REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU – NAJCHĘTNIEJ CZYTANE CZASOPISMO BRANŻOWE

§ 1
Warunki ogólne
1. Organizatorem Konkursu – Ankieta „Najchętniej czytane czasopismo branżowe” zwanego dalej „Konkursem” jest firma farmacja.net sp.z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, będąca właścicielem serwisu internetowego farmacja.net, figurującego pod adresem internetowym www.farmacja.net zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem.
2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie osoba określona w
§ 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu musi udzielić odpowiedzi na pytania ankietowe.

§ 4
Nagrody
1. Na potrzeby Konkursu zostało przeznaczonych 50 nagród niespodzianek i 10 długopisów Parker Jotter.
2. Wartość nagrody nie przekracza 100 zł i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną, ani na nagrody innego typu.
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§ 5
Czas trwania Konkursu
Konkurs trwa od dnia 26 lutego 2018 r. godz. 15:00 do 2 marca 2018 r. do godz. 23.59

§ 6
Zasady przyznawania nagród
1. Każdego dnia trwania konkursu, 10 osób które jako pierwsze wezmą udział w konkursie i odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte w ankiecie w okresie trwania Konkursu, otrzyma nagrodę niespodziankę. Dodatkowo każdego dnia trwania Konkursu 2 osoby, które jako pierwsze wezmą udział w konkursie i odpowiedzą na wszystkie pytania zawarte w ankiecie w okresie trwania Konkursu – otrzymają długopis Parker Jotter
2. Jedna osoba może zdobyć nagrody tylko raz.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznaniu nagrody rzeczowej lub lista zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie farmacja.pl najpóźniej 5 marca 2018 r. do godziny 12.00.
4. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz kontaktowy zgadza się na przesłanie nagrody pod wskazany w formularzu adres korespondencyjny.
5. Nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Zwycięzcę Konkursu adres za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej najpóźniej w dniu 9 marca 2018 roku.
6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu lub przez osobę niebędącą Uczestnikiem Konkursu zostaną pozostawione bez rozpoznania.
8. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, podpis Uczestnika.
9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
10. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych
1. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych jest firma farmacja.net sp. z o.o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów.
2. Przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania nagrody i jej dostarczenia.
3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, ogłoszenia wyników oraz przyznania i dostarczenia nagrody.
4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz uzyskania i odebrania nagrody przez Uczestnika.

§ 8
Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zwycięzcy Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedostarczeniem nagrody wynikające z podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, której zostało powierzone doręczenie przesyłki zawierającej nagrodę, w tym w szczególności za opóźnienie, niedoręczenie, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.farmacja.net
2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny; moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

REKLAMA
REKLAMA