REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 12 kwietnia 2019

Przegląd wybranych leków biologicznych stosowanych w immunoonkologii

Artykuł pochodzi z serwisu
Poznanie mechanizmu działania układu odpornościowego w procesie onkogenezy sprawiło, że immunoterapia stała się realną szansą na całkowite wyleczenie ludzi chorych na nowotwory. Liczne badania przyczyniły się do odkrycia kilku leków o skutecznym działaniu, które przedłużają życie. Obecnie, część z nich jest refundowana w Polsce w ramach programów lekowych.

Leki refundowane w Polsce w ramach programów lekowych

IPILIMUMAB

Zarejestrowany w 2011 roku, z zastosowaniem do leczenia czerniaka w zaawansowanym stadium. Jest pierwszym lekiem hamującym immunologiczny punkt kontrolny CTLA-4, który reguluje aktywność limfocytów T. Inhibicja antygenu CTLA-4 zwiększa liczbę aktywowanych limfocytów T efektorowych. Dzięki temu możliwa jest zwiększona aktywność limfocytów T i indukcja naturalnej odpowiedzi immunologicznej w kierunku komórek nowotworowych.

Dodatkowo może selektywnie zwiększać aktywność limfocytów T efektorowych w stosunku do limfocytów T regulatorowych. Dzięki temu dochodzi do skuteczniejszego niszczenia guzów.

REKLAMA

Ipilimumab jest w Polsce refundowany w ramach programu lekowego w leczeniu czerniaka skóry lub błon śluzowych.

REKLAMA

NIWOLUMAB

Dopuszczony do obrotu w 2014 roku. Pierwszy na świecie inhibitor immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Blokada punktu PD-1 poprzez ligandy PD-L1 i PD-L2 wzmacnia aktywność limfocytów T i hamuje wygaszanie odpowiedzi immunologicznej.

W Polsce dostępny i refundowany od 1 lipca 2016 w ramach programu lekowego w leczeniu zaawansowanego czerniaka, a od 2018 roku dodatkowo w terapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerkowokomórkowego oraz chłoniaka Hodgkina.

Niwolumab zarejestrowano w Unii Europejskiej także do leczenia płaskonabłonkowego raka głowy i szyi oraz miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego urotelialnego raka pęcherza moczowego. Jednak w Polsce nie jest obecnie objęty refundacją w tych wskazaniach.

PEMBROLIZUMAB

Substancja zarejestrowana w 2014 roku. Wykazuje podobny mechanizm do cząsteczki niwolumabu. Również blokuje receptor PD-1 oraz hamuje jego interakcję z ligandami PD-L1 i PD-L2. Dlatego skutecznie aktywuje limfocyty T na komórkach nowotworowych i w ich sąsiedztwie.

W Polsce dostępny i refundowany od 1 lipca 2016 w ramach programu lekowego w leczeniu zaawansowanego czerniaka, a od 2018 roku także w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc.

Unia Europejska dopuściła lek do terapii przerzutowego raka regionu głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina oraz raka urotelialnego (obecnie w Polsce nierefundowany).

ATEZOLIZUMAB

Zarejestrowany w 2016 roku. Atezolizumab blokuje interakcję ligandu PD-L1 z zaprogramowanym białkiem śmierci komórki PD-1 i receptorami CD80. Inhibicja obu receptorów prowadzi do stymulacji limfocytów T, które wywołują silniejszą odpowiedź przeciwnowotworową.

Od 1 stycznia 2019 roku lek refundowany w Polsce w ramach programu lekowego w leczeniu raka niedrobnokomórkowego płuca.

W UE dopuszczony także w leczeniu raka urotelialnego.

Leki nierefundowane w Polsce

DURWALUMAB

Lek zarejestrowany w 2017 roku do leczenia pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym.  Podobnie jak atezolizumab blokuje oddziaływanie ligandu PD-L1 z cząsteczkami PD-1 i CD80. Badania kliniczne wykazały skuteczność leczenia pacjentów, u których zawiodła chemioterapia.

Wykazano również wydłużenie czasu przeżycia całkowitego i wolnego od progresji u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.

Lek nie jest obecnie refundowany w Polsce. W UE zarejestrowany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium III.

BLINATUMOMAB

Zatwierdzony w 2014 roku, w leczeniu nawrotowej lub opornej ostrej białaczki limfoblastycznej z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia. Lek należy do przeciwciał bispecyficznych. Umożliwia limfocytom T  rozpoznanie złośliwych komórek B. Jest to możliwe poprzez połączenie dwóch miejsc: CD3 dla komórek T i CD19 dla docelowych komórek B. Dzięki temu, możliwa jest specyficzna aktywność limfocytów T na komórkę docelową.

Zarejestrowany przez EMA w zakresie leczenia chłoniaka z limfocytów B o powolnym przebiegu, ostrej białaczki limfoblastycznej, przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaka z komórek płaszcza (MCL).

ELOTUZUMAB

Zarejestrowana w 2014 roku w terapii szpiczaka mnogiego. Mechanizm leku polega na ukierunkowanym działaniu na białko SLAMF7, którego ekspresja jest bardzo wysoka w komórkach szpiczaka. Zaobserwowano także wysoką ekspresję w komórkach NK. Dlatego też działanie preparatu prowadzi do bezpośredniej aktywacji układu immunologicznego poprzez komórki NK przez aktywację SLAMF7. Elotuzumab jest również w stanie identyfikować SLAMF7 w komórkach szpiczaka, oznaczając komórki rakowe dla procesu niszczenia przez komórki NK poprzez zależną od przeciwciał toksyczność komórkową.

Zarejestrowany przez Komisję Europejską w terapii szpiczaka plazmocytowego.

Przeczytaj także o Immunoterapia nadzieją w leczeniu nowotworów.

Źródło: immuno-onkologia.pl, en.wikipedia.org

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ