Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 maja 2018

Przez suplementy aptekarze dokładają do biznesu

Artykuł pochodzi z serwisu

Aptekarze się skarżą, że inspekcja sanitarna coraz częściej przychodzi na kontrole do ich aptek i żąda wydania dużej liczby opakowań suplementów diety. Rzecz w tym, że przejmuje je całkowicie nieodpłatnie! Aptekarze uważają że koszty kontroli powinni ponosić wytwórcy tych produktów, nie zaś ich sprzedawcy. Bo to jakość ich wyrobów jest kontrolowana.

„To tak, jakby policjant karał za przekroczenie prędkości pasażera samochodu, a nie jego kierowcę”. (fot. Shutterstock)

Dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska, łódzki inspektor sanitarny, w odpowiedzi na zapytanie prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, wyjaśniła niedawno, że zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej przysługuje prawo podejmowania czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, zgodnie z zakresem uprawnień w ramach urzędowych kontroli. W tym także do nieodpłatnego pobierania próbek środków spożywczych w celu wykonania badań laboratoryjnych. A suplementy diety formalnie należą do żywności (czytaj więcej: Sanepid nie zapłaci aptece za suplementy diety pobrane do badań).

– To tak, jakby policjant karał za przekroczenie prędkości pasażera samochodu, a nie jego kierowcę – komentuje Łukasz Waligórski, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej i redaktor naczelny branżowego portalu Mgr.farm.

Podobnego zdania są prawnicy. Magdalena Bąkowska, adwokat w kancelarii KRK, zauważa, że przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia są niezbyt precyzyjne w kwestii tego, kto powinien ponosić koszty pobieranych próbek. Jej zdaniem aptekarze mają jednak możliwość domagania się pokrycia poniesionych strat od inspekcji sanitarnej w momencie, gdy okaże się, że pobrane do badań suplementy diety są wolne od wad. Natomiast jeśli badania wykazałyby, iż produkty były wadliwe z winy producenta suplementu diety, powinni wystąpić z roszczeniem regresowym do niego, zważywszy na to, iż sprzedał im produkt niespełniający deklarowanych wymogów jakościowych.

Wśród farmaceutów pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „próbka kontrolna”. Czy chodzi tutaj o całe opakowanie danego suplementu diety, czy też jedynie jego cząstkę, np. listek lub kapsułkę, drażetkę, saszetkę, ampułkę, butelkę itp.? W rezultacie zgłaszają zjawisko nadmiernego pobierania próbek przez sanepid.

– W dyskusjach pojawia się często pytanie, czy sanepidowi nie wystarczyłoby pobieranie tylko listków. Ja osobiście nie spotkałem się z takim działaniem, raczej dochodzą do mnie informacje o pobieraniu kilku opakowań. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, ile jednostek produktu będzie potrzebne do przeprowadzenia analizy. Po drugie, sanepid woli mieć więcej próbek na wszelki wypadek. Po trzecie, przedmiotem badania jest też opakowanie i jego zgodność z przepisami – twierdzi Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Liczba tego typu kontroli mogła ulec zwiększeniu w związku ze złą prasą, jaką w ostatnim czasie mają suplementy diety, i zainteresowania tematem ze strony Najwyższej Izby Kontroli oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. uważa, że kuriozalne jest, aby apteka – niebędąca wytwórcą suplementów diety – musiała ponosić koszt produktów pobieranych do kontroli. Ekspert porównuje, że to taka sama sytuacja, jakby policjant karał za przekroczenie prędkości pasażera samochodu, a nie jego kierowcę.

– Wydaje mi się, że najbardziej logicznym rozwiązaniem byłoby pobieranie próbek suplementów przez sanepid od samych producentów. Co stoi na przeszkodzie, by kontroler sanepidu wybrał się do zakładu produkcyjnego, gdzie powstają suplementy diety, i stamtąd pobrał próbkę do badania? Moim zdaniem koszt potwierdzenia jakości (lub jej braku) każdego produktu powinien ponosić jego wytwórca – wskazuje Łukasz Waligórski.

W przypadku gdy inspekcja farmaceutyczna pobiera do kontroli leki recepturowe wykonywane w aptece, to farmaceuta odpowiada za ich jakość, bo jest ich wytwórcą. Jeśli w trakcie kontroli takiego leku w laboratorium się okaże, że lek nie spełnia wymogów jakościowych, to apteka pokrywa jego koszt – w końcu i tak był niezdany do użycia. Natomiast jeśli lek spełniał wymogi jakościowe, to inspekcja zwraca aptece jego równowartość. Zdaniem Łukasza Waligórskiego mało który farmaceuta o tym wie.

Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej.

Tagi: 

Artykuł Przez suplementy aptekarze dokładają do biznesu pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz