REKLAMA
Autor: Marcin Snoch Opublikowano: 19 grudnia 2018

Problem pacjenta z inhalatorem – przegląd lekowy 45

Artykuł pochodzi z serwisu

W sobotnie popołudnie niedługo przed zamknięciem apteki, przychodzi do Ciebie pan Wiktor. Znasz go, odkąd zaczął leczyć się na astmę. Realizował recepty regularnie, a choroba wydawała się opanowana. Dzisiaj jednak przyszedł z prośbą o sprzedaż Ventolinu, który skończył mu się z powodu zbyt częstego stosowania. Wydajesz pacjentowi lek na podstawie recepty farmaceutycznej, jednak umawiasz się z nim na poniedziałek na przegląd lekowy.

Dane pacjenta

Płeć Mężczyzna
Wiek 50 lat
Wzrost 185 cm
Waga 90 kg
Choroby przewlekłe Astma oskrzelowa
Nadciśnienie tętnicze
Hipercholesterolemia

Leki

Lek Dawkowanie
Salmex 250 1-0-1
Ventolin doraźnie
Metypred 4 mg doraźnie
Tezeo 40 mg 1-0-0
Indapen SR 1,5 mg 1-0-0
Atorvasterol 20 mg 0-0-1

Wywiad

W poniedziałek zgodnie z umową przychodzi pan Wiktor. Astma została u niego wykryta ok. rok temu. Pacjent stosował flutikazon w postaci aerozolu bezfreonowego. Jednak miesiąc temu lekarz podjął decyzję o zmianie leku na dwuskładnikowy dysk, zawierający flutikazon i salmeterol. Od tej pory pacjent zaczął obserwować u siebie objawy sugerujące pogorszenie kontroli astmy (konieczność częstego stosowania leku doraźnego, przebudzenia w nocy z powodu objawów astmy, pogorszenie sprawności życiowej). Pan Wiktor twierdzi, że nie rozumie funkcjonowania nowego inhalatora. Poza tym nie czuje proszku w czasie inhalacji. Dodatkowo dwóch tygodni jest zmuszony do stosowania Metypredu, w celu opanowania objawów choroby. Steryd doustny został zapisany przez lekarza do stosowania w ostateczności.

Prosisz pana Wiktora o zademonstrowanie techniki inhalacji. Pacjent we właściwy sposób otwiera dysk i uwalnia dawkę z inhalatora. Wydech przed podaniem leku robi dość blisko ustnika i część powietrza z dużą siłą dostaje się do ustnika.

REKLAMA

Poza tym pan Wiktor narzeka na zgagę i pieczenie w okolicy żołądka. Dolegliwość ta pojawiła się wzeszłym tygodniu. Prosi o polecenie skutecznego preparatu, który by mu pomógł w zwalczeniu powyższych objawów. 

REKLAMA

Problemy lekowe

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Nieskuteczne leczenie astmy Niewłaściwe stosowanie inhalatora Edukacja pacjenta jak prawidłowo stosować inhalator Rzeczywisty
Działanie niepożądane leku – Metypred – zgaga i pieczenie żołądka Częstsze stosowanie leku w wyniku nieskutecznego leczenia astmy Edukacja pacjenta jak prawidłowo stosować inhalator w celu poprawy
skuteczności leczenia
Rzeczywisty

Komentarz    

Problemy z właściwym stosowaniem inhalatorów dotyczą 28-68% pacjentów [1]. Pan Wiktor też zalicza się do tej grupy osób, gdyż to właśnie niewłaściwa technika inhalacji była przyczyną pogorszenia się leczenia astmy. Pociągnęło to za sobą konieczność częstego stosowania krótko działającego beta2-mimetyku – salbutamolu (Ventolin).

Jeśli Twój pacjent potrzebuje leczenia doraźnego częściej niż 2 razy w tygodniu lub nie wystarcza mu 1 opakowanie krótko działającego beta2-mimetyku na cały miesiąc, oznacza to problem z kontrolą astmy [2]. Oczywiście chory, jeśli nie ma leku to, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu, powinien go otrzymać na receptę farmaceutyczną.

Rozwiązaniem tego problemu jest przeszkolenie chorego z właściwego stosowania inhalatora. Warto do tego użyć inhalatorów treningowych zawierających placebo, które można uzyskać od przedstawicieli firm farmaceutycznych. (Zobacz artykuł dotyczący inhalacji!)

Dodatkowo Pan Wiktor zgłasza uczucie pieczenia w przełyku i żołądku. Ich przyczyną najprawdopodobniej jest stosowanie doustnego metylprednisolonu. Glikokortykosteroidy ogólne można stosować w zaostrzeniu astmy, jednak wiąże się to z ryzykiem pojawienia działań niepożądanych m.in. ze strony przewodu pokarmowego. Rozwiązaniem tego problemu także jest nauczenie pana Wiktora jak prawidłowo używać inhalatora. W momencie kiedy, astma będzie kontrolowana, nie będzie konieczności stosowania Metypredu i objawy ze strony przewodu pokarmowego powinny ustąpić.

Bibliografia

 1. Fink JB,
  Rubin BK. Problems with inhaler use: a call for improved
  clinician and patient education.
  Respir Care. 2005
  Oct;50(10):1360-74
 2. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.7.
 3. Jak prawidłowo używać inhalatora typu dysk –
  https://www.youtube.com/watch?v=FTnyOGYMdJE.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ