REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 16 października 2020

Przesuwanie leków między powiązanymi aptekami jest niedozwolone

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W opisywanym przez Gazetę Prawną przypadku, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wycofuje mężczyźnie zezwolenie na prowadzenia apteki – wszystko dlatego, że przesunął on kilka partii leków z jednej placówki do drugiej. W pierwszej z nich, jest on wspólnikiem, drugą zaś – w której stwierdzono wzmożone zapotrzebowanie na lek – prowadzi jako indywidualną działalność. Mężczyzna ma wątpliwości również co do tego, czy w takim przypadku, tarcza antykryzysowa nie przewiduje tu odpowiednich, szczególnych rozwiązań.

Dlaczego Inspektor ma rację?

Jak podkreśla jednak Gazeta Prawna, decyzja Inspektora o ukaraniu mężczyzny jest słuszna: przesunięcie produktów leczniczych między jedną placówką a drugą, ma być niedozwolone. Wyjaśnia to art 103 art. 103 ust. 1 pkt 2 prawa farmaceutycznego, który mówi o cofnięciu przez Inspektora zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w przypadku gdy apteka naruszy art. 86a prawa farmaceutycznego. Ten ostatni zaś przepis wymienia tylko kilka sytuacji, w których możliwe jest zbycie leku przez placówkę. Według niego, apteka może tak postąpić jedynie:

1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia;

REKLAMA

2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1;

REKLAMA

3) nieodpłatnie, na zasadach określonych w ust. 3 i 4 (chodzi tu o domy pomocy społecznej lub organy władzy publicznej),

4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5.

Interpretacja sądu

Jak czytamy dalej za Gazetą Prawną, potwierdzać ma to także interpretacja, którą zawiera wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2020 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2574/19), w którym m.in. stwierdzono, że „ustawodawca również w obecnym brzmieniu art. 86a p.f., wykluczył możliwość zbycia produktów leczniczych z apteki do innej apteki innego przedsiębiorcy, dopuszczając wyłącznie, wśród innych wskazanych w tym przepisie sytuacji, zbycie produktów leczniczych w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności. Bezpośrednie zaopatrywanie ludności oznacza bezpośrednie zbycie produktów leczniczych konsumentom – pacjentom, bez pośrednictwa innych podmiotów, w tym innych aptek”.

Co więcej, Sąd miał wyjaśniać, że na zmianę decyzji nie może wpłynąć fakt, że w obu podmiotach ( czyli stronach transakcji) występuje ta sama osoba: raz w charakterze wspólnika spółki jawnej, a za drugim razem jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Sąd ocenił na koniec, że takie przesunięcie majątkowe to w istocie zbycie produktów leczniczych. Ponadto, takiej sytuacji nie legalizuje również tarcza antykryzysowa (podstawa prawna –  art. 86 a ust. 1, art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944, ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1493).

AM/serwisy.gazetaprawna.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych