów rzeczywiście przestrzegających zasady compliance ewidentnie spada.W niektórych badaniach jest on na poziomie około 70%, co oznacza,że pozostałe 30% pacjentów nie przyjmuje lub przyjmuje błędnie zalecone dawki leku. Ilość pacjentów nieprzestrzegających zasad prawidłowego dawkowania leku wzrasta wraz ze wzrostem ilości kolejnych dawek farmaceutyku, jakiepacjent powinien przyjąć danego dnia.[5]

Skuteczność ambroksolu w leczeniu kaszlu jako leku ułatwiającego odkrztuszanie została potwierdzona w badaniach [3].

Mając na uwadze dobro pacjenta, a także predyspozycje niektórych z nich do nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wybierając lek z ambroksolem warto skłonić się ku preparatom stosowanym raz dziennie. Takim produktem jest Mucosolvan Max w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu [7].Zaletą ich stosowania jest przyjmowanie tylko raz dziennie! Z tego też względu farmakoterapia Mucosolvanem Max wydaje się być łatwiejszai bezpieczniejsza dla skuteczności jej działania.

mgr farm. Mateusz Jabłoński

Łatwość przyjęcia (małe kapsułki)

Nie ma konieczności rozpuszczania leku w wodzie

Działa przez 24 godziny – pacjent nie musi pamiętać o przyjęciu kolejnej dawki leku

Możliwość przyjmowania leku bez względu na posiłek, rano lub przed południem

Znajduje zastosowanie na wiele dolegliwości związanych z kaszlem [7]

Mucosolvan®Max, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde. Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie Dorośli 1kapsułka o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę, najlepiej rano lub przed południem. Kapsułek nie należy otwierać ani żuć, ale połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tzw. „granulki nośnikowe”, które czasami są widoczne w stolcu, uwalniają substancję czynną podczas przejścia przez przewód pokarmowy, a same nie mają znaczenia terapeutycznego. Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan Max w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów lub jeżeli stan zdrowia ulegnie pogorszeniu, należy zweryfikować leczenie. Pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacjiz lekarzem. Kapsułki Mucosolvan Max można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (ambroksolu chlorowodorek) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ang. Stevens-Johnso syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu StevensaJohnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne objawy (prodromalne) grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Fałszywie rozpoznane jako niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być początkowo leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlui przeziębieniu. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby produkt Mucosolvan Max może być stosowany tylkopo konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia powstałych w wątrobie metabolitów ambroksolu chlorowodorku. Działania niepożądane: Częstość występowania zgodnie z konwencją MedDRA: Bardzo często (≥ 1/10); Często (≥ 1/100 do < 1/10); Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko – Reakcje nadwrażliwości; Częstość nieznana – Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; Zaburzenia żołądka i jelit: Często – Nudności; Niezbyt często – Biegunka, Wymioty,Niestrawność, Ból brzucha; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko – Wysypka, Pokrzywka; Częstość nieznana – Ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespółStevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszaniepodejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, WyrobówMedycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowiodpowiedzialnemu. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwoleniena dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: 23053 Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Tel. +22 280 00 00. {ChPL 05/2017}

SAPL.MUCO.20.01.0022

LITERATURA:

1. Michał Mańka, Substancje lecznicze stosowane w przeziębieniu, Lek w Polsce, Vol 24, Nr 07-08’ 2014.

2. Ron Eccles, Ingo Fietze, Uwe-Bernd Rose, Rationale for treatment of common cold and flu with multi-ingredient combination products for multi-symptom relief in adults, Open Journal of Respiratory Diseases, 2014, 4, 73–82.

3. Michał Mańka, Substancje lecznicze stosowane w przeziębieniu, Lek w Polsce, Vol 24, Nr 07-08’ 2014.

4. Peter Kardos, Kai-Michael Beeh, Ulrike Sent, Tobias Mueck, Heidemarie Grater, Martin C. Michael, Characterization of differentia patient profiles and therapeutic responses of pharmacy customers for four ambroxol formulations, BMC Pharmacol Toxicol, 2018; 19: 40.

5. Przemysław Kardas, Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12(4): 331–337.

6. Claxton, Cramer, Pierce, A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance, Clinical Therapeutics, Vol 23, No 8, 2001.

7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Mucosolvan Max, 75 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, zatwierdzony 05/2017.