REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 3 grudnia 2018

Relacja z Academy Seminar cz. III

Artykuł pochodzi z serwisu
Prowadzenie proaktywnej oceny ryzyka w oparciu o kliniczne potrzeby pacjentów, stanowiło jeden z kluczowych tematów poruszanych w trakcie Academy Seminar organizowanej przez EAHP.

Academy Seminar 2018 poświęcone tematyce okresowych problemów z dostępnością leków w dużej mierze skupione było na działaniach, które mogą wspomóc realizację klinicznych potrzeb pacjentów.

Wielokrotnie wspomniano, że potrzeby pacjentów mogą być zagrożone w trakcie wystąpienia braku leków na rynku. Do najważniejszych zagrożeń zaliczone zostały: błędy w dawkowaniu i podawaniu zleconych leków zastępczych.

Brak informacji lub niewystarczająca wiedza na temat zastosowania alternatywnych terapii, ich działań niepożądanych, interakcji lub czasu wystąpienia pierwszych efektów leczenia także stanowią ryzyko dla prowadzonych terapii. W związku z tym, że braki leków tak ściśle wiążą się z pojawieniem się szeregu zagrożeń dla pacjentów, to oprócz wspomnianego już zarządzania ryzykiem klinicznym, w trakcie wykładów i warsztatów przedstawiono także elementy proaktywnej oceny ryzyka. Jej podstawowymi celami są: zmniejszenie prawdopodobieństwa poniesienia przez pacjenta uszczerbku na zdrowiu, ale także odnalezienie najlepszych rozwiązań w okresie wystąpienia braku leków.

REKLAMA

W ogólnym ujęciu ocena ryzyka prowadzona jest w oparciu o:

REKLAMA
 • proaktywne wykrywanie ryzyka, które może wywołać uszczerbek na zdrowiu pacjenta;
 • opis i ocenę tego ryzyka w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia i ciężkości;
 • ustalenie zagrożeń/ryzyk priorytetowych; zaproponowanie działań redukujących ryzyko i symulację procesów z zastosowaniem tych działań.

W odniesieniu do braku leków zwrócono także uwagę, że prowadzona ocena ryzyka jest najczęściej oceną prospektywną. Koncentracja uwagi na potencjalnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w przyszłości oznacza, że jesteśmy w stanie określić działania związane z przepisywaniem i podawaniem leków, które mogą przyczynić się do wystąpienia ryzyka dla pacjenta. Także wprowadzane ewentualne interwencje powinny mieć ustalony priorytet, tzn., że wprowadzenie substytucji leków powinno się odbywać adekwatnie do możliwych do wystąpienia zagrożeń.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zalecenia i informacje przed wprowadzeniem alternatywnej terapii w czasie braku innych leków najpierw powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka.

 

Proponowany model proaktywnej oceny ryzyka

Dla proaktywnej oceny ryzyka istnieją różne modele, które mogą przyczynić się do poprawy realizacji klinicznych potrzeb pacjentów.

W trakcie seminarium szczególną uwagę poświęcono tzw. analizie błędów i skutków w opiece zdrowotnej (ang. Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA)).

HFMEA analizuje proces w sposób dokładny i stopniowy. Przeprowadzenie tej analizy pozwala także na wykrycie zagrożeń, które nie stanowią wysokiego ryzyka i wdrożenie rekomendacji dla tego typu sytuacji. Prowadzenie analizy oceny ryzyka wg tego modelu zostało także uznane w trakcie seminarium za działanie, które przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa całego procesu, zapobiegania wystąpienia niepożądanych zdarzeń oraz do bardziej kompletnej oceny tzw. „słabych punktów” w codziennej praktyce.

Analiza HFMEA składa się z kilku następujących etapów:

 

 1. Zdefiniowanie tematu

W tym miejscu należy jasno określić temat analizy. Powinno się unikać określeń, które będą skupione na negatywnych elementach i skoncentrować się na proaktywnym działaniu poprawiającym wybrany proces. Tzn. że określenie tematu jako: „Zapobieganie niewłaściwym substytucjom leków podczas niedoboru leków” nie będzie odpowiednie, a bardziej trafne będzie: „Zapewnienie odpowiedniej i optymalnej substytucji leków podczas niedoboru leków”.

 

 1. Zebranie zespołu

Zespół HFMEA powinien być zespołem multidyscyplinarnym, złożonym z przedstawicieli różnych zawodów medycznych i niemedycznych zatrudnionych w szpitalu.Wielokrotnie wspomniano o tym, że farmaceuci często radzą sobie z problemami braku leków samodzielnie. Tym samym przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych nie mają świadomości i wiedzy o trudnościach w dostępie do wybranych terapii. Także w tym wypadku współpraca w ramach zespołu zajmującego się prowadzeniem analizy ryzyka w sytuacji braku leków na rynku może dać wymierne korzyści przekładające się na bezpieczeństwo pacjentów.

 

 1. Opisanie problemu w wersji graficznej

Przedstawienie problemu w wersji graficznej powinno być oparte na zidentyfikowaniu wszystkich procesów pobocznych. Wszystkie te procesy powinny następnie zostać odpowiednio ułożone względem siebie graficznie, a dla każdego z nich należy określić możliwe do wystąpienia problemy/błędy, ich przyczyny i efekty.  Następnie należy opisać te potencjalne błędy i ich przyczyny. Warto też zidentyfikować procesy poboczne, które są szczególnie istotne dla całego procesu.

W ramach ogólnego przykładu graficznego przedstawienia procesów względem siebie zaprezentowany został następujący prosty ciąg przyczynowo – skutkowy:

 

Monitorowanie braku leków -> Ocena stanu magazynowego -> Identyfikacja terapii alternatywnej -> Ocena ryzyka dla terapii alternatywnej -> Wymiana informacji -> Dodatkowe monitorowanie działań niepożądanych.

 

Natomiast przykładem prostego graficznego przedstawienia błędów dla wybranego procesu pobocznego może być:

 

(proces poboczny) przekazywanie informacji dot. alternatywnej terapii -> (możliwe zagrożenie) informacje nie są przekazywane prawidłowo -> (przyczyna zagrożenia) system informatyczny szpitala nie pozwala na przekazanie tych informacji w sposób płynny -> (efekt) lekarze nie są świadomi, że są dostępne alternatywne terapie.

 

 1. Przeprowadzenie analizy błędów i zagrożeń

Na tym etapie należy sporządzić listę wszystkich możliwych błędów, zagrożeń, wadliwych procedur,  a następnie określić dla nich istotność i prawdopodobieństwo wystąpienia. Te dwie wartości można także umieścić w tabeli, która pozwoli na podsumowanie ryzyka dla wybranych błędów i zagrożeń.

Dodatkowo na tym etapie jest tworzone także drzewo decyzyjne do ustalenia działań, które należałoby wprowadzić w momencie wystąpienia ryzyka.

 

 1. Identyfikacja działań i miary dla uzyskanych wyników

W tym momencie określa się czy działania, które będą podejmowane będą miały na celu wyeliminowanie zagrożeń, ich redukcję czy może odpowiednią kontrolę. To samo będzie dotyczyło przyczyn występowania ryzyka i zagrożeń. Jest to też etap na określenie w jaki sposób będą mierzone wyniki zmienionych procesów.

 

            Zastosowanie analizy ryzyka w praktyce

Prowadzenie tak rozbudowanych analiz wydaje się być zajęciem czasochłonnym i trudnym do wykonania ze względu na szeroki zakres obowiązków farmaceutów szpitalnych i ograniczone  zasoby ludzkie w aptekach szpitalnych. Jednak prowadzący seminarium przekonywali do podjęcia próby przeprowadzenia analizy HFMEA przynajmniej dla jednego wybranego produktu leczniczego.

Mimo potencjalnej frustracji jaka może pojawić się wśród członków zespołu, od których prowadzenie tej analizy będzie wymagało dużego wysiłku i zaangażowania, to jednak korzyści mogą być bardzo kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto przekonywano, że dyskusja członków tak interdyscyplinarnego zespołu pozwoli także na przygotowanie rozwiązań nie tylko dla sytuacji związanych z brakami leków najbardziej „krytycznych” dla farmakoterapii, ale także dla pozostałych leków, których brak obarczony jest mniejszym ryzykiem dla pacjentów. To pozwoli w przyszłości na sprawniejsze radzenie sobie z tak kompleksowym problemem jakim są aktualnie trudności z dostępem do wybranych produktów leczniczych.

 

Czytaj rownież:

Relacja z Academy Seminar 2018 cz. I

Relacja z Academy Seminar 2018 cz. II

Źródło: http://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2018-warsaw-poland/PresentationsS1

 

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ