Puste hurtownie i faktury na tysiące opakowań leków | farmacja.pl

Puste hurtownie i faktury na tysiące opakowań leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-06 07:50:00 /

Inspektorzy podczas kontroli doraźnych bardzo często natrafiają na zamknięte hurtownie farmaceutyczne, sprawiające wrażenie opuszczonych posesji, o których okoliczni mieszkańcy nic nie słyszeli, bądź twierdzili, że ludzie pokazują się na ich terenie sporadycznie, zazwyczaj w celu odebrania poczty. Stany magazynowe w takich hurtowniach sięgają kilku opakowań, natomiast pozyskane faktury opiewają na kilkaset, a nawet kilka tysięcy opakowań produktów leczniczych...

Z informacji przekazanych przez GIF wynika, że wyrafinowanie i pomysłowość podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne, a także coraz lepsza organizacja i wzajemna współpraca pomiędzy nimi sprawia, że obowiązujące regulacje prawne nie nadążają za nowym sposobem obchodzenia prawa. Głównym problemem, który ujawnia się ramach przeprowadzanych inspekcji, jest pozorność działań przedsiębiorców i jedynie „papierowy” (wirtualny) obrót produktami leczniczymi. Na pozorność prowadzonej dystrybucji wskazują puste hurtownie.

- Inspektorzy podczas kontroli doraźnych bardzo często natrafiają bowiem na zamknięte hurtownie, sprawiające wrażenie opuszczonych posesji, o których okoliczni mieszkańcy nic nie słyszeli, bądź twierdzili, że ludzie pokazują się na ich terenie sporadycznie, zazwyczaj w celu odebrania poczty - twierdzi wiceminister zdrowia, Marcin Czech - Kontrolowane podmioty prowadzą obrót produktami leczniczymi bardzo często poza hurtownią, gromadząc jedynie faktury zakupu i sprzedaży w biurach księgowych. Również podczas kontroli planowych inspektorzy GIF stwierdzają puste lub prawie puste hurtownie, do których na potrzeby inspekcji przywozi się kilka kartonów leków. Stany magazynowe w takich hurtowniach sięgają kilku opakowań, natomiast pozyskane faktury opiewają na kilkaset, a nawet kilka tysięcy opakowań produktów leczniczych. Jednocześnie, ocena kubatury i wyposażenia tych hurtowni wyraźnie wskazuje, że nie są one w stanie pomieścić takich ilości leków.

Marcin Czech szczegółowo opisał metody działania przestępców wywożących nielegalnie leki z Polski, odpowiadając na interpelację posła Tomasza Kostusia (czytaj więcej: Poseł pyta o mafię lekową).

- Ilości zastane podczas inspekcji w żaden sposób nie odzwierciedlają wielkości i skali obrotu jaki prowadzą kontrolowane hurtownie - tłumaczy podsekretarz stanu w resorcie zdrowia. - Należy przy tym zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi obrotu, gdyż są one ukrywane przez przedsiębiorców. Faktury, które są w posiadaniu GIF, pochodzą z inspekcji doraźnych, podczas których udaje się „złapać kilka dokumentów” lub też z informacji pozyskanych od innych organów np. z Urzędu Kontroli Skarbowej, czy też od Policji.

Powszechnym zjawiskiem jest również fakt, że wiele z podmiotów prowadzących hurtownie farmaceutyczne posiada kilka systemów komputerowych, w tym jeden, bardzo ograniczony i zawierający jedynie „prawidłowe i legalne transakcje” udostępniany jest na potrzeby przeprowadzanych inspekcji. O pozorności tych działań może świadczyć zawartość niektórych dokumentów. Jest to szczególnie widoczne podczas procederu, jaki w ostatnim czasie funkcjonuje, tzn. podczas pozyskiwania „deficytowych produktów leczniczych” przez fikcyjne podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przychodnie), które mają jednocześnie zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Poprzez takie przychodnie leki, na podstawie zapotrzebowania, zakupywane są w aptekach, a następnie przesuwane przez podmiot prowadzący przychodnię do – prowadzonej przez ten sam podmiot – hurtowni farmaceutycznej jedynie papierowo, za pomocą dokumentu wewnętrznego (tzw. przesunięcia międzymagazynowego – MM). Następnie zaś, ten sam podmiot, występujący już jako przedsiębiorca prowadzący hurtownię, dokonuje zbycia produktów leczniczych poza granice Polski. Świadczy to o tym, że jest to w pełni zaplanowane i świadome działanie, mające jedynie na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży poza granice kraju, bowiem przychodnia wykazująca karty zaledwie kilku pacjentów nie jest w stanie wykorzystać kilkuset opakowań jednego leku miesięczne.
- Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia zakazu łączenia działalności w zakresie hurtowego obrotu produktami leczniczymi z wykonywaniem działalności leczniczej - zapewnił Czech. - Projektowana regulacja będzie zapobiegać negatywnemu zjawisku prowadzeniu przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze. Projektowane rozwiązania przewidują, że GIF będzie obowiązany odmówić udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej podmiotowi, który wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie projektowane przepisy przewidują, że przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz jednocześnie wykonują działalność leczniczą, będą obowiązani w określonym terminie dostosować swoją działalność do postanowień zawartych w procedowanej nowelizacji.

Ponadto, resort zdrowia proceduje nowelizację art. 125 ustawy – Prawo farmaceutyczne, która pozwoli skuteczniej przeciwdziałać procederowi wywozu leków zagranicę (którego elementem jest niejednokrotnie prowadzenie obrotu produktami leczniczymi bez stosownych uprawnień). Zaproponowana nowela będzie miała na celu poszerzenie katalogu podlegających ściganiu czynności wymienionych art. 125 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne o czynność polegającą na wykonywaniu bez wymaganego zezwolenia obrotu produktami leczniczymi.

- Wydaje się, że powyższa zmiana może się przyczynić do sprawniejszego i wpisującego się w szeroko pojęty interes publiczny ścigania czynów, których następczą konsekwencją jest m.in. wywóz produktów leczniczych z terytorium Polski (a tym samym ograniczona ich dostępność dla rodzimych pacjentów). Przedmiotowa zmiana będzie również zawierać w sobie istotny walor prewencyjny - twierdzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Wskazuje on też, że na etapie rozpatrywania przez Komitet Stały Rady Ministrów znajduje się projekt ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (opracowywany we współpracy z Ministerstwem Finansów), który przewiduje m. in. włączenie GIF do systemu monitorowania przewozu towarów (w tym produktów leczniczych) na terytorium RP oraz ich wywozu poza granice kraju. Na podstawie projektowanych przepisów, przedsiębiorcy zajmujący się przewozem towarów będą zobowiązani m. in. zgłaszać do rejestru każdorazowy zamiar wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium RP produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP, określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, wydawanym na podstawie art. 78a ust. 14 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

- Przedmiotowy rejestr jest środkiem technicznym, służącym monitorowaniu drogowego przewozu towarów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju podmiot wysyłający będzie obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Te kwestie, jak i sam towar będą następnie przedmiotem kontroli na granicy. Planowane rozwiązania spowodują urealnienie nadzoru inspekcji farmaceutycznej nad przewożonymi towarami i będą w głównej mierze skoncentrowane na walce z patologiami, polegającymi na bezprawnym wywozie leków poza granice Polski - pisze Marcin Czech.

Podsekretarz stanu zapewnia też, że Minister Zdrowia na bieżąco monitoruje sprawę wywozu leków zagranicę, jak również kwestię zaburzeń w legalnym łańcuchu dystrybucji leków implikowanych przez podmioty wykonujące działalności leczniczą, poprzez dokonywanie niezgodnych z prawem aktywności dotyczących leków. W oparciu o wyżej wskazaną aktywność resort zdrowia dokonuje oceny efektywności wprowadzonych rozwiązań prawnych przeciwdziałających omawianemu zjawisku.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj