REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 23 maja 2018

Receptariusz szpitalny jako codzienne pracy medyka w szpitalu

Artykuł pochodzi z serwisu

Opieka nad pacjentem podczas jego pobytu na oddziale to bowiem nie tylko podawanie leków i wykonywanie zabiegów, ale również niepogarszanie jego stanu zdrowia niewłaściwym postępowaniem. Około 30% błędów związanych z lekami zlecanymi w szpitalu dotyczy niewłaściwych danych i informacji uzyskanych podczas przyjmowania pacjenta do szpitala, w trakcie przekazywania pacjenta z oddziału na oddział, jak również błędów w planie farmakoterapii. Muszą w związku z tym istnieć narzędzia zmniejszające niebezpieczeństwo popełnienia błędu przez niejednokrotnie przemęczony i nadmiernie obciążony personel medyczny. Służą temu nie tylko koncyliacja lekowa, czyli proces uzgadniania listy leków podczas zmiany opieki nad pacjentem. ale także zaznajomienie się personelu medycznego z lekami z wykazu A, lekami wysokiego ryzyka i stały ich monitoring, lekami światłoczułymi oraz interakcjami pomiędzy lekami, lekami a suplementami diety (OTC) oraz lekami a żywnością (również ziołami).

Karty leków

W celu eliminacji niepotrzebnych problemów lekowych koniecznym staje się fakt dodania do receptariusza i stosowanie w codziennej praktyce karty zażywanych leków, którą pacjent wypełnia na Izbie Przyjęć przy przyjęciu do szpitala, jak również karty leków własnych pacjenta, wypełnianej przy przyjęciu na oddział, tak, aby każdy lek zażywany przez pacjenta w szpitalu był nadzorowany.

REKLAMA

Zawartość receptariusza

Receptariusz Szpitalny to nie tylko powyższe zagadnienia, ale również wykazy składu asortymentów leków, wyrobów medycznych jednorazowych, sterylnych obłożeń, gazów medycznych i gazów do procedur medycznych czy leków biologicznych.  Wszystkie zawarte w nim procedury są efektem ścisłej współpracy pomiędzy członkami Komitetu Terapeutycznego –  głównie mikrobiologa szpitalnego i lekarzami z Komitetu Terapeutycznego odpowiedzialnymi za obrót lekami na oddziałach, a także pielęgniarkami i farmaceutą szpitalnym oraz działem zamówień publicznych.

REKLAMA

Gospodarka lekiem vs. receptariusz

Apteka szpitalna, zajmująca się ogólnie pojętym nadzorem nad obrotem lekiem w szpitalu musi brać udział w efektywnym gospodarowaniu lekiem, co nie tylko prowadzi do efektywnego zmniejszenia kosztów, ale również pociąga za sobą zmniejszone zagrożenie wystąpieniem działań niepożądanych. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się więc algorytm zamawiania antybiotyków czy procedura antybiotykoterapii okołozabiegowej, która jest na bieżąco modyfikowana na podstawie corocznej analizy zakażeń szpitalnych. W ramach Receptariusza Szpitalnego powinny również się znaleźć formularze do ewidencji produktów badanych w badaniach klinicznych, bezpłatnych próbek otrzymywanych przez lekarzy czy darów przyjętych na podstawie umowy – taka ewidencja, jak również składowanie, jest zgodna z ustawą Prawo Farmaceutyczne.

Edycja receptariusza

Ważne jest, aby każdy pracownik medyczny posiadał możliwość umieszczenia w Receptariuszu Szpitalnym nowych narzędzi do pracy: druków, zleceń lub list czy procedur, jeśli miałoby to ułatwić codzienną pracę z lekiem i pacjentem. W kontekście nowych treści receptariusza powinno się również zwrócić uwagę na kluczowe procedury akredytacyjne, które winny wchodzić w jego skład w formie skróconej z odnośnikiem do oryginalnego dokumentu. Ostatnią wartą nadmienienia kwestią dotyczącą receptariusza jest konieczność jego aktualizacji.

Receptariusz Szpitalny jest dokumentem koniecznym, ale ma być przede wszystkim tworem praktycznym. Ważne, by zawierał używane i potrzebne treści, jak stosowane w codziennej praktyce formularze, ale i informacje o potencjalnych interakcjach lekowych z alkoholem, preparatami ziołowymi czy środkami przeciwbólowymi. Tylko dostosowując formę Receptariusza Szpitalnego do specyfiki szpitala oraz potrzeb personelu możemy zagwarantować jego użyteczność.

 

Autorką tekstu jest dr n. med. Ilona Szydłowska, Kierownik Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.

 

 

 

 Artykuł Receptariusz szpitalny jako codzienne pracy medyka w szpitalu pochodzi z serwisu Apteka Szpitalna.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz