Autor: aptekarz pl Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Proaktywna metoda leczenia AZS

Artykuł pochodzi z serwisu

Model leczenia proaktywnego przeznaczony jest do przewlekłego/ciągłego leczenia zmian skórnych w AZS, nie czekając na pojawienie się zaostrzeń choroby.

 

Jak już wcześniej wspomniano – leczenie atopowego zapalenia skóry opiera się na stosowaniu emolientów i kosmeceutyków, a w momencie zaostrzeń choroby preferowanym działaniem jest terapia przeciwzapalna mGKS i/lub mIK. Niemniej jednak głównym celem terapeutycznym leczenia AZS jest odbudowa bariery naskórkowej i przeciwdziałanie nawrotom/zaostrzeniom choroby. Dotychczas stosowany model terapii reaktywnej – opierający się na włączeniu miejscowych leków p/zapalnych w momencie nasilenia objawów choroby wypierany jest stopniowo przed model terapii proaktywnej.

 

METODA PROAKTYWNA – A CO TO OZNACZA?

Model leczenia proaktywnego przeznaczony jest do przewlekłego/ciągłego leczenia zmian skórnych w AZS, nie czekając na pojawienie się zaostrzeń choroby. Założeniem terapii proaktywnej jest fakt występowania zmian o charakterze zapalnym nie tylko we fragmentach skóry objętych zaostrzeniem, ale również we fragmentach skóry niezmienionych. Zakłada się, że w skórze niezmienionej chorobowo mimo wszystko występują subkliniczne objawy zapalenia (bez widocznych zewnętrznie zmian skórnych), a to za sprawą cytokin prozapalnych, migrujących z fragmentów objętych stanem chorobowym. To wszystko sprawia, iż pomimo braku symptomów mogących świadczyć o objęciu danego odcinka skóry atopią, wewnątrz znajdują się komórki objęte zmianami zapalnymi.

Proaktywna metoda leczenia atopowego zapalenia skóry przewiduje zatem długoterminowe leczenie fragmentów skóry teoretycznie nieobjętych chorobą, co w konsekwencji prowadzi do lepszej kontroli egzemy i redukcji ilości ewentualnych zaostrzeń.

Schemat leczenia metodą proaktywną (przerywaną) obejmuje stosowanie dostępnych także dla metody reaktywnej miejscowych glikokortykosteroidów lub miejscowych inhibitorów kalcyneuryny początkowo co II dzień, a następnie 2 razy w tygodniu. Okres stosowania mGKS lub mIK jest różny dla różnych substancji, jednakże nie krótszy niż kilkanaście tygodni. Możliwa jest również aplikacja ich metodą przerywaną przez kilka-kilkanaście miesięcy.

Pomimo faktu przewlekłego stosowania miejscowych glikokortykosteroidów w metodzie proaktywnnej obserwuje się znacząco mniejsze nasilenie możliwych i obserwowanych po leczeniu reaktywnym objawów niepożądanych w postaci:

 • Atrofii skóry
 • Przebarwień skórnych
 • Rumienia
 • Trądziku posteroidowego.

Paradoksalnie także koszty takiej terapii są niższe niż ma to miejsce w przypadku standardowo stosowanej metody reaktywnej w momencie zaostrzenia zmian chorobowych. Podobnie przedstawia się sytuacja w kontekście mIK, tj. takrolimusu (zalecanego w umiarkowanym i silnym stadium choroby) oraz pimekrolimusu (przeznaczonego do leczenia w łagodnym stadium choroby). Efektywność metody proaktywnej przedstawia się w znacznie lepszym świetle aniżeli metody reaktywnej. Przeprowadzone badania potwierdzają, że czas do pierwszego zaostrzenia choroby po leczeniu proaktywnym jest znacznie wydłużony w stosunku do tożsamego parametru po terapii metodą reaktywną. Dodatkowo liczba zaostrzeń w leczeniu proaktywnym jest relatywnie mniejsza niż ma to miejsce w farmakoterapii reaktywnej. Dodając do tego fakt, iż inhibitory kalcyneuryny obarczone są znacząco mniejszym ryzykiem występowania niepożądanych reakcji skórnych (z brakiem obserwowanego po mGKS zaniku skóry włącznie) zastosowanie ich w metodzie reaktywnej wydaje się być najlepiej dobraną metodą leczenia AZS, również dla dzieci powyżej 2. roku życia (1% krem z pimekrolimusem i 0,03% maść z takrolimusem).
Dla mIK potrzebne są jednak dodatkowe badania długoterminowego wpływu leczenia metodą proaktywną  na barierę naskórkową i stan skóry chorych na AZS, jednakże wyniki dotychczasowych badań napawać mogą optymizmem.

Co zatem wybrać, aby najlepiej wykorzystać możliwości lecznicze dostępnych substancji o charakterze p/zapalnym i jednocześnie ograniczyć ryzyko możliwych skutków ubocznych leczenia? Odpowiedź wydaje się sama nasuwać na myśl, pomimo że ilość badań dowodzących skuteczności metody reaktywnej jest nadal znacząco większa aniżeli techniki proaktywnej.

 

 

Literatura:

 1. Terapia proaktywna – nowa koncepcja terapeutyczna zastosowania miejscowych inhibitorów kalcyneuryny w leczeniu atopowego zapalenia skóry, Magdalena Trzeciak, Roman Nowicki, Alergia Astma Immunologia, 2013, 18(1): 8-13
 2. Takrolimus – czy tylko w terapii atopowego zapalenia skóry?, Andrzej Emeryk, Anna Michalak-Stoma, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Alergia, 2013, 1:47-50
 3. Aktualne możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry z perspektywy pediatry, Barbara Klasa, Ewa Cichocka-Jarosz, Przegląd Lekarski 2017/74/8
 4. Bezpieczeństwo stosowania miejscowych inhitirowów kalcyneuryny, Anna Sysa-Jędrzejowska, Alergia, 2011, 1:17-20

Artykuł Proaktywna metoda leczenia AZS pochodzi z serwisu aptekarz.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz