Prokuratura Krajowa sprawdzi postępowania wobec "mafii lekowej" | farmacja.pl

Prokuratura Krajowa sprawdzi postępowania wobec "mafii lekowej"

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-31 11:27:28 /

Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował, że Prokuratura Krajowa podjęła działania związane ze zbadaniem zaskakujących umorzeń spraw wobec osób oskarżonych o nielegalny wywóz leków za granicę.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2016 roku na terenie kraju było prowadzonych co najmniej 95 postępowań dotyczących procederu "odwróconego łańcucha dystrybucji", z których 30 zostało umorzonych, w 6 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, w 24 skierowano akt oskarżenia do Sądu, z których 9 zakończyło się wyrokiem skazującym; w 2 sprawach Sąd umorzył postępowanie; w 1 uniewinnił oskarżonego; w 2 warunkowo umorzył postępowanie; w 13 przypadkach skierowano wniosek o warunkowe umorzenie. Pozostałe sprawy pozostają w toku; są zawieszone lub zostały zakończone w inny sposób np. poprzez dołączenie do innych postępowań. Na podstawie dotychczas pozyskanych informacji nie jest możliwe określenie kwoty środków, które zostały uzyskane przez sprawców w wyniku nielegalnego obrotu lekami.

- Prokuratura Krajowa podjęła badania związane z wyżej wskazanym zjawiskiem, w tym poddawana jest ocenie prawidłowość prowadzenia postępowań karnych, których przedmiotem pozostaje mechanizm „odwróconego łańcucha dystrybucji”, czyli sprzedaży leków przez apteki podmiotom zajmującym się obrotem hurtowym - poinformował Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego i prokurator krajowy. - Badane są sprawy o największym ciężarze gatunkowym, w tym postępowanie Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono istnienie bardzo daleko idących problemów związanych ze stosowaniem przepisów karnych zamieszczonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, określonych w różny sposób na poszczególnych etapach jej nowelizacji. Przed nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 9 kwietnia 2015 roku, która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przepisów karnych, w postępowaniach dotyczących „odwróconego łańcucha dystrybucji” stosowano najczęściej kwalifikację z art. 127 pkt 1 u.p.f. Jednakże, zastosowanie tego przepisu nastręczało wiele trudności interpretacyjnych związanych, w szczególności, z określeniem jego zakresu normowania. Pojawiały się w tym zakresie rozbieżne interpretacje prawne, co miało wpływ na niejednolitość decyzji procesowych podejmowanych przez prokuratorów i sądy w toku prowadzonych w tym przedmiocie postępowań karnych.

Nowelizacją z 9 kwietnia 2015 roku ustawodawca wprowadził nowy przepis art. 126b w brzmieniu, który wyjaśniał powyższe wątpliwości, a jednocześnie przeobraził przestępstwo z art. 127 ustawy w delikt administracyjny. Ten zabieg legislacyjny spowodował sytuację, w której z przyczyn niezależnych od Prokuratury, niemożliwe jest obecnie pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które naruszyły zakaz określony w art. 86a ustawy u.p.f. przed dniem 15 lipca 2015 roku. Nadto, kazuistyczna forma przepisu art. 126b u.p.f. powoduje, że odpowiedzialności, na tej podstawie, może podlegać wyłącznie właściciel apteki. Taka sytuacja spowodowała, że niemożliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które stosują „odwrócony łańcuch dystrybucji” w ramach innych podmiotów np. Zakładów Opieki Zdrowotnej.
- Drugim, bardzo poważnym problemem w skutecznym ściganiu zjawiska jakim jest „odwrócony łańcuch dystrybucji leków”, są trudności w pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osób organizujących skup leków z rynku detalicznego,a wywodzących się z hurtowni farmaceutycznych - zauważa Święczkowski. - Jak wynika z analizy danych pochodzących z prowadzonych do tej pory postępowań, to hurtownie farmaceutyczne pozostają głównym organizatorem tego procederu, czerpiącym z niego największe zyski. Tymczasem kryminalizacja, wynikająca z konstrukcji przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, skupia się na zachowaniu właścicieli aptek, pomijając zupełnie udział osób prowadzących obrót hurtowy.

Prokuratura Krajowa w 6 września 2016 roku przesłała podległym prokuraturom zalecenia, w których położono nacisk na to, by w trakcie prowadzenia tego typu postępowań, każdorazowo poddawano ocenie prawnokarnej zachowania osób reprezentujących nabywcę leków, w kontekście wypełnienia znamion przestępstwa stanowiącego formy zjawiskowe art. 126b u.p.f., w szczególności podżegania lub pomocnictwa do tego przestępstwa, zgodnie z treścią art. 18 § 2 lub § 3 k.k., albo też sprawstwa kierowniczego określonego w art. 18 § 1 k.k. Nie mniej jednak, nie ulega wątpliwości, że takie rozwiązanie nie jest wystarczające do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.

- W związku ze stwierdzeniem powyższych problemów, w dniu 6 września 2016 roku Prokuratura Krajowa wystąpiła również z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości, o podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwiłyby skuteczne przeciwdziałanie zjawisku „odwróconego łańcucha dystrybucji”, przy uwzględnieniu wszystkich podmiotów biorących w nim udział, przede wszystkim ich organizatorów - pisze prokurator krajowy. - We wniosku tym Prokuratura Krajowa postulowała również zaostrzenie kar grożących za popełnienie tego rodzaju czynów, albowiem w kontekście osiąganych z tego procederu zysków, ewentualnych zagrożeń dla pacjentów, związanych z ograniczeniami występowania poszczególnych leków na rynku detalicznym, a także skali zjawiska, można mówić o poważnym zagrożeniu dla interesu społecznego, a także indywidualnych osób, co, jak się wydaje, nie ma wystarczającego odzwierciedlenia w obecnym zagrożeniu karnym.

Obecnie, w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne, które uwzględniają powyższe postulaty i zmierzają do efektywnego ścigania sprawców czynów godzących w prawidłowy obrót lekami.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj