Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 6 sierpnia 2018

Przygotowywanie worków RTU – Oddział czy Apteka?

Artykuł pochodzi z serwisu
Przemysłowe worki dwu- i trójkomorowe do żywienia pozajelitowego są bardzo często zarówno prostsze w użyciu, jak i tańsze niż te komponowane i tworzone od zera z podstawowych składników. Z tego powodu szybko znalazły zastosowanie w domowym żywieniu pozajelitowym, będąc przygotowywanymi bezpośrednio przez pacjentów lub ich opiekunów, oraz zagościły na szpitalnych oddziałach, przygotowywane przez pielęgniarki, zawsze pod ręką, właściwie gotowe do podania. No, tylko że właśnie nie są gotowe…

Nie zapominajmy o koniecznej aktywacji i suplementacji

Wszystkie worki „RTU” wymagają aktywowania i dodania witamin i pierwiastków śladowych, niezbędnych w wielu procesach metabolicznych w organizmie, worki dwukomorowe wymagają także dodania emulsji tłuszczowej. Ale nie wolno zapominać, że także i inne składniki należałoby dostosować do zapotrzebowania danego pacjenta – a wybierając worek o pożądanej ilości białka i kalorii dostajemy niejako „w komplecie” tylko pewną ilość pozostałych składników, np. elektrolitów. Ilość ta w praktyce klinicznej rzadko odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu pacjenta, i w związku z tym należy ją uzupełnić. Dodatkowo worki czasami wzbogaca się o substancje immunomodulujące, takie jak kwasy tłuszczowe Ω-3 lub glutaminę. Przy prawidłowo zaplanowanym żywieniu lista dodatków jak widać wydłuża się, a wraz z nią lista czynności, które trzeba przy tym wykonać.

“worki czasami wzbogaca się o substancje immunomodulujące, takie jak kwasy tłuszczowe Ω-3 lub glutaminę”

Mieszanina częściowo przygotowana, a zagrożenia takie same

Podczas aktywacji i suplementacji takiego worka przez cały czas zobowiązani jesteśmy nie tylko przestrzegać zaleceń producenta, jeśli chodzi o kolejność dodawania czy ilość możliwych dodatków, ale również zachować świadomość charakterystyki mieszaniny odżywczej i jej składników. Jak wiemy, kompletna mieszanina to często ponad 50 różnych składników, które wzajemnie ze sobą reagują, mogą być niezgodne chemicznie lub niestabilne i z tego powodu wymaga to odpowiedniej techniki sporządzania. Ponadto, niektóre ze składników, np. KCl, to substancje o wąskim indeksie terapeutycznym, które trzeba odmierzyć z dużą dokładnością. Mimo więc pozornie mniejszej liczby czynności do wykonania podczas przygotowywania mieszanin, nawet te przygotowane na bazie worków RTU to leki o podwyższonym ryzyku wystąpienia zagrożeń dla pacjenta, i powinny być przygotowywane przez wykwalifikowany personel o merytorycznej wiedzy, pozwalającej te zagrożenia i trudności przewidywać.

“kompletna mieszanina to często ponad 50 różnych składników, które wzajemnie ze sobą reagują, mogą być niezgodne chemicznie lub niestabilne i z tego powodu wymaga to odpowiedniej techniki sporządzania”

Stabilność mikrobiologiczna

Kolejnym aspektem jest stabilność mikrobiologiczna mieszaniny do żywienia pozajelitowego, która musi być jałowa i apirogenna. Gwarancja producenta w tym zakresie dotyczy jedynie okresu przechowywania, przed dodaniem wszystkich dodatkowych substancji, dalsza odpowiedzialność spada na osobę sporządzającą. Wiedząc, że na oddziałach szpitalnych nie panują warunki aseptyczne, nie możemy też w prosty sposób założyć, że mieszanina przygotowana na oddziale zostanie zużyta ex tempore, od razu po przygotowaniu, gdyż podajemy stosunkowo duże ilości składników, wlew trwa od kilkunastu godzin do doby, a sama mieszanina jest świetną pożywką dla drobnoustrojów i sprzyja ich namnożeniu. Jedynym właściwym sposobem przygotowywania takich mieszanin jest więc sporządzanie ich w warunkach aseptycznych, w pomieszczeniu o odpowiedniej czystości mikrobiologicznej i pod laminarnym nawiewem jałowego powietrza, a takie warunki są w stanie dostarczyć jedynie apteki szpitalne, i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego to one są miejscem, gdzie mieszaniny do żywienia pozajelitowego, nawet te przemysłowe, powinny być przygotowywane.

“jedynym właściwym sposobem przygotowywania takich mieszanin jest sporządzanie ich w warunkach aseptycznych”

Pewne wątpliwości i problemy pojawiają się w dwóch sytuacjach

Pierwsza z nich – apteka szpitalna nie dysponuje pracownią żywieniową ani boksem aseptycznym. W takiej sytuacji przygotowywanie mieszanin RTU na oddziałach szpitalnych wydaje się być pewnym wyjściem, niemniej produkcja taka powinna odbywać się pod kontrolą magistra farmacji, który opracowuje konkretne procedury postępowania i edukuje pozostały personel.

Druga – apteka dysponuje odpowiednim miejscem i personelem, ale pracuje w systemie pięciodniowym, bez weekendów i świąt. Prowadzi to do dość dziwnej sytuacji, w której można sądzić, że w dni wolne oddziały są w stanie przygotować bezpieczną mieszaninę, a w ciągu tygodnia nie. Tu rozwiązaniem jest jednak wprowadzenie dyżurów pracowni tak, by przygotowywała ona mieszaniny codziennie.

Piśmiennictwo

 1. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017

 3. Pisma Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa z 22.09.2016r. dotyczące rekomendacji miejsca sporządzania worków żywieniowych RTU, dostępne w Internecie: nipip.pl/wp-content/uploads/2016/10/SKMBT_C28017050415120.pdf ; dostęp dn. 03.08.2018r.

Artykuł Przygotowywanie worków RTU – Oddział czy Apteka? pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz