Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 18 listopada 2016

Prośba o poparcie projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy, wszyscy jesteśmy świadkami jak bardzo […]

Drodzy Farmaceuci,
Koleżanki i Koledzy,

wszyscy jesteśmy świadkami jak bardzo w ostatnim czasie zmienił się nie tylko obraz apteki ale również tego jak bardzo zmienia się nasza codzienna praca. Po wielu latach starań mamy szansę na wprowadzenie zmian pozwalających przywrócić normalność. Powstał projekt parlamentarny zakładający realizację postulatów, o które całe nasze środowisko zabiega od dawna.

Propozycje składane przez Parlamentarzystów, popierane przez Ministra Zdrowia zakładają przyjęcie zasady, że zezwolenie na nowe apteki będzie mógł uzyskać wyłącznie aptekarz lub spółka aptekarzy. Kolejny postulat dotyczy minimalnych odległości w jakich mogłyby otwierać się kolejne apteki. Wprowadza się również kryteria demograficzne. Projekt uwzględnia zgłaszany przez NRA postulat, aby apteka mogła zostać sprzedana wraz z lekami, co pozwala uniknąć strat wynikających z utylizacji leków przy likwidacji apteki. Te propozycje spotkały się z ostrym sprzeciwem właścicieli sieci aptek. Przy tej okazji padło wiele nieprawdziwych informacji i fałszywych argumentów, które wymagają wyjaśnienia.

Przede wszystkim zmiany dotyczyć mają nowopowstających aptek. A zatem wszystkie argumenty o wywłaszczeniach, miliardowych odszkodowaniach, likwidacji miejsc pracy, wzroście cen leków, francuskiej magnaterii, czy zamykaniu tysięcy aptek stają się jedynie pustym sloganem mającym na celu wywołanie strachu przed zmianami.

Efektem wprowadzenia ustawy ma być częściowe zamrożenie rynku aptek przy utrzymaniu obecnie funkcjonujących podmiotów. Oznacza to nie tylko możliwość przetrwania dla wielu aptek indywidualnych ale również dla tych sieci, które działając zgodnie z prawem mają problemy finansowe. W obecnych realiach ekonomicznych kiedy kilka tysięcy podmiotów stoi na skraju bankructwa otwarcie każdej kolejnej apteki oznacza zamknięcie już istniejącej. Kiedy w Sejmie właściciele sieci łamiącej wielokrotnie zapisy antykoncentracyjne żądają możliwości dalszego rozwoju, oznacza to że ich ambicje będą realizowane kosztem innych. Drzwi w drzwi, apteka obok apteki. Ostra często nieuczciwa walka o każdego pacjenta. Efekt łatwy do przewidzenia. Natychmiast po zapowiedziach zmian ci biznesmeni zaczęli składać lawinę wniosków o otwarcie nowych aptek nawet na przysłowiową „dziurę w ziemi” licząc, że zdążą przed wejściem ustawy w życie „złapać” jeszcze więcej.

Wielu właścicieli aptek martwi się dzisiaj czy za kilka może kilkadziesiąt lat nie będzie problemu z dziedziczeniem posiadanych aptek. Nie będzie. Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone szybko, dziedziczyć będzie można co najwyżej ogromne długi.

Często zarzuca się nam że dbamy tylko o indywidualnych aptekarzy nie troszcząc się o farmaceutów pracujących w sieciach. Każdy z Was ma prawo pracować i realizować własne plany zawodowe tam gdzie zechce. Ma prawo mieć swoją aptekę (projekt zakłada możliwość odkupienia już istniejących aptek tylko przez farmaceutów posiadających mniej niż cztery apteki). Ma prawo pracować u innego farmaceuty. Ma prawo pracować w aptece nie należącej do aptekarza czy w sieci aptek. Ale przede wszystkim ma prawo do pracy w godnych warunkach z poszanowaniem jego wiedzy i umiejętności. Naczelna Rada Aptekarska z szacunkiem podchodzi do każdego przedsiębiorcy również tego, który nie jest aptekarzem. Ale chcemy, aby szacunkiem darzono także nas – farmaceutów. Bo bez nas biznes nic nie znaczy.

Nie chcę odnosić się do wielu patologii, występujących tam gdzie kończy się pacjent, a zaczyna klient. Widzimy je na co dzień. Mogę pozwolić sobie na obelgi pod moim adresem, ale nie zgadzam się aby obrażano farmaceutów. Nie zgadzam się aby zmuszano ich do działań nieetycznych, czy wręcz łamiących prawo. Izba jest od tego, aby Was chronić i działać w Waszym interesie. W obecnej Naczelne Radzie Aptekarskiej jest mniej właścicieli aptek, niż kiedykolwiek w historii. A mimo to zapisy te są dla nas ważne jak dekalog. Dlaczego? Bo, zmiany, które proponują Parlamentarzyści pozwalają chronić Was i Wasze miejsca pracy. Wystarczy odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Czy jestem bezpieczny, kiedy aptekę w której pracuję chroni ustawa o demo i geografii, czy wówczas kiedy jutro za ścianą może powstać kolejna apteka przedsiębiorcy, dla którego realizacja celów sprzedażowych jest ważniejsza niż zdrowie pacjenta?

Farmaceuci, to wbrew twierdzeniom niektórych menadżerów i koordynatorów ludzie inteligentni i wykształceni, którzy sami potrafią odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. Wierzę, że głęboko zastanowicie się czy warto podpisywać się pod przyniesionym przez koordynatora protestem. Apteka nie jest dla aptekarza. Apteka jest dla pacjenta. Ale bez Was i Waszej pracy żadna apteka istnieć nie będzie. Bez Was i Waszej pracy nikt nie zadba o pacjenta. Proszę zatem z całego serca o zrozumienie naszych działań i poparcie. Bo ta ustawa nie jest jak twierdzą jej przeciwnicy dla „wąskiej grupy działaczy” tylko dla milionów Polaków o których na co dzień troszczy się trzydzieści tysięcy farmaceutów. I aby mogli to robić właściwie należy im się szacunek i choć odrobina bezpieczeństwa.

Pozdrawiam,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz