REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 15 lipca 2019

Programy lekowe jako innowacyjne leczenie

Artykuł pochodzi z serwisu
Leczenie w ramach programów lekowych to nowoczesna metoda terapii wybranych jednostek chorobowych stosowana na ściśle określonej grupie pacjentów. Chorzy leczeni są bezpłatnie z wykorzystaniem innowacyjnych i kosztownych substancji aktywnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.
REKLAMA

Czym są programy lekowe?

Programy lekowe to świadczenie gwarantowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące:

 • świadczenia gwarantowane określone w załączniku do rozporządzenia;
 • badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych;
 • świadczenia w chemioterapii;
 • świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych;
 • zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne w przypadkach wad wrodzonych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia.

Są udzielane zgodnie ze z aktualną wiedzą medyczną z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Wykaz programów lekowych

Aktualna lista leków refundowanych w ramach programów lekowych została opublikowana 30 kwietnia 2019 r. w obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2019 roku.

REKLAMA

Zawiera nazwę programu lekowego wraz z ICD-10, czyli alfanumerycznym oznaczeniem ustalonym dla danej jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób.

REKLAMA

W aktualnym obwieszczeniu znajdują się sto trzy programy lekowe, które można podzielić na stosowane w leczeniu chorób onkologicznych i nieonkologicznych.

Każda jednostka chorobowa stanowi odrębny załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Opis programu lekowego

Opis każdego programu lekowego stanowi odrębny załącznik, w którym szczegółowo opisano zakres świadczenia gwarantowanego.
Zawiera informacje dotyczące świadczeniobiorcy (kryteria kwalifikacji pacjenta do włączenia i wyłączenia z programu), schematu dawkowania i sposobu podawania leków. Obejmuje także wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Kwalifikacja do leczenia

Decyzję o leczeniu w ramach programu lekowego podejmuje lekarz pracujący w ośrodku posiadającym umowę na realizację takiej terapii.
Tak jak wcześniej wspomniano, terapia jest bezpłatna, dzięki czemu pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenia mają dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Finansowanie programów lekowych odbywa się na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe warunki realizacji tych porozumień określone zostały w Zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Miejsca udzielania świadczeń w ramach programów lekowych

Programy lekowe mogą być wykonywane w trzech trybach:

 • ambulatoryjnym;
 • jednodniowym – gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym;
 • hospitalizacji – gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.

Dane kontaktowe, adresy miejsc udzielania świadczeń, a także informacje o pierwszym wolnym terminie u poszczególnych świadczeniodawców można znaleźć w Ogólnopolskim Informatorze o Terminach Leczenia. Placówki medyczne przekazują informacje o terminach leczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Informacje o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń publikowane są na stronie NFZ w Informatorze o zawartych umowach.

Przykłady leczenia w ramach programów lekowych

Leczenie raka podstawnokomórkowego od 1 stycznia 2017 roku dostępne jest w ramach programu lekowego refundowanego przez NFZ. Lekiem stosowanym w tej terapii jest wismodegib — małocząsteczkowy inhibitor szlaku sygnałowego Hedgehog. Przeprowadzono analizę grupy chorych zakwalifikowanych do leczenia tym lekiem. W ocenie uwzględniono częstość występowania działań niepożądanych wraz z określeniem stopnia nasilenia oraz wyniki leczenia po sześciu i dwunastu miesiącach. W badanej grupie stwierdzono stabilizację choroby u 44,8% i 50% pacjentów odpowiednio po sześciu i dwunastu miesiącach leczenia. Działania niepożądane wystąpiły w 77,3% przypadków, ale nie odnotowano, aby były one poważne.

Innym przykładem programu lekowego jest zastosowanie inhibitorów genów BRAF i MEK w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Mutacja tych genów powoduje powstanie nieprawidłowych białek, przekazujących sygnały do podziału komórki w sposób niekontrolowany, co skutkuje rozwojem nowotworu i powstaniem przerzutów. Stosując inhibitory BRAF i MEK można uzyskać nawet całkowitą regresję zmian w narządach miąższowych i węzłach chłonnych. Leczenie czerniaka w stadium rozsiewu do niedawna było nieskuteczne, natomiast ta innowacyjna terapia daje szansę powstrzymania progresji choroby oraz zwiększenie komfortu i długości życia pacjentów.

Bibliografia:

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2019.38);
 2. Wismodegib w leczeniu zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry, polskie doświadczenia kliniczne w ramach programu lekowego, M. Słowińska A. Maciąg M. Dudzisz-Śledź, I. Łasińska, T. Świtaj, H. Koseła-Paterczyk A. Bolewska K. Wróbel P. Golusiński, J. Mackiewicz, P. Rutkowski, W. Owczarek, Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja, Tom 5 nr 3 (2019), strony 177-188;
 3. Zastosowanie inhibitorów BRAF i MEK w terapii zaawansowanego czerniaka, Agata Chrzanowska-Kapica, Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja, Tom 5, Supl. A (2019), strony 1-3;
 4. http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/programy-lekowe/;
 5. http://onkologia-online.pl/info/show/4859,mz:_programy_lekowe_-_1_maj_2019;
 6. https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe;
 7. https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#.
 8. http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/;
 9. https://www.zwrotnikraka.pl/mutacja-braf-genetyczny-slad-czerniaka/.

Autorka: Dominika Polakowska – studentka IV roku farmacji

Przeczytaj także: Przegląd wybranych leków biologicznych stosowanych w immunoonkologii

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych