REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 27 grudnia 2016

Projekt poselski i ocena skutków jego wprowadzenia

REKLAMA

Posłanka Małgorzata Niemczyk, po tym jak do jej Biura Poselskiego dotarły niepokojące sygnały ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zadała Ministrowi Zdrowia w formie interpelacji szereg pytań mających rozwiać wątpliwości dotyczące planowanych zmian w Prawie farmaceutycznym.

– Moje zdziwienie budzi nie tylko treść projektu, zakładająca wprowadzenie w życie absurdalnych i działających na niekorzyść pacjentów pomysłów samorządu aptekarskiego, ale także przyjęty tryb wypracowania go – zwracała uwagę Niemczyk.

Jednym z zadanych przez nią pytań było to, dlaczego projekt ustawy nie odbywa się za pośrednictwem projektu rządowego, poddanego rzetelnemu procesowi konsultacji publicznych i ocenionego pod kątem skutków uchwalanych przepisów, a został przedstawiony jako projekt poselski wyłączony z obowiązku sporządzenia Oceny Skutków Regulacji.

REKLAMA

Odpowiedzi na interpelację posłanki udzielił Krzysztof Łanda – wiceminister zdrowia. Przypomniał on, że zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, przy czym Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. Regulamin Sejmu (MP. 2016 poz. 634) w art. 32 ust. 2 stanowi, że musi on być wniesiony przez komisję sejmową lub grupę co najmniej15 posłów.

REKLAMA

– W przypadku niniejszego projektu został on przygotowany przez posłów w ramach Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego i w tym też Zespole podlega on konsultacjom z podmiotami, których zawarte w nim regulacje dotykają. Konsultacje takie odbyły się 4 listopada 2016 r., w których wzięło udział szereg podmiotów – odpisał Łanda, dodając, że projekt ten był również omawiany w dniu 16 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego podczas, którego również odbyła się dyskusja nad proponowanymi w przedmiotowym projekcie rozwiązaniami.

– W związku z powyższym należy podkreślić, że rząd nie prowadzi niniejszego projektu ustawy a jedynie uczestniczy jako jedna ze stron w pracach Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego biorąc udział w toczących się dyskusjach – zapewnił Podsekretarz Stanu w resorcie zdrowia.

Krzysztof Łanda podkreślił też fakt, że procedura dotycząca przyjmowania stanowisk Rządu do pozarządowych projektów ustaw została uregulowana w rozdziale 6 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz. U. z 2013 r., poz. 979), do której nie zalicza się bynajmniej zajmowanie głosu podczas roboczej dyskusji nad projektem przedstawiciela organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:

– wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
– przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
– wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
– przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
– wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
– przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych,
– zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

– W związku z powyższym nawet w przypadku projektów poselskich niezbędnym jest przedstawienie informacji na temat skutków finansowych i prawnych – zapewnił Krzysztof Łanda.

Źródło: sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych