REKLAMA
Autor: kokurowski Opublikowano: 17 lipca 2018

Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece

Artykuł pochodzi z serwisu

W aptece poza receptami wystawionymi dla rezydentów UE można spotkać także inne, które dotyczą osób z Kartą Polaka, kartą pobytu, dowodem uchodźcy, paszportem czy też zagraniczne pochodzące od naszych sąsiadów.

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Pewne aspekty dotyczące realizacji recept w oparciu o przepisy o koordynacji były już poruszane na łamach numeru 3 magazynu MGR.FARM. Niemniej jednak odkąd pacjenci zyskali dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów, pojawił się dylemat, czy karta EKUZ uprawnia do ich otrzymania. Na chwilę obecną przyjmuje się, że nie, ponieważ jej zadaniem jest zagwarantowanie jedynie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, lekarz POZ może wystawić receptę tylko dla seniora należącego do aktywnej listy pacjentów. Być może z czasem ta praktyka ulegnie zmianie, gdyż takie nieoficjalnie informacje płyną z MZ.

Inaczej sprawa wygląda, kiedy pacjent postanowi zmienić miejsce zamieszkania i osiądzie na terytorium Polski. Po rejestracji formularza E106, E109, E120, E121 czy S1 we właściwym oddziale NFZ, otrzyma on poświadczenie zapewniające pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Wtedy, po wyborze lekarza rodzinnego, będzie mógł skorzystać z dostępu do bezpłatnych leków przysługujących seniorom. Należy jednak pamiętać o każdorazowym dołączaniu kopii dokumentu do recepty oraz zestawienia refundacyjnego.

Bywa, że na recepcie z kartą EKUZ znajdzie się uprawnienie DN, które jest wpisane błędnie i nie powinno się go sprawozdawać. DN bowiem dotyczy tylko obywateli Polski, a osoba nieubezpieczona nie otrzymałaby karty EKUZ. W przypadku takich pacjentów dodatkowo trzeba pamiętać o kontroli daty ważności karty i poświadczenia, ponieważ prawo do refundowanych leków wygasa wraz ze wskazanym na nich terminem, niezależnie od tego, czy upłynęła ważność recepty.

Nie tylko EKUZ

Przejdźmy teraz do grupy innych osób uznawanych za ubezpieczone. Chodzi mianowicie o cudzoziemców legitymujących się kartą pobytu, dowodem uchodźcy lub samym paszportem, a więc dokumentami ze zdjęciem potwierdzającymi tożsamość oraz Kartą Polaka (sama w sobie tożsamości nie potwierdza). Taką sytuację dopuszczają § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i art. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wymienia wśród osób ubezpieczonych m. in. osoby bez obywatelstwa polskiego, które przebywają na terytorium RP na podstawie wizy pracowniczej, czasowego zezwolenia na pobyt, osoby o statusie uchodźcy czy każdego kto dobrowolnie się ubezpieczy.

Na recepcie dla nich w polu „oddział NFZ” znajdzie się numer właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Funduszu, a w polu „PESEL” numer jednego z ww. dokumentów, który należy sprawozdać wybierając paszport lub Kartę Polaka (jeżeli dotyczy) jako format danych (program Kamsoft). Przy pacjencie powinno się sprawdzić poprawność wprowadzanych informacji i ewentualnie, choć Fundusz tego nie wymaga, można wykonać ich kopię. Wpisanie przez lekarza numeru NFZ poprzedza weryfikacja pacjenta w systemie eWUŚ, więc aptece nie pozostaje nic innego jak lekarzowi zaufać. Odwrotnie niż w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość musi być naniesiony przez osobę uprawnioną, gdyż osoba realizująca receptę ma możliwość wyłącznie poprawy już obecnych, ale nie brakujących, danych (zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować, o ile nie pozostawiają wątpliwości co ma zostać wydane, a także spełniają wymogi § 25 ust. 2 rozporządzenia w zakresie obecności następujących danych:

 • imienia/imion i nazwiska pacjenta,
 • adresu,
 • nazwy powszechnie stosowanej albo handlowej,
 • postaci,
 • dawki,
 • ilości,
 • daty wystawienia,
 • danych osoby wystawiającej w formie nadruku lub pieczęci oraz podpisu osoby uprawnionej.

Oczywiście, kiedy na takim druku znajdzie się lek psychotropowy, to można go wydać wyłącznie jeżeli lekarz wpisał numer paszportu lub analogicznego dokumentu, sposób dawkowania oraz wyrażoną słownie ilość substancji aktywnej. W przeciwnym wypadku nie wolno takich recept realizować.

Powyższa lista byłaby niepełna, bez recepty transgranicznej, czyli wystawionej przez osobę uprawnioną dla pacjenta z zamiarem jej zrealizowania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zawiera ona naniesione w sposób czytelny i trwały informacje wymienione w §5a rozporządzania, a więc (oprócz ww. danych z §25 ust. 2):

 • datę urodzenia,
 • tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę,
 • dane do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą (adres e-mail lub numer telefonu),
 • adres miejsca udzielenie świadczenia i oznaczenie Polska lub PL.

Na recepcie transgranicznej nie można przepisać leku narkotycznego, (ponieważ wymaga to numeru PESEL lub paszportu pacjenta, druku recepty Rpw oraz numeru recepty). Natomiast realizacja odbywa się tylko za pełną odpłatnością (również na terytorium Polski).

WAŻNE:

 • uprawnienie S nie przysługuje z kartą EKUZ,
 • uprawnienie S przysługuje z poświadczeniem NFZ do formularza S1,
 • obcokrajowcy z paszportem lub innym dokumentem ze zdjęciem mogą być ubezpieczeni w NFZ,
 • czytelne recepty zagraniczne można realizować,
 • zagraniczna recepta na lek psychotropowy musi spełnić takie same wymagania jak recepta polska,
 • na recepcie transgranicznej nie mogą znajdować się leki o kategorii dostępności Rpw.

Ten artykuł ukazał się w 13 numerze magazynu MGR.FARM

Opracowano na podstawie:

 1. Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 62 ze zmianami)

 2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793)

 3. https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

 4. Pismo MZ-PLO-460-20223-41/KP/14

Zacytuj ten artykuł jako:

 • Konrad Okurowski, Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece, MGR.FARM, nr 3/2017 (13), str. 54-55
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych