Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 2 sierpnia 2018

Prezes NRA: Dyskusja o szczepieniach w aptekach wydaje się przedwczesna

Artykuł pochodzi z serwisu

Pomysł Ministerstwa Zdrowia, aby farmaceuci przeprowadzali w aptekach szczepienia, wywołał liczne kontrowersje wśród lekarzy, pielęgniarek i samych farmaceutów. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej uważa, że dyskusja na ten temat wydaje się przedwczesna. Niektórzy farmaceuci twierdzą, że przeniesienie szczepień do aptek może prowadzić do nadużyć…

Według pomysłu ministerstwa zdrowia farmaceuta miałby kwalifikować pacjenta do szczepienia. Rodzi to jednak zastrzeżenia wielu aptekarzy. (fot. Shutterstock)

Ministerstwo Zdrowia chce by pacjenci mogli szczepić się również w polskich aptekach. Propozycję zmian w tym kierunku przedstawił niedawno wiceminister Marcin Czech, podczas konferencji prasowej prezentujące dokument Polityka Lekowa Państwa. Ta propozycja wywołała sprzeciw lekarzy i pielęgniarek.

– Nie ma akceptacji środowiska lekarskiego dla pomysłu przeprowadzania szczepień przez farmaceutów – mówi serwisowi podypomie.pl wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło (czytaj więcej: Lekarze: Szczepienie w aptece? Nie ma mowy!).

Swój sprzeciw wyraziły także pielęgniarki ze stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

– Nie ma naszej zgody na wykonywanie szczepienia w aptekach. By móc podawać leki, uzyskać uprawnienia do podawania leków drogą domięśniową, podskórną, czy inną w Polsce, trzeba ukończyć studia o konkretnym profilu. Są to studia pielęgniarskie – czytamy na stronie stowarzyszenia (czytaj więcej: Pielęgniarki: Nie ma zgody na szczepienia w aptekach!).p

Propozycja ministerstwa zdrowia wywołała też sporo kontrowersji wśród samych farmaceutów. Problemy związane z ewentualnym wprowadzeniem szczepień do aptek dostrzega też Naczelna Izba Aptekarska.

– Samorząd aptekarski nie zamyka się przed tą inicjatywą, niemniej jednak na chwilę obecną dyskusja na temat wprowadzania tej usługi w polskich aptekach z naszej perspektywy wydaje się przedwczesna – mówi „Naszemu Dziennikowi” Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

Natomiast Małgorzata Prusak, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, cały pomysł wprowadzenia dla farmaceutów uprawnień do kwalifikacji i wykonywania szczepień uważa za kontrowersyjny. Podkreśla, że nie chodzi tylko kwestię techniczną wykonania szczepienia.

– Tego mógłby się farmaceuta nauczyć. Problem polega na kwalifikacji do zabiegu, którym jest szczepienie – wskazuje Prusak.

Resort zdrowia zapewnia, że farmaceuci zostaną do nowego zadania dobrze przygotowani, a dzięki rozszerzeniu ich uprawnień, mają skrócić się kolejki do lekarzy. Usługa szczepienia w aptekach dostępna jest w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia czy Dania.

Według pomysłu ministerstwa zdrowia farmaceuta miałby kwalifikować pacjenta do szczepienia. Rodzi to jednak zastrzeżenia wielu aptekarzy, którzy nie widzą siebie w roli osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji o tym, kogo i kiedy zaszczepić.

– Po pierwszej, na jakiej podstawie farmaceuta ma kwalifikować pacjenta do szczepienia? Kto ma zdecydować o tym, czy szczepionka jest pacjentowi potrzebna? Wydaje mi się, że farmaceuta nie ma kompetencji, aby podejmować takie decyzje – podnosi mgr Małgorzata Prusak. – Szczepionki mają swoje przeciwwskazania, ale też ryzyko powikłań. Nie można ich przyjmować w dowolnym momencie, ani na żądanie czy życzenie pacjenta.

Farmaceutka podkreśla też, że wielu pacjentów dzisiaj sugeruje się reklamami i presją medialną związaną z przyjmowaniem jakichś specyfików i leków, a nie rzeczywistą koniecznością ich przyjęcia.

– Przeniesienie szczepień do aptek może prowadzić do nadużyć. Jako farmaceuta nie podjęłabym się takiej roli, aby decydować o tym, komu podać konkretne szczepienie. To należy do odpowiedzialności lekarza. Dlatego też uważam, że nie jest to dobry pomysł – podsumowuje Małgorzata Prusak.

Natomiast dr n. farm. Mariola Drozd ocenia, że pod pewnymi warunkami farmaceuci mogliby wykonywać usługę proponowaną przez resort zdrowia, ale powinna ona dotyczyć tylko wybranych szczepionek. Należy też farmaceutów najpierw nauczyć wykonywać iniekcje podskórne i domięśniowe.

Źródło: Nasz Dziennik

Tagi:

Artykuł Prezes NRA: Dyskusja o szczepieniach w aptekach wydaje się przedwczesna pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz