Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 2 października 2017

Rok 2017 w branży farmaceutycznej

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: aktualna sytuacja po nowelizacji […]

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: aktualna sytuacja po nowelizacji Ustawy refundacyjnej, regulacje dotyczące rynku aptek, najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom, wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, reklama leków i suplementów diety teraz i w przyszłości, reklamy leków i innych produktów zdrowotnych, kampanie informacyjne – aktualne tendencje, apteki internetowe, projekt „Apteka dla aptekarza”, reformy prawa podatkowego istotne dla branży farmaceutycznej.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Początek obrad otworzyło wystąpienie Natalii Łojko, Senior associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński pt. „Nowelizacje ustawy refundacyjnej – gdzie jesteśmy?” W pierwszej kolejności Pani Mecenas omówiła podstawowe zmiany zapowiadane przez Ministra Zdrowia, aby następnie przejść do omówienia praktycznego znaczenia zmian i jak się do nich należy przygotować. Kolejną prezentację wygłosiła Magdalena Bąkowska, Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, która nosiła tytuł „Regulacje rynku aptek – problemy występujące w codziennej praktyce prowadzenia aptek”.

W pierwszej kolejności omówiona została kwestia zakazu reklamy aptek oraz zapewnienie spełnienia wymagań z Rozporządzenia MZ, jeżeli chodzi o sprzedaż wysyłkową. Następnie omówiono udział Okręgowej Rady Aptekarskiej w postępowaniu o wydanie zezwolenia. Na koniec starano się określić jaki asortyment może być oferowany w aptece oraz jaki wpływ na posiadane zezwolenie ma łączenie, podział oraz przekształcanie spółek.

Kolejny temat, jaki został podjęty podczas Kongresu to „Najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom”, który został wygłoszony przez Michała Chodorka, Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Mecenas Chodorek w pierwszej kolejności odpowiedział na pytanie, jakie czynności z zakresu obrotu hurtowego mogą być zlecane innej hurtowni farmaceutycznej, aby potem móc zaprezentować główną argumentację GIF i co zdaniem Inspektoratu stanowi największy problem. Pozwoliło to na skonstruowanie wniosków, na co zwrócić uwagę przy zlecaniu czynności z zakresu obrotu hurtowego.

Temat zamykający pierwszą część Kongresu dotyczył reklamy leków i innych produktów zdrowotnych, jeśli chodzi o kampanie informacyjne i aktualne tendencje, który zaprezentował Andrzej Balicki, Counsel, DLA Piper Wiater sp.k. Z jednej strony przeanalizował on aktualne procesy legislacyjne w zakresie reklamy, z drugiej przyjrzał się Kodeksowi Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety z perspektywy projektowanych zmian. Na koniec zaś zaprezentował podejście polskich organów i sądów z perspektywy aktualnych tendencji międzynarodowych, jeżeli chodzi o kampanie informacyjno-edukacyjne.

Podsumowaniem pierwszej części debaty Kongresu POLFARM było wystąpienie Ireny Rej Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, która przybliżyła uczestnikom najistotniejsze dla branży farmaceutycznej kwestie, dotyczące aktualnych zmian w legislacji, jak i również ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości. Wystąpienie Pani Prezes uzupełnił Walery Arnaudow, Associate, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, który zaprezentował temat wdrożenia Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Najpierw nakreślił on, na jakim etapie jest wdrażanie systemu i jakie zagrożenia dla przedsiębiorców wiążą się z wdrożeniem ZSMOPL. Przy okazji Pan Mecenas starał się odpowiedzieć na pytanie, czy wobec dotychczasowych doświadczeń, wdrożenie ZSMOPL było konieczne.

Kolejne wystąpienie należało do Juliusza Krzyżanowskiego, Adwokata, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, który zajął się tematem reklamy leków i suplementów diety teraz i w przyszłości. W pierwszej kolejności Mecenas Krzyżanowski przybliżył najważniejsze zmiany w nowelizacji prawa farmaceutycznego i w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z perspektywy omawianego tematu. Następnie dokonał analizy sprzedaży suplementów diety z perspektywy UOKiK oraz ich sprzedaży w kontekście zmian prawnych.

Trzeci blok tematyczny rozpoczęła prezentacja pt. Apteki internetowe, którą wygłosiła Noemi Chudzik LL.M., Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni. W pierwszej kolejności Pani Mecenas skoncentrowała się na wymaganiach nałożonych na apteki prowadzące sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych. Następnie przeanalizowała możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego, by w podsumowaniu odnieść się ogólnie do problematyki zwrotów zakupionych produktów.

Temat „Apteka dla aptekarza – zmiany i skutki dla rynku aptecznego w Polsce” był kolejnym zagadnieniem Kongresu POLFRM, który omówił Bartłomiej Sasin, Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na kluczowych ograniczeniach, obowiązujących przepisach przejściowych i praktycznych problemach wynikających w funkcjonowania projektu, na czele z pytaniem o jego zgodność z Konstytucją RP. Na koniec zaś Pan Mecenas przeanalizował skutki dla rynku, pacjentów, przedsiębiorców, farmaceutów oraz Skarbu Państwa.

Ostatnia prezentacja tegorocznej edycji konferencji nosiła tytuł „Reformy prawa podatkowego istotne dla branży farmaceutycznej”, który zaprezentował Szymon Bernat, Tax Manager w zespole Life Sciences, KPMG w Polsce. W swojej prezentacji odniósł się do trzech kluczowych aspektów prawno-podatkowych, które bezpośrednio dotyczą branże farmaceutyczną: mechanizm podzielonej płatności, reforma dokumentacji cen transferowych – ostatnie miesiące na przygotowanie oraz zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, która odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.

Partnerami Merytorycznymi Kongresu tegorocznej edycji byli: Kancelaria Chudzik i Wspólnicy, Kancelaria DLA Piper, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, KPMG w Polsce, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Kancelaria Tomasik Jaworski oraz Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Źródło: materiały prasowe

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz