Recepta na problem z receptą: Pacjent z kartą EKUZ | farmacja.pl

Recepta na problem z receptą: Pacjent z kartą EKUZ

Autor: Konrad Okurowski / Opublikowano: 2017-08-03 11:37:25 /

Obcokrajowcy są coraz częstszymi pacjentami w polskich aptekach, a mimo to farmaceuci mają problemy ze zniżkową realizacją ich recept. Jeszcze więcej problemów rodzą recepty osób, które mieszkając w Polsce legitymują się kartą EKUZ.

Recepty dla obcokrajowców budzą wiele wątpliwości wśród farmaceutów. Wielu z nich woli realizować je pełnopłatnie, alby uniknąć późniejszych problemów z NFZ. Do najczęstszych problemów z takimi receptami należy brak wiedzy o postępowaniu w sytuacji gdy na recepcie pacjenta legitymującego się kartą EKUZ, w polu „Oddział NFZ” widnieje symbol jego kraju, który nie jest tożsamy z adresem zamieszkania pacjenta umieszczonym na tejże recepcie (np. DE i adres zamieszkania w Polsce). Innym często spotykanym problemem jest brak symbolu państwa członkowskiego UE na recepcie i numeru EKUZ. Czy takie dane można uzupełnić na podstawie dokumentów posiadanych przez pacjenta? Czy taką receptę można zrealizować zniżkowo?

Kraj niezgodny z adresem zamieszkania

Wszystkie kwestie dotyczące realizacji recept dla obcokrajowców reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Nakłada ono między innym obowiązek wpisania przez lekarza adresu zamieszkania pacjenta (§3 ust. 1 pkt 2b):

§ 3.1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:

b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):

– miejsca zamieszkania albo


– miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo– miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej– w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej– w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.)
Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z §15 pkt 3) wspomnianego rozporządzenia, możliwa jest realizacja recepty, kiedy adres pacjenta nie jest zgodny z oddziałem funduszu:

§ 15. Osoba wydająca może zrealizować recepty zawierające dane, o których mowa w § 3, lub zamieszczone zgodnie z § 16, także w przypadku, gdy:

3) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskować z tego można zatem, że jeżeli możliwe jest zniżkowe zrealizowanie recepty w sytuacji gdy adres zamieszkania pacjenta nie pokrywa się geograficznie z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, to reguła ta dotyczy również informacji o kraju, w którym ubezpieczony jest pacjent w przypadku osób korzystających z karty EKUZ.

Brak numeru PESEL

Recepta dla pacjenta zza granicy jest jedyną sytuacją, która dopuszcza wydanie leku ze zniżką bez umieszczonego na niej numeru PESEL. W jego miejscu powinien jednak znaleźć się numer poświadczenia lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Reguluje to §3 ust.1 pkt 2e rozporządzenia w sprawie recept lekarskich:

§ 3.1. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

2) dane dotyczące pacjenta:

e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy – w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną,)

Brak symbolu państwa i numeru EKUZ

Zgodnie z §16 ust.1 pkt 1e) osoba realizująca receptę może na jej podstawie wydać leki zniżkowo także w sytuacji, gdy brakuje na niej informacji dotyczących rodzaju i numeru poświadczenia (lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki) a także symbolu państwa pod warunkiem, że umieści te dane na rewersie recepty uprzednio uzyskawszy je od pacjenta na podstawie odpowiednich dokumentów:

§ 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:

1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:

e) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza numer tego poświadczenia lub dokumentu na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten numer w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,)

Oczywiście w każdym z powyższych przypadków należy pamiętać, że warunkiem otrzymania zwrotu refundacji na wydany zniżkowo lek jest załączenie do wniosku refundacyjnego kserokopii dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Farmaceuta powinien zatem zrobić kopię zarówno karty EKUZ (bądź jej certyfikat zastępczy), jak i zaświadczenia lub poświadczenia o uprawnieniu do świadczeń zdrowotnych wydany przez NFZ.

Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj