Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 6 października 2017

Producenci przeciwko proponowanym zmianom dot. suplementów diety

Spośród kilku zmian proponowanych przez projekt Głównego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj […]

Spośród kilku zmian proponowanych przez projekt Głównego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj więcej: 20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem?), producenci najbardziej krytykują konieczność umieszczenia na opakowaniu suplementu diety wyraźnej informacji o następującej treści: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety”. Co istotne – wiadomość powinna zająć nie mniej niż 20 proc. powierzchni opakowania suplementu diety. Przepisy precyzują ponadto, że: „informacja powyższa będzie musiała być umieszczona w sposób czytelny, w głównym polu widzenia i oddzielona niebieskim paskiem o szerokości 1 mm”.

Dla większości producentów jednak problemem nie jest wymóg zapisania na opakowaniach poszerzonej informacji. Ich obawy budzi wprowadzenie wymogu, by napis zajmował co najmniej 20 proc. opakowania. Zdaniem Anny Mossakowskiej-Ziemniak, dyrektor generalnej Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów, takie oznakowanie będzie sugerować, że konsument musi być w sposób szczególny ostrzeżony przed zakupem suplementu diety. Informacja, przez sposób jej umieszczenia na opakowaniu, stanie się więc swoistego rodzaju przestrogą. To może utrudnić przedsiębiorcom budowanie narracji, że suplementy diety są bezpieczne, a ich spożywanie w niektórych przypadkach wskazane.

– Problemem jest niedoprecyzowanie przepisów. Nowe ostrzeżenie ma też mieć ściśle określony format: musi pojawić się na froncie etykiety, być oddzielone niebieskim paskiem o szerokości 1 mm i nie może zajmować mniej niż 20 proc. opakowania. I tu oczywiście rodzą się praktyczne wątpliwości, np. czy niebieski pasek należy wliczać w 20 proc. powierzchni opakowania, jak liczyć 20 proc. w przypadku butelek itd – mówi dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, wiceprezes Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek.

Problematyczna wydaje się również kwestia techniczna oznakowania opakowań. Część firm wytwarza produkty na kilka różnych rynków. W przypadku przeznaczonych na rynek polski, konieczne będzie odpowiednie dostosowanie linii produkcyjnej.

– Takie oznakowanie sugeruje konsumentowi, że musi być w sposób szczególny ostrzeżony przed zakupem wyrobu. Zdaniem regulatora będzie to skuteczny sposób na edukację o roli suplementów. A przecież już obecnie jest wymagane prawnie zamieszczenie informacji, że suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Powiększenie powierzchni może spowodować, że zabraknie miejsca na rzeczywiście istotne i wymagane prawem informacje – twierdzi Anna Mossakowska-Ziemniak, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów.

Zmieni się również wysokość sankcji za niewłaściwe oznakowanie środków spożywczych. Obecnie maksymalna kara wynosi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce krajowej. Po wejściu w życie nowych przepisów możliwe będzie nałożenie jej w wysokości nawet stukrotności „średniej krajowej” Oznacza to, że – biorąc pod uwagę aktualne stawki płac – maksymalny wymiar kary zwiększy się ze 121 tys. zł do blisko 408 tys. zł.

Zdaniem ekspertów na nowych przepisach ucierpi też branża mediów.

– Niewykluczone, że w obawie przed karami i ograniczonymi możliwościami komunikacji mniejsze firmy mogłyby wycofać się z promocji produktów u reklamobiorców – mówi Karolina Osuch, partner zarządzający w agencji marketingowej BrandsAlive. – Na zmniejszonej konkurencji zyskałyby duże koncerny, straciliby zaś konsumenci. Moim zdaniem próba pogodzenia komunikatów reklamowych z wytycznymi projektowanej noweli sprawi, że taka informacja będzie mniej czytelna dla klientów. Obowiązek przeznaczania 20 proc. powierzchni reklamowej na informację, iż dany preparat jest suplementem diety, może spowodować, że reklamodawcy nie będą chcieli płacić za tak wykorzystany czas lub powierzchnię.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.

Źródło: gazetaprawna.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz