Autor: Monika Lopata Opublikowano: 8 sierpnia 2018

Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I

Artykuł pochodzi z serwisu
Szpitale publiczne jako jednostki finansowane ze środków publicznych zobowiązane są do realizacji zakupów w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych w szpitalu

Odnosi się to także do zamówień i dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są niezbędne do właściwego wykonywania świadczeń zdrowotnych. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne odbywa się na podstawie umów przetargowych podpisanych z dostawcami i hurtowniami. Postępowania przetargowe zakończone podpisaniem umów na sukcesywny zakup oraz dostawę leków i wyrobów medycznych odbywają się najczęściej przy współudziale farmaceutów szpitalnych.

Udział farmaceutów szpitalnych w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia

W zależności od szpitala i obowiązujących w nim procedur wewnętrznych rola farmaceuty szpitalnego w przygotowaniu postępowania przetargowego może być zdefiniowana bardzo różnie. Najczęściej farmaceuci są jednak odpowiedzialni za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do asortymentu, którym obrót prowadzi apteka szpitalna lub dział farmacji szpitalnej. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo charakteryzuje produkt, który później stosowany jest w klinikach i oddziałach szpitala. Farmaceuci mając na uwadze potrzeby bezpośrednich odbiorców muszą zatem doprecyzować w opisie wszelkie wymagania stawiane stosowanym później produktom i wyrobom. W tym celu często kontaktują się z personelem lekarskim i pielęgniarskim kierując do nich zapytania związane m.in. ze sposobem i wygodą użytkowania oraz potrzebami wynikającymi także z klinicznego stanu pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

“Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo charakteryzuje produkt, który później stosowany jest w klinikach i oddziałach szpitala”

W odniesieniu do większości leków główną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią najczęściej: nazwa międzynarodowa, postać, dawka i wszelkie dodatkowe informacje wynikające właśnie z potrzeb użytkowników. Dodatkowymi informacjami w opisie mogą być zatem m.in.: wymóg refundacji w leczeniu w ramach programu lekowego lub chemioterapii, posiadanie zarejestrowanego wskazania w wybranej jednostce chorobowej lub dla wybranej grupy pacjentów, a nawet określony czas stabilności fizykochemicznej roztworu po rekonstytucji. Z powodu dużej różnorodności, opisy wyrobów medycznych są o wiele bardziej złożone i definiują wiele parametrów z nimi związanych. W zależności od rodzaju asortymentu opisy mogą być zupełnie inne od siebie i tak np. w odniesieniu do kompresów mogą definiować m.in. rodzaj materiału, z którego są wykonane, liczbę warstw, zastosowaną metodę sterylizacji, rozmiar, obecność znacznika RTG itp. Dla porównania w przypadku opatrunków hemostatycznych w opisie poza materiałem, z którego są wykonane i rozmiarem znaleźć można np. informację o wymaganych właściwościach bakteriobójczych, czasie wchłaniania, możliwości dzielenia na mniejsze części itp. Tak naprawdę wszystkie wymagania, które są niezbędne do bezpiecznego i właściwego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w szpitalu powinny znaleźć się w przygotowanym opisie. Należy jednak pamiętać, że umieszczone w opisie wymogi stawiane produktom, muszą przede wszystkim wynikać z faktycznie istniejących potrzeb użytkowników. Stworzony opis przedmiotu zamówienia w oparciu o potrzeby szpitala jednocześnie nie może ograniczać uczciwej konkurencji oferentów w postępowaniu przetargowym.

“Stworzony opis przedmiotu zamówienia w oparciu o potrzeby szpitala jednocześnie nie może ograniczać uczciwej konkurencji oferentów w postępowaniu przetargowym.”

Apteka szpitalna lub dział farmacji szpitalnej w procesie szacowania ilości zamawianych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Poza samym opisem zamawianego asortymentu farmaceuci szpitalni bardzo często zobowiązani są także do oszacowania przewidywanej ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych, która zostanie zamówiona w czasie trwania umowy przetargowej. W przypadku produktów, które nie były nigdy stosowane w szpitalu farmaceuci najczęściej w porozumieniu z personelem szpitala dokonują analizy przewidywanego zużycia np. w oparciu o prognozowaną liczbę pacjentów i dawkowanie/zużycie wybranych produktów. Natomiast w odniesieniu do produktów regularnie stosowanych bardzo często farmaceuci szpitalni opierają się na raportach zużycia, zakupu lub wydania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. W zależności od funkcjonalności systemu informatycznego szpitala i systemu aptecznego takie raporty pozwalają na mniej lub bardziej dokładne określenie wielkości zakupu produktów w danym przedziale czasowym. Jednak nawet najbardziej dokładne raporty warto konsultować z bezpośrednimi odbiorcami zamawianych leków i wyrobów medycznych. Zmiana wytycznych towarzystw naukowych, nowe doniesienia naukowe, wyniki badań klinicznych lub wprowadzenie do obrotu produktów o większej skuteczności i lepszym profilu bezpieczeństwa mogą sprawić, że dotychczas regularnie stosowane produkty w ciągu najbliższych kilku miesięcy przestaną być stosowane u pacjentów i zostaną zastąpione np. nowymi terapiami. Umowy przetargowe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego są natomiast zawierane na ściśle określony czas (np. dwa lata). Warto więc przy szacowaniu ilości produktów deklarowanych do przetargu wziąć pod uwagę dynamikę zmian na rynku farmaceutycznym i opinie użytkowników.

“Umowy przetargowe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego są zawierane na ściśle określony czas”

Postępowania przetargowe w codziennej praktyce farmaceutów szpitalnych

Przygotowanie rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia jest zajęciem bardzo wymagającym i czasochłonnym. Zebranie wszystkich niezbędnych informacji i stworzenie opisu w oparciu o wymogi obowiązującego prawa jest procesem żmudnym i wymagającym dużej dokładności. Należy jednak podkreślić, że przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia przez farmaceutów może mieć wpływ na przebieg całego postępowania, w tym na czas jego trwania i sprawne rozstrzygnięcie. Zdarza się, że praca, którą farmaceuci szpitalni wykonują w tym zakresie jest marginalizowana i traktowana jedynie jako drobny element całego procesu administracyjnego, z którym wiąże się przeprowadzenie postępowania przetargowego. W związku z tym, że jest to jednak nieodłączny element codziennej praktyki farmaceutów szpitalnych, warto to zajęcie potraktować jako dobrą okazję do poszerzenia wiedzy na temat dostępnych na rynku produktów. Analiza Charakterystyk Produktów Leczniczych i różnic pomiędzy wybranymi preparatami pozwala w przyszłości na właściwy wybór produktów w zależności od potrzeb klinicznych pacjentów. Dodatkowo tworzenie opisu przedmiotu zamówienia może być także punktem wyjścia dla rozwoju współpracy z przedstawicielami personelu medycznego szpitala.

“Analiza Charakterystyk Produktów Leczniczych i różnic pomiędzy wybranymi preparatami pozwala w przyszłości na właściwy wybór produktów w zależności od potrzeb klinicznych pacjentów.”

Określenie przez pielęgniarki i lekarzy potrzeb oraz problemów związanych z lekami i wyrobami medycznymi często staje się okazją do dyskusji z farmaceutami szpitalnymi. To pozwala na zaangażowanie apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej w procesy, które dotychczas były realizowane bez ich udziału. Tak rozpoczęta współpraca może w przyszłości przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych usług, a tym samym do lepszej opieki nad pacjentem.

Artykuł Rola farmaceutów szpitalnych w postępowaniach przetargowych cz. I pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz