Projekt poselski i ocena skutków jego wprowadzenia | farmacja.pl

Projekt poselski i ocena skutków jego wprowadzenia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-12-27 10:31:49 /

Nawet w przypadku projektów poselskich niezbędnym jest przedstawienie informacji na temat skutków finansowych i prawnych - przypomina podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Łanda.

Posłanka Małgorzata Niemczyk, po tym jak do jej Biura Poselskiego dotarły niepokojące sygnały ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zadała Ministrowi Zdrowia w formie interpelacji szereg pytań mających rozwiać wątpliwości dotyczące planowanych zmian w Prawie farmaceutycznym.

- Moje zdziwienie budzi nie tylko treść projektu, zakładająca wprowadzenie w życie absurdalnych i działających na niekorzyść pacjentów pomysłów samorządu aptekarskiego, ale także przyjęty tryb wypracowania go - zwracała uwagę Niemczyk.

Jednym z zadanych przez nią pytań było to, dlaczego projekt ustawy nie odbywa się za pośrednictwem projektu rządowego, poddanego rzetelnemu procesowi konsultacji publicznych i ocenionego pod kątem skutków uchwalanych przepisów, a został przedstawiony jako projekt poselski wyłączony z obowiązku sporządzenia Oceny Skutków Regulacji.

Odpowiedzi na interpelację posłanki udzielił Krzysztof Łanda - wiceminister zdrowia. Przypomniał on, że zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, przy czym Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. Regulamin Sejmu (MP. 2016 poz. 634) w art. 32 ust. 2 stanowi, że musi on być wniesiony przez komisję sejmową lub grupę co najmniej15 posłów.

- W przypadku niniejszego projektu został on przygotowany przez posłów w ramach Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego i w tym też Zespole podlega on konsultacjom z podmiotami, których zawarte w nim regulacje dotykają. Konsultacje takie odbyły się 4 listopada 2016 r., w których wzięło udział szereg podmiotów – odpisał Łanda, dodając, że projekt ten był również omawiany w dniu 16 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego podczas, którego również odbyła się dyskusja nad proponowanymi w przedmiotowym projekcie rozwiązaniami.
- W związku z powyższym należy podkreślić, że rząd nie prowadzi niniejszego projektu ustawy a jedynie uczestniczy jako jedna ze stron w pracach Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego biorąc udział w toczących się dyskusjach – zapewnił Podsekretarz Stanu w resorcie zdrowia.

Krzysztof Łanda podkreślił też fakt, że procedura dotycząca przyjmowania stanowisk Rządu do pozarządowych projektów ustaw została uregulowana w rozdziale 6 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz. U. z 2013 r., poz. 979), do której nie zalicza się bynajmniej zajmowanie głosu podczas roboczej dyskusji nad projektem przedstawiciela organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

- wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
- przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
- wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
- przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
- wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych,
- zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

- W związku z powyższym nawet w przypadku projektów poselskich niezbędnym jest przedstawienie informacji na temat skutków finansowych i prawnych – zapewnił Krzysztof Łanda.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj